google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Kursy walut 15.07.2019
  1 USD
  3.7856
  -0.0033
  1 EUR
  4.2673
  0.0004
  1 CHF
  3.8512
  0.0115
  1 GBP
  4.7515
  0.0002
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przyjęcie dyrektyw w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku: Organizacje branżowe reagują

  Packaging Europe logo

  Original text: ADOPTION OF THE SINGLE-USE PLASTICS DIRECTIVE:
  INDUSTRY ORGANISATIONS REACT

  27 marca Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku. Packaging Europe zebrał reakcje różnych stowarzyszeń branżowych. 

  Przyjęcie dyrektyw w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku: Organizacje branżowe reagują

  EUROPEN: Wsparcie z pewnymi zastrzeżeniami

  Odnotowując przyjęcie przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku (SUP) EUROPEN wspiera nadrzędne cele UE, a mianowicie podjęcie śmiałych działań przeciwko ściółce i śmieciom morskim, a w szczególności podniesienie świadomości na temat tego problemu wśród obywateli UE i na całym świecie. EUROPEN wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do niezwłocznego wyjaśnienia przepisów w prawodawstwie, które pozostają niejednoznaczne w celu zapewnienia jednolitego wdrażania w całej Europie.

  EUROPEN wzywa również decydentów UE do skoncentrowania swojej przyszłej pracy na zapewnieniu spójności między różnymi (istniejącymi i przyszłymi) przepisami UE, które regulują produkcję i stosowanie opakowań, a także zarządzanie odpadami opakowaniowymi w Europie.

  EUROPEN wyraża ubolewanie, że dyrektywa SUP nie przewiduje zharmonizowanego podejścia UE, stwarzając poważne zagrożenie dla rynku wewnętrznego. Na przykład pozwoli państwom członkowskim na przyjęcie jednostronnych zakazów dotyczących określonych zastosowań opakowań, aby zmniejszyć zużycie niektórych produktów, które pozostają słabo zdefiniowane w prawodawstwie. W związku z tym istnieje ryzyko, że różne interpretacje krajowe utrudnią rynek wewnętrzny.

  Wzywamy decydentów UE do niezwłocznego opracowania opartych na dowodach wytycznych dotyczących wdrażania na niejasnych warunkach. Niemniej jednak z zadowoleniem przyjmujemy wymogi, zgodnie z którymi takie środki podlegają pewnym warunkom i muszą być proporcjonalne, niedyskryminujące oraz wstępnie zgłaszane Komisji Europejskiej. Wzywamy Komisję Europejską i państwa członkowskie do zapewnienia, aby wszystkie krajowe, regionalne i lokalne środki wdrażania SUP były zgłaszane Komisji zgodnie z dyrektywą. 

  EUROPEN i jego członkowie od dawna zdecydowanie opowiadają się za systemami rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) za zasadniczy element gospodarki odpadami w Europie iw związku z tym poparli przyjęcie minimalnych wymogów UE w zmienionej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów. Chociaż ubolewamy nad brakiem spójności polityki w związku z tym, że wymogi te są obecnie rozpatrywane w dwóch różnych aktach prawnych, EUROPEN z zadowoleniem przyjmuje uznanie dyrektywy SUP, że „walka z odpadami jest wspólnym wysiłkiem właściwych organów, producentów i konsumentów”.

  W związku z tym obecnie istotne jest, aby Komisja opracowała ogólnounijne wytyczne w celu wyjaśnienia i określenia pilnego podziału kosztów usuwania śmieci w celu zapewnienia zharmonizowanego, proporcjonalnego i przejrzystego wdrożenia środka w państwach członkowskich. 

  „Patrząc w przyszłość, naszym wspólnym priorytetem musi być teraz zapewnienie jak największej jednolitości we wdrażaniu SUP i rozwiązanie tych niepewności prawnych wynikających z bezprecedensowo przyspieszonej procedury legislacyjnej”, powiedział Hans van Bochove z Coca-Cola European Partners i EUROPEN President . „Łańcuch wartości opakowań jest zaangażowany w innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Będzie to wymagało inwestycji na skalę. Aby tak się stało, biznes potrzebuje jasności co do obowiązujących zasad i spójnych, długoterminowych i stabilnych ram polityki UE. Jedna unijna gospodarka o obiegu zamkniętym jest lepsza niż 28 lub 27 różnych ”, podkreślił Van Bochove. 

  EUPC krytykuje błędy w tekście

  EuPC, uznając potrzebę czystego środowiska i mórz, nadal uważa ten akt prawny i tekst za wadliwy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i proceduralnym, aby przyspieszyć ogólny proces legislacyjny.

  Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający EuPC: „Żałujemy przyjęcia takiego aktu prawnego, dyskryminującego materiał, który odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu bieżących wyzwań dla społeczeństwa na świecie w nadchodzących dziesięcioleciach. To głosowanie będzie miało bezpośredni negatywny wpływ na środowisko i tysiące miejsc pracy w całej Europie. Ponadto dyktuje krajom i ludziom, jak żyć i zmieniać nawyki konsumpcyjne, nie koncentrując się na tym, co jest kluczowe, a mianowicie edukacji i zachowaniu przeciw zaśmiecaniu. Zaśmiecanie będzie kontynuowane, ale z innymi produktami. Niestety, nie przeprowadzono odpowiedniej oceny wpływu ani LCA w nadzwyczaj krótkich ramach czasowych, gdy politycy UE kontynuowali falę walki o tak zwaną dobrą sprawę.

