google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 17.05.2019
  1 USD
  3.8545
  0.0286
  1 EUR
  4.3072
  0.0143
  1 CHF
  3.8196
  0.0244
  1 GBP
  4.9273
  0.0161
  1 RUB
  0.0597
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków. Część 2
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-03-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 525081-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

  Gmina Radków: ,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków. Część 2"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu
  -

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: -
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Podmiot
  -

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe: -

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radków, krajowy numer identyfikacyjny 89071859000000, ul. ul. Rynek  1 , 57-420  Radków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 735 000, e-mail zamow_publ@radkowklodzki.pl, faks 748 735 015.
  Adres strony internetowej (URL): www.radkowklodzki.pl
  Adres profilu nabywcy: -
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  -

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://radkowklodzki.biuletyn.net


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Urząd Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, woj. dolnośląskie


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków. Część 2"
  Numer referencyjny: ZP.271.6.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków. Część 2. 1.1. Zamawiający przewiduje, że z terenu Gminy Radków będzie odbieranych nie więcej niż 195,110 Mg odpadów komunalnych w okresie trwania umowy, z tego: 1) Przewidywaną ilość odpadów przyjęto na poziomie : a) zmieszane odpady komunalne - 136,75 Mg; b) inne odpady nie ulegające biodegradacji - 36,21 Mg; c) odpady z czyszczenia ulic i placów - 22,15 M; Razem 195,11 Mg 1.2. Przewidywaną ilość odpadów przyjęto na podstawie ilości odpadów odebranych w okresie od lutego roku 2018 do stycznia 2019 roku w Gminie Radków z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne, przy założeniu spadku ilości odpadów w 2019 roku o1,64% (dynamika wzrostu wyliczona została w oparciu o łączną ilość odpadów odebranych w okresie jak wyżej i łączną ilość odpadów odebranych w 2017 r. w Gminie Radków). 2. Zakres przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgromadzonych w pojemnikach, przy nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w szczególności: przy punktach handlowych i usługowych, szkołach, instytucjach użyteczności publicznej, zakładach pracy, obiektach sportowych (boiskach) i innych obiektach, w których powstają odpady komunalne oraz cmentarzach, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów. 2.1 Z miejsc gromadzenia odpadów odbierane będą następujące odpady komunalne: 1) odpady komunalne (kod 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03 ).2.2. Wymienione zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o min. pojemności 110 l. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości i ustawia je na czas odbioru w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp. Mimo, iż wyposażenie nieruchomości w pojemniki należy do właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować taką ilością pojemników na odpady, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki, na zasadzie sprzedaży lub oddania w dzierżawę. 2.3. Częstotliwość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych dla poszczególnych nieruchomości prowadzona będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast realizację usługi należy prowadzić zgodnie z Uchwałą nr XXV/158/16 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 czerwca 2016 r. r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radków" z późniejszymi zmianami.-http://radkow.biuletyn.info.pl/ 2.4. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do zbiórki odpadów ze sprzątania ulic i placów z dwóch miejsc usytuowanych na terenie gminy Radków (Radków, Wambierzyce) oraz zobowiązany będzie do zbiórki odpadów z cmentarzy (Radków, Wambierzyce, Raszków, Tłumaczów, Ścinawka Średnia), w oparciu o dokonane zgłoszenia, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. 2.5. Wykonawca zobowiązany jest również do wyposażenia ośrodka wypoczynkowego Zalew w Radkowie w pojemniki (kontenery) na zmieszane odpady komunalne, oraz zobowiązany jest opróżniać je zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w sezonie(od 15 kwietnia do 15 października) i nie rzadziej niż raz na pół roku poza sezonem, nie dopuszczając do ich przepełnienia. 2.7. Ilość kontenerów - minimum 1 szt. KP - 6,5 na odpady zmieszane. Wyposażenie ośrodka wypoczynkowego w odpowiednie pojemniki odbywać się będzie na zasadzie nieodpłatnego użytkowania. 2.8. Wykaz nieruchomości objętych zbieraniem odpadów stanowi załącznik do istotnych postanowień umowy. 3. Wymagania. 1) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszystkich odebranych odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. 2) Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać selektywnie zebrane i odebrane odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a zebrane niesegregowane i pozostałe po segregacji odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), zlokalizowanej zgodnie z WPGO na terenie Regionu Południowego woj. dolnośląskiego. 3) Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia wymaganych, zgodnie z art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 2018 r. poz.1454) i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, poziomów recyklingu odpadów komunalnych, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru metalu, tworzyw sztucznych, szkła i innych niebezpiecznych odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania. 4) Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady komunalne, a także odpady wystawione poza nimi, np.: w workach oraz odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. akty wandalizmu) i zwierzęta. 5) Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów z pojemników, w tym worków, ustawionych w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp, wskazanych przez właściciela nieruchomości. Wykonawca po opróżnieniu pojemnika zobowiązany jest odstawić go w to samo miejsce. 6) Wykonawca każdorazowo podczas opróżniania, w celu kontroli, winien sprawdzić zawartość pojemników i worków na odpady komunalne selektywnie zbierane, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, do udokumentowania tego faktu oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości. 7) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi, a w szczególności: a) o przypadkach pozostawienia przy pojemnikach na odpady: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wystawionymi poza terminami zbiórek akcyjnych określonych w harmonogramie); b) o powtarzających się nadwyżkach zmieszanych odpadów komunalnych z danej nieruchomości, wynikających z niedostosowania wielkości pojemnika do ilości odpadów wytwarzanych lub błędnego oszacowania w deklaracji opłat krotności opróżnień pojemników; c) braku możliwości odebrania odpadów komunalnych z danej nieruchomości, ze względu na brak współdziałania ze strony właściciela nieruchomości (np. brak dostępu do pojemników). 8) Wykonawca po podpisaniu umowy, zobowiązany jest do przygotowania i zatwierdzenia harmonogramów wywozu odpadów w sposób określony w umowie. 9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zatwierdzony harmonogram odpadów w formie papierowej każdemu właścicielowi nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia. Do harmonogramu należy dołączyć informację o zasadach i sposobie segregowania odpadów. 10) Wykonawca, zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych raportów dotyczących ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania. 11) Wykonawca na każde żądanie zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędnych do sprawozdawczości oraz materiałów z monitoringu tras przejazdów oraz danych o położeniu, miejscach postoju i wyładunku pojazdów odbierających odpady, w sposób zapewniający ich odczytywanie. 12) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych: a) systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy; b) w sposób nie zakłócający odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego; c) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu; d) niezależnie od warunków atmosferycznych; e) pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 13) Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do posiadania sprzętu komputerowego umożliwiającego obsługę oprogramowania, przeznaczonego do prowadzenia sprawozdawczości i raportowania Zamawiającemu informacji o odbieranych i zagospodarowywanych odpadach, w formie on-line. 14) Wykonawca musi utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez wykonywanie następujących czynności: a) mycie i dezynfekcję z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności; b) opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie na koniec dnia roboczego wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej; 15) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) tj.: a) wykonujących czynności kierowcy pojazdów przystosowanych do obierania odpadów komunalnych; b) zajmujących się obsługą załadunku pojemników i worków z odpadami wysegregowanymi na pojazdy specjalistyczne, c) osoby, która będzie wykonywać czynności koordynatora realizacji zamówienia; 16) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 15 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 17) Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 15 czynności w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 18) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15 czynności;19) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  90514000-3
  90512000-9
  90533000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: -
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2020-03-31

