google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Usługi introligatorsko drukarskie w zakresie wykonania okładek, kalendarzy na 2020 r., wydruku i oprawy katalogów, okładek okolicznościowych, teczek akt osobowych i archiwizacyjnych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2019-04-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 536786-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

  25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: Usługi introligatorsko - drukarskie w zakresie wykonania okładek, kalendarzy na 2020 r., wydruku i oprawy katalogów, okładek okolicznościowych, teczek akt osobowych i archiwizacyjnych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70 , 15-601  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
  Adres strony internetowej (URL): www.25wog.wp.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  WOJSKO

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.25wog.wp.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  za pomocą operatora pocztowego
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:
  25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi introligatorsko - drukarskie w zakresie wykonania okładek, kalendarzy na 2020 r., wydruku i oprawy katalogów, okładek okolicznościowych, teczek akt osobowych i archiwizacyjnych dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu
  Numer referencyjny: 12/PN/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1. Wykonanie okładekZADANIE 2. Kalendarze na 2020 r.ZADANIE 3 Wydruk i oprawa katalogów wg. załączonego wzoru.ZADANIE 4. Wykonanie okładek okolicznościowychZADANIE 5. Wykonanie teczek akt osobowychZADANIE 6. Wykonanie teczek archiwizacyjnychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 79971100-2
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla Zadania nr 1 - 6: Umowę zawiera się na czas określony tj.: od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2019 r.Dostawa wykonywanych materiałów będzie realizowana sukcesywnie zgodnie z zamówieniem w ciągu ...... dni roboczych od daty zapotrzebowania, przesyłanego przez Zamawiającego faxem lub emailem do Wykonawcy.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej , jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie minimum 1 usługę: 1) Zadanie nr 1: wykonanie okładek do pism i dyplomów przy czym wartość wskazanej usługi, nie może być mniejsza niż: 60 000,00 zł brutto - (zał. nr 4 do SIWZ).2) Zadanie nr 3: wydruk i oprawa katalogów, przy czym wartość wskazanej usługi nie może być mniejsza niż: 80 000,00 zł brutto - (zał. nr 4 do SIWZ).3) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku dla Zadania nr 2,4,5,6. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację (w zatwierdzonym przez Sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 poz. 2344 z późn. zm.);

