google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.05.2019
  1 USD
  3.8620
  -0.0005
  1 EUR
  4.3098
  0.0043
  1 CHF
  3.8209
  -0.0026
  1 GBP
  4.8906
  -0.0132
  1 RUB
  0.0600
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jordanów
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2018-12-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 657794-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

  Gmina Jordanów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jordanów
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jordanów, krajowy numer identyfikacyjny 49189225100000, ul. ul. Rynek  2 , 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 693 510, e-mail przetargi@gmina-jordanow.pl, faks 182 693 526.
  Adres strony internetowej (URL): www.gmina-jordanow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.gmina-jordanow.pl BIP - Zamówienia publiczne - ogłoszenia


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.gmina-jordanow.pl BIP - Zamówienia publiczne - ogłoszenia


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej papierowej w zamkniętej kopercie zgodnie z wymagniami w SIWZ
  Adres:
  Urząd Gminy w Jordanowie ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów - sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jordanów
  Numer referencyjny: ZP.271.16.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa zadania: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jordanów".Wspólny słownik zamówień (CPV): 90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi90514000-3 Usługi recyklingu odpadów90511000-2 Usługi wywozu odpadów90512000-9 Usługi transportu odpadów90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych90533000-2 Usługi gospodarki odpadamiW wyniku podpisanej umowy Wykonawca w cenie ryczałtowej wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jordanów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z póź. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012r. z późniejszymi zmianami oraz uchwałą Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego z późniejszymi zmianami". Obsługa obejmuje także dostawę właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków na odpady niesegregowane - nie nadające się do segregacji oraz dostawę stosownie do prowadzonej zbiórki worków na odpady zbierane selektywnie (wg zapotrzebowania właściciela nieruchomości) do wszystkich nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego oraz dostarczenie pojemników na odpady segregowane oraz odpady zmieszane dla bloku mieszkalnego w Osielcu.Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór odpadów zmieszanych w workach lub pojemnikach oraz odpadów zebranych selektywnie w workach lub pojemnikach, wg zasady:o zbierane selektywnie: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło - odbiór odpadów realizowany dwa razy w ciągu miesiąca;o odpady zmieszane (nie nadające się do segregacji) - odbiór odpadów realizowany dwa razy w ciągu miesiąca;o żużle i popioły z kotłów paleniskowych - odbiór odpadów dwa razy w ciągu miesiąca w okresie zimowym, tj. w okresie od listopada do maja;o bioodpady - odbiór odpadów realizowany dwa razy w ciągu miesiąca;o odpady wielkogabarytowe - zbiórka odpadów dwa razy w ciągu roku (akcja wiosenna i jesienna). Zamówienie obejmuje także:- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon i innych odpadów ma być realizowana przez Wykonawcę w formie zbiórki objazdowej - dwa razy w ciągu roku (akcja jesienna i wiosenna) - dwie zbiórki w trakcie obowiązywania - zbiórkę odpadów remontowo-budowlanych przez Wykonawcę pochodzących tylko z drobnych remontów nieruchomości zamieszkałych, nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę.W celu poprawnej wyceny zadania zaleca się Wykonawcy zapoznanie się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu Gminy Jordanów.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY JORDANÓW 1) Powierzchnia gminy wynosi 92,44 km2.2) Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9 549 (stan na 31.12.2017r.)3) Liczba mieszkańców wg ewidencji ludności Urzędu Gminy w Jordanowie - 11 084 (stan na 31.12.2017r.) 4) Mieszkańcy zamieszkują ok. 2,8 tys gospodarstw domowych - liczbę nieruchomości oraz wykaz osiedli na terenie Gminy Jordanów określa załącznik nr 8 SIWZ.5) Gmina liczba 5 sołectw o nazwach: Łętownia, Osielec, Naprawa, Toporzysko, Wysoka.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jordanów, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zapisami uchwały Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz uchwałą Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego" z późniejszymi zmianami.1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych (nieruchomości zamieszkałych), w szczególności:a) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,b) Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów (w tym opakowań) w szczególności:o Odpadów ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01),o Papier i tektura ( kod 15 01 01, 20 01 01,),o Tworzywa sztuczne ( kody 15 01 02, 20 01 39,),o Opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05),o Metal ( kod 15 01 04, 20 01 40,),o Tekstylia (kod 20 01 11),o Szkło ( kod 15 01 07, 20 01 02),o Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06),o Żużle i popioły z palenisk domowych (pieców, kominów),o Zużyte opony (kod 16 01 03),o Odpady komunalne niewymienione w innych grupach (kod 20 03 99)o Odpady budowlane z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę,c) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urządzenia zawierające freony o kodach 20 01 23*,20 01 35*, 20 01 36, d) Odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07,e) i innych niewymienionych odpadów komunalnych.Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego rejestrem BDO wraz z numerem rejestrowym wpisu wydanym przez Urząd Marszałkowski. Nieodebranie przez Wykonawcę z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem - skutkuje obowiązkiem dokonania takiego odbioru najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego.2) W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest zagospodarować odpady komunalne (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:- zmieszane odpady komunalne, - odpady ulegające biodegradacji,- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania należy przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego" oraz uchwałą Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego" z późniejszymi zmianami, oraz przedstawiać Zamawiającemu (raz na miesiąc) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości, o których mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2018r. poz. 992). Przekazanie odpadów winno być potwierdzone karta przekazania odpadów sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.Wykonawca wskazuję w ofercie regionalną instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego" z późniejszymi zmianami, do której zostaną przekazane odpady komunalne. 3) Odpady komunalne, zbierane będą przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w następujący sposób, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r. poz. 19) - znaków i opisów dot. recyklingu:a) do worków lub pojemników o kolorach:o brązowy - odpady ulegające biodegradacji, oznaczonych napisem ,,Bio"o niebieskim - papier i tekturę, oznaczonych napisem ,,Papier"o żółtym - tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapack, metal w tym opakowania metalowe, oznaczonych napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne" o zielonym - szkło (bezbarwne i kolorowe), oznaczonych napisem ,,Szkło"o czarnym - odpady pozostałe, niesegregowane - nienadające się do segregacji, oznaczonych napisem ,,Odpady pozostałe niesegregowane"b) do pojemników metalowych - popioły i żużle,c) do pojemników lub kontenerów podstawionych przez Wykonawcę - odpady budowlane z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę - pojemniki zlokalizowane na terenie PSZOK-ów.4) Jeżeli właściciel posiada już pojemnik Wykonawca zobowiązany jest do jego obsługi (opróżniania).5) W ramach zamówienia Wykonawca dostarcza bezpłatnie worki właścicielom nieruchomości zamieszkałych wg podziału i zakresu ujętego w pkt 3a i pkt 3c - na czas załadunku odpadów budowlanych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodatkowo Wykonawca dostarcza bezpłatnie pojemniki na odpady segregowane oraz odpady zmieszane dla bloku mieszkalnego w Osielcu.W celu rozprowadzania worków tworzy punkty dystrybucji (lub wykorzystuje istniejące placówki, sklepy itp.) w każdej miejscowości Gminy Jordanów. Wykonawca tworzy te punkty dystrybucji po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym (wymagana akceptacja Zamawiającego). Dostarczane worki muszą być wykonane z folii polietylenowej LDPE o pojemności min. 120 litrów, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami - grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu (grubość minimum 0,06 mm) ponadto czytelnie oznaczone literami drukowanymi jakiej frakcji odpadów dotyczą np.: ,,Szkło" i koloru (zabarwieniu) zgodnym z w/w opisem. Dopuszcza się dodatkowe oznaczenie na workach nazwą Wykonawcy i/lub Gminy. W przypadku ilości odpadów przekraczający normatywną ilość worków obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie wymaganej ilość worków.6) W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo transportową oraz wyposażenie i pojazdy specjalistyczne o odpowiednim stanie technicznym umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ).7) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przed podpisaniem umowy oraz harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych (objazdowej) i innych, które będą stanowić załącznik do umowy. Sporządzony harmonogram zbiórki odpadów komunalnych wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym:a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów;b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.;c) powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów; d) w przypadku zbiórki dwóch lub więcej miejscowości w tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować trasę zbiórki odpadów aby odległość do zbiórki do przekazania odpadów do instalacji była jak najkrótsza.Zamawiający ma prawo zlecić w danym dniu zebranie odpadów komunalnych z innego terenu (miejscowości) gminy nie zawartej w tym dniu w harmonogramie w sytuacji nagromadzenia się odpadów komunalnych na danym terenie gminy mających wpływ na środowisko i życie mieszkańców, w związku z tym Zamawiającemu zależy na dyspozycyjności i szybkości świadczonych usług przez Wykonawcę. 