google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii "Porozumienie dla trzeźwości"
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-05-15

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 541954-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii "Porozumienie dla trzeźwości"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Tak


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 16122452000000, ul. Nowogrodzka  62 a , 02-002  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 224 232, , e-mail przetargi@mcps.com.pl, , faks 226 224 732.
  Adres strony internetowej (URL): www.mcps.com.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mcps.com.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.mcps.com.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.mcps.com.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:
  ul. Nowogrodzka 62A, kancelaria Zamawiającego, III pietro, pok. nr 307


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii "Porozumienie dla trzeźwości"
  Numer referencyjny: MCPS.ZP/KM/351-6/2019/U
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia składa się pięciu części.1)Przedmiotem zamówienia części 1 jest wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro zestawów herbat ziołowych oraz woreczków zapachowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro zestawów herbat ziołowych składających się z trzech rodzajów ziół w łącznej liczbie 1000 sztuk.Zadanie II: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro lnianych woreczków zapachowych wypełnionych ziołami w łącznej liczbie 1000 sztuk. 2)Przedmiotem zamówienia części 2 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro mydełek glicerynowych oraz świec z wosku pszczelego. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro trzech rodzajów mydełek glicerynowych w łącznej liczbie 1000 sztuk.Zadanie II: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro świec z wosku pszczelego w łącznej liczbie 1000 sztuk. 3)Przedmiotem zamówienia części 3 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro poduszek podróżnych typu ,,rogal" oraz małych poduszek. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro poduszek podróżnych typu ,,rogal" w łącznej liczbie 1000 sztuk.Zadanie II: wykonanie dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro małych poduszek w łącznej liczbie 1000 sztuk.4)Przedmiotem zamówienia części 4 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro kubków ceramicznych zapakowanych pojedynczo w białe tekturowe pudełka w łącznej liczbie 1000 sztuk. 5)Przedmiotem zamówienia części 5 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro maskotek w kształcie misia w łącznej liczbie 1000 sztuk.

  II.5) Główny kod CPV: 22462000-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 134336,15
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-06-28

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Dla Części I- Wykonawca zrealizował dostawę polegającą na wykonaniu materiałów promocyjnych/reklamowych/marketingowych o wartości o najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);Dla Części II- Wykonawca zrealizował dostawę polegającą na wykonaniu materiałów promocyjnych/reklamowych/marketingowych o wartości co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);Dla Części III- Wykonawca zrealizował dostawę polegająca na wykonaniu materiałów promocyjnych/reklamowych/marketingowych o wartości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);Dla Części IV- Wykonawca zrealizował dostawę polegająca na wykonaniu materiałów promocyjnych/reklamowych/marketingowych o wartości co najmniej 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);Dla Części V- Wykonawca zrealizował dostawę polegającą na wykonaniu materiałów promocyjnych/reklamowych/marketingowych o wartości co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (przekazywane Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Kryterium społeczne zatrudnienia40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-23, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Przedmiotem zamówienia części 1 jest wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro zestawów herbat ziołowych oraz woreczków zapachowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Przedmiotem zamówienia części 1 jest wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro zestawów herbat ziołowych oraz woreczków zapachowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro zestawów herbat ziołowych składających się z trzech rodzajów ziół w łącznej liczbie 1000 sztuk.Zadanie II: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro lnianych woreczków zapachowych wypełnionych ziołami w łącznej liczbie 1000 sztuk.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 30850,00
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-28
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Kryterium społeczne zatrudnienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia został wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego w dwóch terminach: 1 termin (25 dni od dnia zawarcia umowy- 400 sztuk w ramach każdego z zadań), 2 termin (40 dni od dnia zawarcia umowy- 600 sztuk w ramach każdego z zadań), jednak nie później niż do 28.06.2019 r.


  Część nr: 2Nazwa: Przedmiotem zamówienia części 2 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro mydełek glicerynowych oraz świec z wosku pszczelego. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2)Przedmiotem zamówienia części 2 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro mydełek glicerynowych oraz świec z wosku pszczelego. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro trzech rodzajów mydełek glicerynowych w łącznej liczbie 1000 sztuk.Zadanie II: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro świec z wosku pszczelego w łącznej liczbie 1000 sztuk.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 30004,33
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-28
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Kryterium społeczne zatrudnienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia części 2 został wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego w dwóch terminach: 1 termin (25 dni od dnia zawarcia umowy- 400 sztuk w ramach każdego z zadań), 2 termin (40 dni od dnia zawarcia umowy- 600 sztuk w ramach każdego z zadań), jednak nie później niż do 28.06.2-2019 r.


  Część nr: 3Nazwa: Przedmiotem zamówienia części 3 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro poduszek podróżnych typu ,,rogal" oraz małych poduszek. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3)Przedmiotem zamówienia części 3 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro poduszek podróżnych typu ,,rogal" oraz małych poduszek. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:Zadanie I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro poduszek podróżnych typu ,,rogal" w łącznej liczbie 1000 sztuk.Zadanie II: wykonanie dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro małych poduszek w łącznej liczbie 1000 sztuk.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 43881,15
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-28
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Kryterium społeczne zatrudnienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia części 3 został wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego w dwóch terminach: 1 termin (25 dni od dnia zawarcia umowy- 400 sztuk dla każdego z zadań), 2 termin (40 dni od dnia zawarcia umowy- 600 sztuk dla każdego z zadań), jednak nie później niż do 28.06.2019 r.l


  Część nr: 4Nazwa: Przedmiotem zamówienia części 4 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro kubków ceramicznych zapakowanych pojedynczo w białe tekturowe pudełka w łącznej liczbie 1000 sztuk.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4) Przedmiotem zamówienia części 4 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro kubków ceramicznych zapakowanych pojedynczo w białe tekturowe pudełka w łącznej liczbie 1000 sztuk.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 6500,67
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-28
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Kryterium społeczne zatrudnienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia części 4 został wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego w dwóch terminach: 1 termin (25 dni od dnia zawarcia umowy- 400 sztuk), 2 termin (40 dni od dnia zawarcia umowy- 600 sztuk), jednak nie później niż do 28.06.2019 r.


  Część nr: 5Nazwa: Przedmiotem zamówienia części 5 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro maskotek w kształcie misia w łącznej liczbie 1000 sztuk.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5) Przedmiotem zamówienia części 5 jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na V piętro maskotek w kształcie misia w łącznej liczbie 1000 sztuk.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 23100,00
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-28
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Kryterium społeczne zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia został wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego w dwóch terminach: 1 termin (25 dni od dnia zawarcia umowy- 400 sztuk), 2 termin (40 dni od dnia zawarcia umowy- 600 sztuk), jednak nie później niż do 28.06.2019 r.


  Dane kontaktowe

  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  02-002 Warszawa, Nowogrodzka 62 a
  tel.: 226 224 232,
  fax.: 226 224 732
  email: Wyślij email
  http://www.mcps.com.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38986 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.