google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-05-15

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 547636-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny: Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, krajowy numer identyfikacyjny 10613083000820, ul. Elizówka 65A  - , 21-003  Ciecierzyn, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 7568810, e-mail agnieszka.partyka@arimr.gov.pl, lubelski@arimr.gov.pl, faks 81 7563941.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.arimr.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Państwowa osoba prawna - agencja wykonawcza

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.arimr.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Numer referencyjny: BOR03.2610.1.2019.AP
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa, rozładunek i wniesienie artykułów biurowych do Lubelskiego Oddziału Regionalnego i 20 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa lubelskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (części) Zadania:2.1. Zadanie nr 1 - obejmuje dostawę artykułów biurowych,2.2. Zadanie nr 2 - obejmuje dostawę papieru kserograficznego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ. PONIŻSZE WARUNKI DOTYCZĄ KAŻDEGO Z ZADAŃ:4. Dostawa i wniesienie artykułów biurowych musi nastąpić do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Artykuły biurowe muszą być nowe, w fabrycznie oznakowanych opakowaniach umożliwiających identyfikację ilościową i jakościową.5. Ilekroć w dalszej części mowa jest o sprzedaży/dostawie należy przez to rozumieć również dowóz, rozładunek z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.6. Dostawy muszą odbywać się każdorazowo w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczonym od dnia przesłania Wykonawcy każdorazowego zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. Dostawy muszą odbywać się do Lubelskiego Oddziału Regionalnego i 20 Biur Powiatowych ARiMR na terenie województwa lubelskiego w godzinach pracy biura tj. poniedziałek - piątek 08:00 - 14:30. Maksymalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 10 dni.Uwaga: Termin dostawy zamówienia cząstkowego jest jednym z kryteriów oceny ofert.Zamówienie cząstkowe - wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, w którym żąda on dostawy określonej ilości artykułów biurowych. W zamówieniu takim nie muszą wystąpić wszystkie artykuły biurowe określone w formularzu ofertowym. Zamówienie cząstkowe jest przesyłane faksem, bądź emailem. Zamówienie cząstkowe jest podpisywane przez jedną z osób wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienia cząstkowe są realizowane według potrzeb bieżących Zamawiającego.7. Artykuły biurowe winny być fabrycznie nowe, czyli przy ich produkcji musi być wykorzystane 100 % nowych części. Żadna z części nie była wykorzystywana w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Artykuły biurowe nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia.8. Za oryginalne artykuły biurowe należy uznawać artykuły biurowe nie będące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane, nie posiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych.9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na artykuły biurowe na okres min. 12 miesięcy - termin gwarancji w stosunku do przedmiotu poszczególnej sprzedaży biegnie od daty protokolarnego przejęcia jej przedmiotu.10. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6A i 6B do siwz.Zamówienie poniżej 144 000 euro

  II.5) Główny kod CPV: 30192000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  30197644-2
  30199500-5
  30237430-2
  30192130-1
  30197320-5
  30197330-8
  30199230-1
  30197000-6
  22850000-3
  24910000-6
  30141200-1
  30192100-2
  39241200-5
  30141200-1
  30237250-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-06

  II.9) Informacje dodatkowe: Dostawy muszą odbywać się każdorazowo w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczonym od dnia przesłania Wykonawcy każdorazowego zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 10 dni.Uwaga: Termin dostawy zamówienia cząstkowego jest jednym z kryteriów oceny ofert.Zamówienie cząstkowe - wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, w którym żąda on dostawy określonej ilości artykułów biurowych. W zamówieniu takim nie muszą wystąpić wszystkie artykuły biurowe określone w formularzu ofertowym. Zamówienie cząstkowe jest przesyłane emailem. Zamówienie cząstkowe jest podpisywane przez jedną z osób wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienia cząstkowe są realizowane według potrzeb bieżących Zamawiającego.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie dotyczącym zdolności technicznej: 1. Przystępując do Zadania nr 1 wykazał, że:Wykonał co najmniej 2 dostawy artykułów biurowych o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 złotych brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. Przystępując do Zadania nr 2 wykazał, że:Wykonał co najmniej 2 dostawy papieru kserograficznego o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 złotych brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się o więcej niż jedno Zadanie: gdy Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1 i 2 wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane lub są wykonywane co najmniej 2 dostawy artykułów biurowych (bez lub wraz z papierem kserograficznym) o wartości brutto nie mniejszej niż 130 000 złotych brutto każda dostawa, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;b) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciegoUWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dostępności oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć (dotyczy każdego z Zadań):Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 4 SIWZ dla poszczególnych Zadań. Wykaz należy złożyć na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ.Dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:a) W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych w Zadaniu nr 1: opisy, fotografie oraz inne podobne materiały wraz ze szczegółową specyfikacją, z których w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowane artykuły biurowe posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe (pojemność, użyte materiały, wydajność, jakość itp.), niż określone przez Zamawiającego w SIWZ. W celu potwierdzenia równoważności artykułów biurowych można złożyć testy produktu przeprowadzone przez niezależny podmiot testujący lub dokument potwierdzający parametry techniczne zaoferowanych artykułów biurowych wydanych przez producenta artykułu biurowego albo dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami w SIWZ (karty produktowe, katalogowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).b) W Zadaniu nr 2:Dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanego papieru kserograficznego (specyfikacja techniczna, wydruk z katalogu umieszczonego na stronie internetowej lub inny równoważny) dla pozycji 1 i 2 specyfikacji technicznej (Załącznik nr 7 do SIWZ)