8) Wykonawca musi wyposażyć pojazdy odbierające odpady w przenośne czytniki kodów kreskowych, aby rejestrować w sposób elektroniczny ilości odbieranych odpadów w workach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne frakcje odpadów z danej nieruchomości. Program do obsługi kodów kreskowych czytnika musi być kompatybilny z programem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi Zamawiającego. Wykonawca podczas zbiórki odpadów będzie prowadził elektroniczny odczyt kodów kreskowych umieszczanych przez właścicieli nieruchomości na workach i/lub pojemnikach. Wykonawca ma obowiązek przekazywać raporty miesięczne Zamawiającemu w formie elektronicznej wg wymogów Zamawiającego. 9) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządza harmonogramy odbioru odpadów, który będzie podany do publicznej informacji (na stronie internetowej Gminy Jordanów: www.gmina-jordanow.pl, tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach, punktach dystrybucji worków itp.). 10) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na drogach będących w zarządzie zamawiającego i dojazdach do posesji był używany właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg (część dróg wąska, ze znacznym spadkiem, gdzie są ograniczone warunkami manewrowania).11) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:a) w dni robocze w godzinach od 700 do 2000 nie zakłócając ciszy nocnej,b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,c) niezależnie od warunków atmosferycznych,d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów.12) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach. Odbiór odpadów ma być realizowany z danej nieruchomości od strony wjazdu na tą nieruchomość (drogi), a w przypadku budynku wielorodzinnego bezpośrednio z punktu gromadzenia odpadów na tej nieruchomości (np. blok w Osielcu). 13) W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach lub w workach odpowiadających wymaganiom Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017r. poz. 19). Wykonawca zobowiązany jest do ich odebrania oraz poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający w/w wymaganiom.14) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do:a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i/lub worków podczas dokonywania odbioru lub transportu,b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach.15) Wykonawca jest obowiązany odebrać odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony, które zostaną wystawione przez mieszkańców zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem - dwa razy w roku (akcja jesienna i wiosenna trasa zbiórki odpadów wg załącznika nr 9) - z uwzględnieniem:a) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed rozsypywaniem oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego,b) zbiórki wszystkich rodzajów odpadów wystawionych do odbioru,c) przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zbiórki odpadów wielkogabarytowych.16) Wykonawcę obowiązuje:a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.).17) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku, w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) z uwzględnieniem, aby:a) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy specjalistyczne, przystosowane do odbierania odpadów komunalnych,b) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,c) na terenie bazy magazynowo - transportowej (która w myśl powyższego rozporządzenia ma być usytuowana na terenie Gminy Jordanów, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy) znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,d) w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przez niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku, transportu, magazynowania, przeładunku a także pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego.18) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu drogowego oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.19) W razie awarii pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy odpowiednio przystosowany do zbiórki odpadów.20) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.21) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017r. poz. 2412).22) Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność protokół z dokumentacją fotograficzną na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. W/w dokumentację Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wg wykazów miesięcznych. Informacja powinna zawierać w szczególności:a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017r. poz. 19)b) djęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników i/lub worków do konkretnej nieruchomości,c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane.23) Wykonawca zobowiązany jest do:? Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania.? Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Jordanów na karcie przekazania odpadów.? Terminowego zbierania i wywożenia odpadów.? Przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu.? Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi.? Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów.? Utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy.? W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.? Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.24) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których stale zamieszkują mieszkańcy, a które nie ujęto w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego (wykazie).25) Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.26) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu raportów zawierających informację o:a) ilość odebranych odpadów w szt. worków lub pojemników z podziałem na poszczególne frakcje odpadów i nieruchomości zamieszkałe, z których zostały odebrane - szczegółowy wykaz odebranych odpadów przypisany do danej nieruchomości wg adresu. Wykonawca sporządza raport w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym - w formie określonej przez Zamawiającego. Wykonawca przesyła raport miesięczny w formie elektronicznej do Zamawiającego;b) ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów w tym: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zebranych podczas wiosennej i jesiennej akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Raport określa nazwę miejscowości rodzaj frakcji odpadów i ilość danej frakcji w Mg. Wykonawca sporządza raport w formie pisemnej uzgodnionej z Zamawiającym; c) ilość odebranych odpadów budowlanych w trakcie odbioru z PSZOK realizowanej przez Wykonawcę. Raport ze zbiórki odpadów określa: adres punktu, datę odbioru odpadów, szczegółowy opis rodzaju odpadów budowalnych (np. gruz ) i ilość w Mg;d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdania półroczne z ilości i rodzajów przekazanych worków właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jordanów z podziałem na miejscowości.27) Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w:- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L2008.312.3).- Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454).- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016r. poz. 934).- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167). - Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017r. Poz. 2412).- Uchwała Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz ze zmianami.- Uchwała Nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego" z późniejszymi zmianami.- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19).- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122).- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.).- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. Nr 104, poz. 868).3. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA1) Liczba budynków (gospodarstw domowych) - ok. 2,8 tys. zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - szczegółowa lista nieruchomości zostanie przekazana na 15 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, (wykaz osiedli stanowi załącznik nr 8 SIWZ).2) Ilość i rodzaj odpadów odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych za:- 2014 roku:o odpady niesegregowane - 448,81 Mg,o odpady segregowane - 333,39 Mg,o odpady ulegające biodegradacji - 26,72 Mg,o odpady wielkogabarytowe (zbiórka wiosenna i jesienna) - 79,61 Mg.Łączna suma odebranych odpadów za 2014 rok wyniosła 888,53 Mg.- 2015 roku:o odpady niesegregowane - 650,46 Mg,o odpady segregowane - 330,28 Mg,o odpady ulegające biodegradacji -14,14 Mg,o odpady wielkogabarytowe (zbiórka wiosenna i jesienna) - 125,44 Mg.Łączna suma odebranych odpadów za 2015 rok wyniosła 1120,32 Mg.- 2016 roku:o odpady niesegregowane - 1016,84 Mg,o odpady segregowane - 361,94 Mg,o odpady wielkogabarytowe (zbiórka wiosenna) -204,38 Mg.Łączna suma odebranych odpadów za 2016 roku wyniosła 1583,16 Mg.- 2017 roku:? odpady niesegregowane - 941,52 Mg,? odpady segregowane - 354,16 Mg,? odpady wielkogabarytowe (zbiórka wiosenna) -296,44 Mg.Łączna suma odebranych odpadów za 2017 roku wyniosła 1592,12 Mg. - I półrocze 2018 roku:? odpady niesegregowane - 546,52 Mg,? odpady segregowane - 197,40 Mg,? odpady wielkogabarytowe (zbiórka wiosenna) -219,44 Mg.Łączna suma odebranych odpadów za I półrocze 2018 roku wyniosła 964,60 Mg.Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odbioru w 2019 roku około 1900 Mg.3) Ilość wszystkich odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Jordanów (wg otrzymanych sprawozdań obejmujących odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) w okresie ostatnich 4 lat: o 2013r. - 1163 Mg o 2014r. - 1178 Mgo 2015r. - 1208 Mgo 2016r. - 1613 Mgo 2017r. - 1747 Mg4) W cenie oferty Wykonawca uwzględnia również odpowiednią ilość worków, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości przez punkty dystrybucji w każdej miejscowości czynne minimum jeden dzień w tygodniu. Dodatkowo w czasie zbiórki odpadów komunalnych worki powinny być wydawane przez pracowników Wykonawcy bezpośrednio z pojazdu odbierającego odpady.Prognozowana roczna ilość worków ok. 40 000 sztuk.4. WSPÓLNE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 1) W terminie od daty zawarcia umowy Zamawiający i Wykonawca rozpoczną wspólną kampanie informacyjną na terenie Gminy Jordanów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Zamawiający i Wykonawca informują na bieżąco mieszkańców w trakcie realizacji umowy o zasadach prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów. 2) Worki i pojemniki odbierane muszą być oznaczone naklejonymi unikalnymi kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację adresu nieruchomości, z którego został odebrany worek oraz rodzaj frakcji. Zamawiający prowadzi dystrybucję kodów kreskowych przypisanych do danej nieruchomości, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do elektronicznego odczytu kodów podczas