google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.05.2019
  1 USD
  3.8625
  0.0082
  1 EUR
  4.3055
  0.006
  1 CHF
  3.8235
  0.0046
  1 GBP
  4.9038
  -0.0079
  1 RUB
  0.0598
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-12-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 657452-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

  Gmina Stara Błotnica: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Błotnica, krajowy numer identyfikacyjny 67022401900000, ul. Stara Błotnica  46 , 26806   Stara Błotnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 385-77-90, e-mail przetargi@starablotnica.pl, faks 48 383-50-92.
  Adres strony internetowej (URL): www.starablotnica.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.starablotnica.bip.org.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.starablotnica.bip.org.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną.
  Adres:
  Urząd Gminy Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, pokój nr 1 26-806 Stara Błotnica


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica
  Numer referencyjny: RGK.271.1.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Stara Błotnica, wyposażenie tych nieruchomości w worki do zbiórki odpadów zmieszanych oraz segregowanych. Do obowiązków wykonawcy należy także wyposażenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając jego funkcjonowanie 2 razy w miesiącu. Wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzenia objazdowych zbiórek (,,od domu do domu") odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  90514000-3
  90511000-2
  90512000-9
  90533000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: a) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Stara Błotnica,b) Posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,c) zezwolenie Starosty lub Prezydenta (właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydane na podstawie art. 41 ust.1, 2 i 3 pkt. 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. 2018.992 ze zm.),d) umowę (lub promesę jej zawarcia) lub decyzję w zakresie recyklingu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 2018.992 ze zm.) - na odbiór odpadów segregowanych.Ocena spełniania tego warunku na podstawie dołączonego na wezwanie zamawiającego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego - Załącznik nr 4 do SIWZ.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.Ocena spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, - jednym pojazdem do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie.2.3.3.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.Ocena spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  6.2 Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniawniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej, tj. w pkt 6.2:7.1. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, 7.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby.Ważność dokumentu jak w pkt 7.1.7.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio kraju, w którymWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, o udzielenie informacji dotyczących tego dokumentu.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniadokumenty wymienione w pkt 6.2 - 6.5 i 7 winny być złożone przez każdegoz wykonawców.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  6.2 Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z godnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Stara Błotnica.6.3 Aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ((t.j. 2018.992 ze zm.).)lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.6.4 Aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,6.5. Umowę (lub promesę jej zawarcia) lub decyzję w zakresie recyklingu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 2018.992 ze zm.) - na odbiór odpadów segregowanych6.6 Wykaz posiadanych co najmniej: - dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - jednego pojazdu do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, - jednego pojazdu do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie.7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeńi dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 lub innychdokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumentysą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzieleniawyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lubpoprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznebyłoby unieważnienie postępowania.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w punkcie 6.2 i 6.6na wezwanie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lubdokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziałuw postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazdanych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. 2017.570 ze zm.).W tym celu, zaleca się aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłanew trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakimkonkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lubw jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego - w celu umożliwienia ichidentyfikacji.9. Dokumenty wymienione w punktach 6.1-6.6 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty:1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 2).2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. Nr 4a do SIWZ 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków Wykonawcy załącznik Nr 4 do SIWZ .4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentyskładające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowaniaWykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formiespowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Dodatkowy odbiór popiołu40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:1) zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. 2017.847 ze zm.),c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,- pod warunkiem, że Wykonawca wykaże wpływ zmian określonych w pkt b) i c) na koszty realizacji umowy. 2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących lub zmiany prawa miejscowego mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy,3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,4) w innej niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy pomimo dochowania należytej staranności, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,5) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.2. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,d) ogłoszeniu likwidacji,e) zawieszeniu działalności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-13, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Bernard Cieślak - tel.48 385 77 90 w. 30fax.48 383 50 92, e-email:woda@starablotnica.pl

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Stara Błotnica
  26-806 Stara Błotnica, Stara Błotnica 46
  tel.: 48 385-77-90
  fax.: 48 383-50-92
  email: Wyślij email
  http://www.starablotnica.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 288095 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.