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (według załącznika nr 1A do SIWZ - Zadanie nr 1, załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie nr 2);2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym;3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w oryginale (jeżeli dotyczy);

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  termin wykonania dostaw40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. zmiany obowiązujacych przepisów prawa odnoszących się do niniejszej umowy, w tym również zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT,2. zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;3. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, któremu nie można było zapobiec;4. w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;5. zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonanie części usług przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie.6. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 5 § 8 umowy.7. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-27, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: lubelski@arimr.gov.pl).Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia i Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Ustawy.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.Zamawiający nie ustanawia standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Ustawy.Zamawiający nie umożliwia złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 Ustawy.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn, tel. 81 756-88-20, fax. 81 756-39-41, email: lubelski@arimr.gov.pl;? inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest Pani Bogusława Pawelska, adres e-mail: iod@arimr.gov.pl, tel. 22 595-08-05/*;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak BOR03.2610.1.2019.AP, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawa artykułów biurowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa, rozładunek i wniesienie artykułów biurowych do Lubelskiego Oddziału Regionalnego i 20 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa lubelskiego. 2. Zadanie nr 1 - obejmuje dostawę artykułów biurowych,3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Dostawa i wniesienie artykułów biurowych musi nastąpić do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Artykuły biurowe muszą być nowe, w fabrycznie oznakowanych opakowaniach umożliwiających identyfikację ilościową i jakościową.5. Ilekroć w dalszej części mowa jest o sprzedaży/dostawie należy przez to rozumieć również dowóz, rozładunek z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.6. Dostawy muszą odbywać się każdorazowo w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczonym od dnia przesłania Wykonawcy każdorazowego zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. Dostawy muszą odbywać się do Lubelskiego Oddziału Regionalnego i 20 Biur Powiatowych ARiMR na terenie województwa lubelskiego w godzinach pracy biura tj. poniedziałek - piątek 08:00 - 14:30. Maksymalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 10 dni.Uwaga: Termin dostawy zamówienia cząstkowego jest jednym z kryteriów oceny ofert.Zamówienie cząstkowe - wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, w którym żąda on dostawy określonej ilości artykułów biurowych. W zamówieniu takim nie muszą wystąpić wszystkie artykuły biurowe określone w formularzu ofertowym. Zamówienie cząstkowe jest przesyłane emailem. Zamówienie cząstkowe jest podpisywane przez jedną z osób wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienia cząstkowe są realizowane według potrzeb bieżących Zamawiającego.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1, 30199500-5, 30237430-2, 30192130-1, 30197320-5, 30197330-8, 30199230-1, 30197000-6, 22850000-3, 24910000-6, 30141200-1, 30192100-2, 39241200-5, 30141200-1, 30237250-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-06
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin wykonania dostaw40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa papieru kserograficznego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa, rozładunek i wniesienie artykułów biurowych do Lubelskiego Oddziału Regionalnego i 20 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa lubelskiego. 2. Zadanie nr 2 - obejmuje dostawę papieru kserograficznego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Dostawa i wniesienie artykułów biurowych musi nastąpić do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Artykuły biurowe muszą być nowe, w fabrycznie oznakowanych opakowaniach umożliwiających identyfikację ilościową i jakościową.5. Ilekroć w dalszej części mowa jest o sprzedaży/dostawie należy przez to rozumieć również dowóz, rozładunek z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.6. Dostawy muszą odbywać się każdorazowo w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczonym od dnia przesłania Wykonawcy każdorazowego zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego. Dostawy muszą odbywać się do Lubelskiego Oddziału Regionalnego i 20 Biur Powiatowych ARiMR na terenie województwa lubelskiego w godzinach pracy biura tj. poniedziałek - piątek 08:00 - 14:30. Maksymalny termin dostawy określony przez Zamawiającego wynosi 10 dni.Uwaga: Termin dostawy zamówienia cząstkowego jest jednym z kryteriów oceny ofert.Zamówienie cząstkowe - wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, w którym żąda on dostawy określonej ilości artykułów biurowych. W zamówieniu takim nie muszą wystąpić wszystkie artykuły biurowe określone w formularzu ofertowym. Zamówienie cząstkowe jest przesyłane emailem. Zamówienie cząstkowe jest podpisywane przez jedną z osób wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienia cząstkowe są realizowane według potrzeb bieżących Zamawiającego.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-06
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin wykonania dostaw40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny
  21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65A -
  tel.: 81 7568810
  fax.: 81 7563941
  email: Wyślij email
  http://http://www.arimr.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38707 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.