google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 22.10.2019
  1 USD
  3.8408
  0.0101
  1 EUR
  4.2792
  0.0017
  1 CHF
  3.8851
  -0.0048
  1 GBP
  4.9700
  -0.0009
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Zakup 100 sztuk koszy ulicznych na ulice Gminy Miasto 安inouj軼ie
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2019-07-08

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 569087-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.

  Gmina Miasto 安inouj軼ie: Zakup 100 sztuk koszy ulicznych na ulice Gminy Miasto 安inouj軼ie
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto 安inouj軼ie, krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska Polskiego  1/5 , 72-600  安inouj軼ie, woj. zachodniopomorskie, pa雟two Polska, tel. 91 3212780, e-mail sekretariat@um.swinoujscie.pl, faks 91 3215995.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.swinoujscie.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  http://bip.um.swinoujscie.pl/


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  http://bip.um.swinoujscie.pl/


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  osobiste dor璚zenie, przes豉nie poczt lub za po鈔ednictwem kuriera
  Adres:
  Gmina Miasto 安inouj軼ie, 72-600 安inouj軼ie, ul. Wojska Polskiego 1/5 Stanowisko Obs逝gi Interesant闚


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Zakup 100 sztuk koszy ulicznych na ulice Gminy Miasto 安inouj軼ie
  Numer referencyjny: WOS.271.1.2.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Zakup 100 sztuk koszy na 鄉ieci zamkni皻ych od g鏎y z blachy stalowej ze zintegrowan popielniczk, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo o pojemno軼i od 50 do 70 l, zamykanych na zamek 陰cznie ze s逝pkiem oraz obejmami s逝膨cymi do mocowania kosza. Miejscem dostawy kosza jest siedziba Remondis Sp. z o. o. , ul. Karsiborska 33, 72-600 安inouj軼ie.Cena zaoferowana przez Wykonawc obejmuje wszelkie czynniki cenotw鏎cze, 陰cznie z kosztami transportu i wy豉dunku w lokalizacji wskazanej przez Zamawiaj帷ego.Kosze na 鄉ieci musz by wykonane zgodnie z obowi您uj帷ymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymaga obowi您uj帷ych przepis闚 w szczeg鏊no軼i bhp, ppo., i bran穎wych, z zasadami wsp馧czesnej wiedzy technicznej, nale篡t staranno軼i w ich wykonaniu, dobr jako軼i, i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac. Kosz na 鄉ieci powinien spe軟ia poni窺ze wymagania:1. Nie wymaga konserwacji, by wyeliminowa cykliczne malowanie.2. Wysoka trwa這嗆, przewidywane u篡tkowanie - do 10 lat.3. Odporny na dzia豉nie wody morskiej.4. Kolor odporny na odbarwienia UV.5. Odporny na chemikalia i wszelkie warunki pogodowe (mr霩, nas這necznienie)6. Odporny na korozj.7. Nadaj帷y si do ponownego przetworzenia w procesie recyklingu8. Przyjazny dla 鈔odowiska, nie wchodzi w reakcje z wod.9. Popielniczka wewn皻rzna umo磧iwiaj帷a wywiewanie niedopa趾闚;10. Warstwa zewn皻rzna bez 郵ad闚 逝szczenia, odprysk闚, ubytk闚, przebarwie, niejednorodnej struktury, 郵ad闚 domalowa, wgniece.11. Brak ostrych element闚 i zako鎍ze mog帷ych powodowa zranienie

  II.5) G堯wny kod CPV: 34928480-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-10-15
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  2019-10-15