  II.9) Informacje dodatkowe: -

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO);b) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych.
  Informacje dodatkowe -
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000 zł.
  Informacje dodatkowe -
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stosuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: -

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  -

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) dokumenty potwierdzające posiadanie zezwolenia lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda:a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.3.2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.3.2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  -

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  -

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Oferta musi zawierać:1. ,,Formularz Oferty", z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert);2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ;3. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  -


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  -


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  -


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena ofertowa brutto60,00
  Częstotliwość zbierania odpadów40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  -
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  -

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Pełna treść istotnych postanowień umowy znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także z wyjątkiem zmian określonych poniżej.3. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:a) zmiany stron umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,b) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,c) zmiana Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego),d)wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) ?/lub dalszego/ych) podwykonawcy(ców), a także zlecenia pod wykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście.4. Wszelkie zmiany umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.5. Strona występująca o zmianę zawartej umowy: opisze zaistniałe okoliczności, uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, obliczy koszty zmian, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy, wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażona na piśmie.6. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy.7. Nie stanowią konieczności zmiany umowy zmiana wykazu nieruchomości niezamieszkałych.8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  -
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-22, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:
  -
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  -

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Radków
  57-420 Radków, ul. Rynek 1
  tel.: 748 735 000
  fax.: 748 735 015
  email: Wyślij email
  http://www.radkowklodzki.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 19395 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.