google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.05.2018
  1 USD
  3.6252
  -0.0363
  1 EUR
  4.2812
  -0.0179
  1 CHF
  3.6385
  -0.0256
  1 GBP
  4.8814
  -0.0257
  1 RUB
  0.0592
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.radkow.biuletyn.info.pl

  Ogłoszenie nr 45875 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Radków: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radków, krajowy numer identyfikacyjny 89071859000000, ul. ul. Rynek  1, 57420   Radków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 735 000, e-mail zamow_publ@radkowklodzki.pl, faks 748 735 015.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.radkow.biuletyn.info.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  http://www.radkow.biuletyn.info.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Urząd Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków
  Numer referencyjny: ZP.271.5.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków Uwaga!Zamawiający przewiduje, że z terenu Gminy Radków będzie odbieranych nie więcej niż 97,780 Mg odpadów komunalnych w okresie trwania umowy, z tego: - o kodzie 20 03 01 ilość zgodnie z wykazem 65,500 Mg rocznie, - o kodzie 20 03 03 ilość zgodnie z wykazem 14,640 Mg rocznie - o kodzie 20 02 03 ilość zgodnie z wykazem 17,640 Mg rocznie Przewidywaną ilość odpadów przyjęto na podstawie ilości odpadów zadeklarowanych przez 101 podmiotów do odbioru w 2017 r. z terenu Gminy Radków. 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgromadzonych w pojemnikach, przy nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w szczególności: przy punktach handlowych i usługowych, szkołach, instytucjach użyteczności publicznej, zakładach pracy, obiektach sportowych (boiskach) i innych obiektach, w których powstają odpady komunalne oraz cmentarzach, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów. 2.1. Z miejsc gromadzenia odpadów odbierane będą następujące odpady komunalne: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ). Wymienione zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o min. pojemności 110 l. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości i ustawia je na czas odbioru w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp. Mimo, iż wyposażenie nieruchomości w pojemniki należy do właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować taką ilością pojemników na odpady, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki, na zasadzie sprzedaży lub oddania w dzierżawę. Częstotliwość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych dla poszczególnych nieruchomości prowadzona będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast realizację usługi należy prowadzić zgodnie z: Uchwałą nr XXV/158/16 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 czerwca 2016 r. r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radków z późniejszymi zmianami. http://radkow.biuletyn.info.pl/ Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do zbiórki odpadów ze sprzątania ulic i placów z dwóch miejsc usytuowanych na terenie gminy Radków (Radków, Wambierzyce) oraz zobowiązany będzie do zbiórki odpadów z cmentarzy (Radków, Wambierzyce, Raszków, Tłumaczów, Ścinawka Średnia i Ścinawka Dolna), w oparciu o dokonane zgłoszenia, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest również do wyposażenia ośrodka wypoczynkowego Zalew w Radkowie w pojemniki (kontenery) na zmieszane odpady komunalne, oraz zobowiązany jest opróżniać je zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w sezonie(od 15 kwietnia do 15 października) i nie rzadziej niż raz na pół roku poza sezonem, nie dopuszczając do ich przepełnienia. Ilość kontenerów minimum 1 szt. KP 6,5 na odpady zmieszane. Wyposażenie ośrodka wypoczynkowego w odpowiednie pojemniki odbywać się będzie na zasadzie nieodpłatnego użytkowania. 3. Wymagania. 3.1.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszystkich odebranych odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987), wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. 3.1.2.Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady komunalne, a także odpady wystawione poza nimi, np.: w workach oraz odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. akty wandalizmu) i zwierzęta. 3.1.3.Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów z pojemników, w tym worków, ustawionych w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp, wskazanych przez właściciela nieruchomości. Wykonawca po opróżnieniu pojemnika zobowiązany jest odstawić go w to samo miejsce. 3.1.4.Wykonawca, w celu kontroli obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,winien sprawdzić zawartość pojemników i worków na odpady komunalne pod kątem czy prowadzone jest selektywnie zbierane, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, do udokumentowania tego faktu oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości. 3.1.5.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi, a w szczególności: a) o przypadkach pozostawienia przy pojemnikach na odpady: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wystawionymi poza terminami zbiórek akcyjnych ), b)o powtarzających się nadwyżkach zmieszanych odpadów komunalnych z danej nieruchomości, wynikających z niedostosowania wielkości pojemnika, c) braku możliwości odebrania odpadów komunalnych z danej nieruchomości, ze względu na brak współdziałania ze strony właściciela nieruchomości (np. brak dostępu do pojemników). 3.1.6.Wykonawca po podpisaniu umowy, zobowiązany jest do przygotowania i zatwierdzenia harmonogramów wywozu odpadów w sposób określony w umowie. 3.1.7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych raportów dotyczących ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania, 3.1.8. Wykonawca na każde żądanie zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędnych do sprawozdawczości oraz materiałów z monitoringu tras przejazdów oraz danych o położeniu, miejscach postoju i wyładunku pojazdów odbierających odpady, w sposób zapewniający ich odczytywanie. 3.1.9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych: a) systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, b) w sposób nie zakłócający odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego, c) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu, d) niezależnie od warunków atmosferycznych, e) pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 3.1.10. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do posiadania sprzętu komputerowego umożliwiającego obsługę oprogramowania, przeznaczonego do prowadzenia sprawozdawczości i raportowania Zamawiającemu informacji o odbieranych i zagospodarowywanych odpadach, w formie on-line. 3.1.11.Wykonawca musi utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez wykonywanie następujących czynności: a) mycie i dezynfekcję z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności; b) opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie na koniec dnia roboczego wyłącznie na terenie bazy magazynowo transportowej. 3.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666 z późn. zm.): - tj. co najmniej 1 osoby, wykonującej czynności kierowcy pojazdów przystosowanych do obierania odpadów komunalnych, - tj. co najmniej 2 osób, zajmujących się obsługą załadunku pojemników i worków z odpadami wysegregowanymi na pojazdy specjalistyczne (ładowanie pojemników oraz worków z odpadami do trzech zestawów samochodowych równolegle pracujących), - tj. jednej osoby, która będzie wykonywać czynności koordynatora realizacji zamówienia. 3.2.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdziale III pkt 3.2. SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.2.2. W trakcie realizacji zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w rozdziale III pkt 3.2. SIWZ czynności, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3.2.3. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każdą osobę. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszystkich odebranych odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987), wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. 3.4. Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać zebrane i odebrane odpady do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), zlokalizowanej zgodnie z WPGO na terenie Regionu Południowego woj. dolnośląskiego.