  Po zatwierdzeniu tekstu dyrektywy przez Parlament Europejski Rada przyjmie tekst bez debaty na przyszłym posiedzeniu. Zgodnie z pierwotnym planem i zaleceniem Komisji publikacja w Dzienniku Urzędowym UE ma się rozpocząć w kwietniu / maju 2019 r., Tuż przed wyborami europejskimi.

  IK podkreśla również pośpieszny proces i wskazuje potencjalne problemy

  IK obsługuje zaangażowanego podejścia wobec odpadów do środowiska, a zwłaszcza do oceanów. Jednakże dyrektywa została pobudzona w pośpiechu, skupiając się na zakazach, i widzimy w niej niewielki potencjał, aby rozwiązać problem w sposób zrównoważony. Dyskusje na temat tworzyw sztucznych są obecnie zbyt obciążone emocjonalnie, a fakt, że stoimy przed różnymi wyzwaniami na całym świecie, jest często pomijany.

  Możemy poradzić sobie z kwestią odpadów morskich jedynie poprzez współpracę na całym świecie i lokalnie. W Europie mamy do czynienia z końcem składowisk odpadów, aw Niemczech jednym z wyzwań jest dalsza poprawa recyklingu.

  Plastik stał się modnym słowem synonimem gorszego, sztucznego i szkodliwego. Pilnie potrzebny jest zróżnicowany pogląd. W końcu plastik sam w sobie nie stanowi problemu, ale stanowi część potencjalnie istotnych rozwiązań. Odrzucamy opakowania, które nie są potrzebne, tj. Takie, które nie spełniają żadnego zadania, takie jak ochrona pakowanych towarów. Odrzucamy również opakowania ponadgabarytowe. Sama branża ma ekologiczny i ekonomiczny interes w minimalizowaniu wykorzystania zasobów.

  Jednak materiały redukujące używane do oszczędzania zasobów nie są związane z jednym materiałem. Nasze zużycie nie staje się automatycznie bardziej zrównoważone, jeśli przestaniemy używać plastikowych opakowań. Tu leży wielkie niebezpieczeństwo w obecnej populistycznej dyskusji, która jest wspierana przez dyrektywę. W końcu ochrona klimatu to coś więcej niż zakaz stosowania tworzyw sztucznych. W rzeczywistości zastosowania tworzyw sztucznych często przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2, oszczędzając paliwo, energię i wodę. Jest rzeczą oczywistą, że pod koniec życia nie mogą znaleźć się w środowisku. Z punktu widzenia IK dyrektywa przeciwdziałająca zaśmiecaniu miałaby zatem większy wpływ na gospodarkę odpadami oraz na skuteczną ochronę środowiska i klimatu. 

  PlasticsEurope wzywa do spójnego, wspólnego wdrożenia przez państwa członkowskie

  PlasticsEurope w pełni popiera cel, jakim jest powstrzymanie wszelkiego rodzaju odpadów, w tym odpadów plastikowych, przed zaśmiecaniem i wyciekiem do środowiska. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy formalne przyjęcie dyrektywy SUP przez Parlament Europejski.  

  W szczególności z zadowoleniem przyjmujemy postępy w zakresie dyrektywy SUP w zakresie uznania, że ​​walka z odpadami jest wspólną odpowiedzialnością właściwych organów, producentów i konsumentów. Tylko dzięki pomocy innych zainteresowanych stron, w tym prywatnych lub publicznych operatorów odpadów i władz lokalnych, producenci tworzyw sztucznych mogą podjąć działania w celu znalezienia praktycznych rozwiązań. Wzywamy teraz do kolejnego kroku przewidzianego w dyrektywie.

  Ustalanie wytycznych dotyczących definicji i kategorii powinno następować niezwłocznie, aby uniknąć ryzyka, że ​​różne interpretacje będą przeważać wśród państw członkowskich. Mogłoby to doprowadzić do przyjęcia przepisów, które mogłyby wykraczać poza wymogi dyrektywy i utrudniać prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku UE. Dlatego wzywamy Komisję Europejską do: i) zapewnienia bardzo rygorystycznego monitorowania i oceny nadchodzących krajowych środków transpozycji; ii) niezwłocznie podejmować działania w celu zapobiegania nieuzasadnionym zakłóceniom rynku, które mogą powodować straty gospodarcze bez osiągnięcia pożądanych celów zapobiegania powstawaniu odpadów. 

  Karl-H. Foerster, dyrektor wykonawczy PlasticsEurope, stwierdził: „Będziemy kontynuować współpracę z łańcuchem wartości i współpracować z odpowiednimi decydentami, aby zidentyfikować i wdrożyć najbardziej efektywne rozwiązania zapobiegające zaśmiecaniu i opracowywać nowe sposoby zwiększenia ponownego wykorzystania i recyklingu”.   

  Źródło:
  Packaging Europe Ltd,
  www.packagingeurope.com
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.