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia:Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:1.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ.1.2. Formularz cenowy - Załącznik nr 1A do SIWZ.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.1.4. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 3 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-23, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > pl
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Wykonanie okładek
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1Wykonanie okładki z tektury twardej do pism i dyplomów A4 z logo jednostki wojskowej w układzie pionowym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, w narożnikach od wewnątrz bliżej krawędzi zewnętrznej tasiemki skośne na górze i dole w kolorze obwoluty (kolor okładki, rodzaj logo jednostki wojskowej i treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 1000 SZT2Wykonanie okładki z tektury miękkiej do pism i dyplomów A4 z logo jednostki wojskowej w układzie pionowym (kolor, rodzaj okładki, rodzaj logo jednostki wojskowej i treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 1000 SZT3 Wykonanie okładki z tektury twardej do obłożenia książek A4 układzie pionowym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, szerokość grzbietu 1,5 cm (kolor okładki, treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 100 SZT4Wykonanie okładki z tektury twardej do obłożenia książek A4 układzie poziomym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, szerokość grzbietu 1 cm (kolor okładki, treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 100 SZT5Wykonanie okładki z tektury twardej do obłożenia książek A4 układzie poziomym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, szerokość grzbietu 1 cm (kolor okładki, treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 100 SZT6Wykonanie okładki z tektury twardej do obłożenia książek A4 okładzie poziomym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, szerokość grzbietu 1,5 cm (kolor okładki, treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 100 SZT7Wykonanie okładki z tektury twardej do obłożenia książek A4 układzie poziomym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, szerokość grzbietu 0,5 cm (kolor okładki, treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 50 SZT8Wykonanie okładki z tektury twardej do wpinania kartek A4 układzie poziomym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, grzbiet na śruby o standardowym rozstawie (8cm), szerokość 0,5 cm (kolor okładki, treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 50 SZT9Wykonanie okładki z tektury twardej do wpinania kartek A4 układzie poziomym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, grzbiet na śruby o standardowym rozstawie (8cm), szerokość 1 cm (kolor okładki, treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 50 SZT10 Wykonanie okładki z tektury twardej do wpinania kartek A4 układzie poziomym w obwolucie skóropodobnej z okuciami na narożnikach i napisami w kolorze złotym, grzbiet na śruby o standardowym rozstawie (8cm), szerokość 1,5 cm (kolor okładki, treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy). 50 SZT
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971100-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto 60,00
  Termin dostawy wykonanych materiałów od daty zapotrzebowania, przesłanego przez Zamawiającego faxem lub emailem40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Kalendarze na 2020 r.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1Wykonanie kalendarzy (trójdzielnych) na rok 2020 (wg. własnego projektu jednostki wojskowej). 200 SZT2Wykonanie kalendarzy wielkoplanszowych A3 12 kart (kreda błysk 170 g) + okładka (kreda błysk 300 g, zadruk jednostronny spirala po krótkim boku na rok 2020 (treści do kalendarza dostarcza zamawiający, projekt wykonawca usługi). 300 SZT3Wykonanie kalendarzy książkowych B5 (zeszytów pracy). 300 SZT4Wykonanie kalendarzy książkowych A4 (zeszytów pracy) na rok 2020, układ kalendarza jeden dzień na jednej stronie, za częścią kalendarzową wklejone kartki na notatki w ilości 200 stron w kratkę w formacie w/w, okucia narożników złote,napisy tłoczone w kolorze obwoluty skóropodobnej podłożonej gąbką (kolor okładki, rodzaj logo jednostki wojskowej i treść napisu do uzgodnienia po wyborze wykonawcy) 10 SZT
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971100-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto 60,00
  Termin dostawy wykonanych materiałów od daty zapotrzebowania, przesłanego przez Zamawiającego faxem lub emailem40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Wydruk i oprawa katalogów
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Minimalne wymagania jakie powinny spełniać druki:1. - zadruk: kolorowy;2. - okładka: trwała, powlekana folią (laminat);3. - format: max. A5;4. - nakład: po 500 szt. każdego dokumentu;5. - biuletyny z planami pracy (strony z tabelą wykorzystania Planów Pracy) powlekane folią do wpisywania foliopisami.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971100-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto 60,00
  Termin dostawy wykonanych materiałów od daty zapotrzebowania, przesłanego przez Zamawiającego faxem lub emailem40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Wykonanie okładek okolicznościowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1Wykonanie okładki okolicznościowej o wymiarach 210 X 210 mm ( po złożeniu 105/210 mm) wykonana z papieru ozdobnego o gramaturze 220g/m2, w kolorze białym z wzorem graficznym i logo WSzW w Białymstoku wg. wzoru na CD. 100 SZT2Wykonanie okładki okolicznościowej o wymiarach 210 X 210 mm ( po złożeniu 105/210 mm) wykonanaz papieru ozdobnego o gramaturze 220g/m2, w kolorze beżowym z wzorem graficznym i logo WSzW w Białymstoku wg. wzoru na CD. 100 SZT
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971100-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto 60,00
  Termin dostawy wykonanych materiałów od daty zapotrzebowania, przesłanego przez Zamawiającego faxem lub emailem40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Wykonanie teczek akt osobowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1Teczka na akta osobowe PVC A4, mocna tektura oblewana folią PVC z elastycznie formowanym grzbietem, wyposażoną w kieszonkę na grzbiecie, 4 sztuki wewnętrznych listew z zapięciami skoroszytowymi 4 sztuki przekładek personalnych wg. wzoru kodeksu pracy. 200 SZT
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971100-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto 60,00
  Termin dostawy wykonanych materiałów od daty zapotrzebowania, przesłanego przez Zamawiającego faxem lub emailem40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Wykonanie teczek archiwizacyjnych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1Teczka aktowa - wiązana, o wymiarach 320x250, grubości grzbietu 10mm, wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10 rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 i gramaturze od 160 do 800 g/m2;Spełniać ma wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U.2015.1743), ISO 9706 z Certyfikatem. 140 SZT2Teczka aktowa - wiązana, o wymiarach 320x250, o grubości grzbietu 20 mm, wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 i gramaturze od 160 do 800 g/m2; Spełniać ma wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U.2015.1743), ISO 9706 z Certyfikatem. 130 SZT3Teczka aktowa - wiązana, o wymiarach 320x250, o grubości grzbietu 30 mm, wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 i gramaturze od 160 do 800 g/m2; Spełniać ma wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U.2015.1743), ISO 9706 z Certyfikatem.115 SZT4Teczka aktowa - wiązana, o wymiarach 320x250, o grubości grzbietu 40 mm, wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 i gramaturze od 160 do 800 g/m2; Spełniać ma wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U.2015.1743), ISO 9706 z Certyfikatem. 110 SZT5Teczka aktowa - wiązana, biała, o wymiarach 320x250,o grubości grzbietu 50 mm, wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH >7,5, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 (100% celulozy), i gramaturze 240g/m2;. klejenie bezkwasowym klejem z atestem ISO 9706 . Spełniać ma wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U.2015.1743), ISO 9706 z Certyfikatem. 170 SZT
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79971100-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto 60,00
  Termin dostawy wykonanych materiałów od daty zapotrzebowania, przesłanego przez Zamawiającego faxem lub emailem40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70
  tel.: 261 398 839
  fax.: 261 398 813
  email: Wyślij email
  http://www.25wog.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29722 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.