  II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
  Dodatkowe kody CPV:90514000-3, 90512000-9, 90533000-2
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  Okres w miesiącach: 12


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 41 lub w art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy; b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1985).
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 7.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami Rozdziału VI pkt 7.1 SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 41 lub w art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy; 2) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1985). 3) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt 2.3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego; Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1 i 1.2 SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.2) i 1.3) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, SIWZ, oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 3.4) SIWZ, z zastrzeżeniem rozdziału VI pkt 7 SIWZ; Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, o których mowa rozdziale VI pkt 4 SIWZ: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.2) i 1.3) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podwykonawców, oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych Podwykonawców przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 3.4) SIWZ, z zastrzeżeniem rozdziału VI pkt 7 SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 5 SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Formularz Oferty", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 2. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI pkt 1.2) ,1.3), pkt 2 i pkt 3.4) SIWZ; 3) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 3.1) pkt 3.4) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI pkt 1.2) i 1.3) SIWZ; 4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczenieCena oferty brutto60Ilość zbiórek odpadów odbieranych w miesiącu40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także z wyjątkiem zmian określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie: 1) w przypadku zmiany prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego, które będzie miało istotny wpływ na postanowienia niniejszej umowy, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 2) w przypadku zmiany prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego skutkującego nałożeniem na Wykonawcę lub Zamawiającego nowych obowiązków, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu zmiany terminu realizacji umowy oraz wynagrodzenia dla Wykonawcy; 3) w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych, związanych ze zmianą stawki opłaty środowiskowej ustalanej przez Ministra Środowiska, pod warunkiem, że wzrost tej opłaty będzie przekraczał 5 % stawki opłaty środowiskowej ustalonej na rok 2016 o wartość wzrostu tej opłaty jedynie, w stosunku do ilości odpadów dostarczonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych; 4) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego 5) wprowadzenie nowego Podwykonawcy(ców) lub dalszego/ych) Podwykonawcy(ców), a także zmiana Podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) Podwykonawcy(ców), a także zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy oraz zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście w takim zakresie w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego; 6) w zakresie zmiany terminów wykonania zamówienia wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych wskutek niemożności prawidłowego wykonania umowy z powodu zaistnienia siły wyższej. 7) zmiany terminu realizacji umowy wynikającej z działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi. 8) zmiany instalacji o której mowa w § 6 ust. 19 istotnych postanowień umowy. 9) w przypadku wystąpienia omyłek pisarskich rachunkowy, zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy, zmian personalnych oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie stanowią konieczności zmiany umowy zmiana wykazu nieruchomości zamieszkałych oraz wykazu nieruchomości niezamieszkałych, Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 27/03/2017, godzina: 9:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Gmina Radków
  57420 Radków, ul. Rynek 1
  tel.: 748 735 000
  fax.: 748 735 015
  http://http://www.radkow.biuletyn.info.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17462 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.