zbiórki - zgodnie z programem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego. 3) Wykonawca tworzy w każdej miejscowości Gminy Jordanów punkty dystrybucji worków po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym (wymagana akceptacja Zamawiającego) czynne minimum jeden dzień w tygodniu. Dodatkowo w czasie zbiórki odpadów komunalnych worki powinny być wydawane przez pracowników Wykonawcy bezpośrednio z pojazdu odbierającego odpady.4) Na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów.5) Wykonawca i Zamawiający opracują wspólnie harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów, celem rozpropagowania i skutecznego przygotowania realizacji umowy.6) Zamawiający na stronie internetowej Gminy będzie publikował wszelkie informacje związane z systemem zbiórki odpadów komunalnych.

  II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  90514000-3
  90511000-2
  90512000-9
  90513100-7
  90533000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: 1) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.2) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego rejestrem BDO wraz z numerem rejestrowym wpisu wydanym przez Urząd Marszałkowski.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000, 00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, tj. referencje -na przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia.2) wykaz narzędzi/sprzętu, wyposażenia zakładu pracy lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Wykonawca dysponuje min. dwoma samochodami specjalistycznymi do zbiórki odpadów komunalnych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  ? odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  ? aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.? aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego rejestrem BDO wraz z numerem rejestrowym wpisu wydanym przez Urząd Marszałkowski.? wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zastały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, Wykonawca przedstawia co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia - załącznik nr 5 SIWZ;? wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego- Wykonawca przedstawia wykaz minimum dwóch samochodów specjalistycznych do zbiórki odpadów komunalnych wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 SIWZ;? dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej na kwotę 300 000,00 zł.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, Stosowne Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy, dowód zapłaty wadium

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)2. Wykonawca może wnieś wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 74 8799 0001 0000 0000 0475 0036 z dopiskiem Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert dołączając do oferty.7. Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium na cały okres związania ofertą.8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.9. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena brutto60,00
  Szybkość i dyspozycyjność40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Wg projektu umowy- stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w § 12 Zmiana umowy1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:1) z uwagi na niezależne od stron okoliczności - nieprzewidziane zmiany, wypadki losowe, dotyczące przedmiotu umowy oraz osób kluczowych dla realizacji umowy;2) gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy; 3) wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w stosunku do SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach:1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, (cena netto nie ulega zmianie),3) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia uprawnienia realizacji przedmiotu umowy,4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych.3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym przypadku:a) stawka podatku od towarów i usługb) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą maiły wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.4. Ponadto Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.oraz w § 14Postanowienia końcowe1. Zamawiający ma prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli sposobu wykonywania usługi.2. W przypadku wadliwego wykonania usługi Zamawiający domagał się będzie usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający może powierzyć (zlecić) poprawienie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.3. Zamawiający ma prawo do wydania Wykonawcy polecenia dokonania zmian w realizacji zadania, jeżeli uzna że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. W szczególności zmianom (zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości) w trakcie realizacji umowy mogą ulec przekazywane Wykonawcy wykazy obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych.4. Realizacji zamówienia będzie towarzyszyło zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktualnych regulacji prawnych i proceduralnych w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-14, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Jordanów
  34-240 Jordanów, ul. Rynek 2
  tel.: 182 693 510
  fax.: 182 693 526
  email: Wyślij email
  http://www.gmina-jordanow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 288548 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.