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniaj帷ej nale篡te wykonanie zam闚ienia, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:a) posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie ni窺zej ni 50 000,00 z (s這wnie: pi耩dziesi徠 tysi璚y 00/100).W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. warunek musi spe軟ia co najmniej jeden z wykonawc闚 w ca這軼i)b) jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie ni窺z ni 50 000,00 z (s這wnie: pi耩dziesi徠 tysi璚y 00/100).W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. warunek mog spe軟i wszyscy 陰cznie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca posiada wymagane zdolno軼i techniczne i/lub zawodowe zapewniaj帷e nale篡te wykonanie zam闚ienia, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:a) wykona nale篡cie w okresie ostatnich trzech lat dostaw koszy na 鄉ieci o warto軼i minimum 60 000,00 z (s這wnie z這tych: sze嗆dziesi徠 tysi璚y 00/100) brutto albob) dwie lub trzy us逝gi o 陰cznej warto軼i 100 000,00 z (s這wnie z這tych: sto tysi璚y 00/100) brutto polegaj帷e na dostawie koszy na 鄉ieci.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. za鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n. W przypadku sk豉dania oferty przez sp馧k cywiln wykonawca musi z這篡 oddzielne za鈍iadczenia dla ka盥ego ze wsp鏊nik闚 oraz oddzielne na sp馧k.Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.b) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;W przypadku oferty wsp鏊nej ww. odpis sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.c) o鈍iadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj帷e dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. informacj sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.d) o鈍iadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. informacj sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.e) o鈍iadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  a) informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert; W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. o鈍iadczenie sk豉da ten/ci z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n, kt鏎y/kt鏎zy w ramach konsorcjum b璠zie/b璠 odpowiada/odpowiadali za spe軟ienie tego warunku.Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.b) dokument/dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. o鈍iadczenie sk豉da ten/ci z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n, kt鏎y/kt鏎zy w ramach konsorcjum b璠zie/b璠 odpowiada/odpowiadali za spe軟ienie tego warunku.Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch, r闚nie wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie; przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 -o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, zgodnie z za陰cznikiem nr 5 do siwz;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n sk豉daj jeden wsp鏊ny ww. wykaz.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) formularz oferty zgodnie z Rozdzia貫m I pkt 3 SIWZ;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej nale篡 z這篡 jeden wsp鏊ny formularz.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.2) o鈍iadczenie, zgodnie z Rozdzia貫m V pkt 3 ppkt 1) SIWZ;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale. 3) o鈍iadczenie, zgodnie z Rozdzia貫m V pkt 3 ppkt 2) SIWZ;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej nale篡 z這篡 jeden wsp鏊ny formularz.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.4) zobowi您anie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdzia貫m V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, je瞠li Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, zamierza polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii notarialnie po鈍iadczonej wraz z ofert.5) odpowiednie pe軟omocnictwa tylko w sytuacjach okre郵onych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej (Rozdzia III pkt 1 SIWZ);Ww. pe軟omocnictwa nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.6) o鈍iadczenie wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do SIWZ wskazuj帷e cze嗆 zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawc闚 (je瞠li Wykonawca przewiduje udzia podwykonawc闚);W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej nale篡 z這篡 jedno wsp鏊ne o鈍iadczenie.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.7) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni康z (tzn. w formie gwarancji lub por璚zenia), w闚czas wraz z ofert nale篡 z這篡 orygina dokumentu wadialnego - w osobnej wewn皻rznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego po鈍iadczone przez wykonawc za zgodno嗆 z orygina貫m - nale篡 do陰czy do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieni康zu dow鏚 wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na kt鏎y zamawiaj帷y winien zwr鏂i wadium;8) pr鏏ki: kosz na 鄉ieci wykonany zgodnie ze szczeg馧owym opisem zam闚ienia stanowi帷ym za陰cznik 1 do siwz.a) Pr鏏ki pos逝膨 przyznaniu punkt闚 w kryterium oceny ofert przez Zamawiaj帷ego Zostan zwr鏂one Wykonawcom pod warunkiem wyst徙ienia o zwrot pr鏏ekw terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcom, z wy陰czeniem pr鏏ek wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza lub zosta造 one zu篡te w procesie oceny. Po tym terminie Zamawiaj帷y nie przewiduje zwrotu pr鏏ek.b) Pr鏏ki, o kt鏎ych zwrot nie wyst徙i Wykonawcy podlega b璠 kasacji lub zu篡ciu przez Zamawiaj帷ego.c) Pr鏏ki pos逝膨 ocenie w kryterium ,,ocena techniczna". Musz zosta przed這穎ne wraz z ofert, a brak pr鏏ek (lub ich niekompletno嗆) do terminu sk豉dania ofert skutkowa b璠zie nie przyznaniem punkt闚 w ramach kryterium ,,ocena techniczna". Pr鏏ki s逝膨ce ocenie w kryterium - nie podlegaj uzupe軟ieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wadium nale篡 wnie嗆 w wysoko軼i: 5 000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych 00/100).2. Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Decyduje moment wp造wu 鈔odk闚 do zamawiaj帷ego.3. Wadium mo瞠 by wnoszone:1) w pieni康zu - przelewem na konto depozytowe Zamawiaj帷ego Urz璠u Miasta 安inouj軼ie w PEKAO S.A. Oddz. w 安inouj軼iu, nr rachunku: 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: ,,Wadium w post瘼owaniu nr WOS.271.1.2.2019".2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej (z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.4. Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku formach.5. W przypadku wnoszenia wadium w pieni康zu zaleca si, aby np. w tytule przelewu wyra幡ie oznaczy wykonawc wnosz帷ego wadium, szczeg鏊nie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pe軟omocnika/po鈔ednika. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zenia:1) dokument gwarancji/por璚zenia sporz康zony w j瞛yku obcym nale篡 z這篡 wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski;2) gwarancje/por璚zenia podlega musz prawu polskiemu; wszystkie spory odno郾ie gwarancji/por璚ze b璠 rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji s康闚 polskich. 7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zenia z tre軼i tych gwarancji/por璚ze musi w szczeg鏊no軼i jednoznacznie wynika:1) zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela (np. banku, zak豉du ubezpiecze) do zap豉ty ca貫j kwoty wadium nieodwo豉lnie i bezwarunkowo na pierwsze 膨danie zamawiaj帷ego (beneficjenta gwarancji/por璚zenia - Gminy Miasto 安inouj軼ie) zawieraj帷e o鈍iadczenie, 瞠 zaistnia造 okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt 10, bez potwierdzania tych okoliczno軼i;2) termin obowi您ywania gwarancji/por璚zenia, kt鏎y nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert.8. Zamawiaj帷y odrzuci ofert Wykonawcy, je瞠li nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy.9. Wadium wniesione w pieni康zu zamawiaj帷y przechowa na rachunku bankowym.10. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li: 10.1. wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:10.1.1 odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie,10.1.2 nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy,10.1.3 zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwez przyczyn le膨cych po jego stronie,10.2. wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o鈍iadczenia,o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej.11. Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem pkt 10 ppkt 2.12. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, je瞠li jego wniesienia 膨dano.13. Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium na wniosek wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.14. Zamawiaj帷y 膨da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie pkt 11, je瞠li w wyniku ostatecznego rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego.15. Na wniosek wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz zamawiaj帷y zaliczy wadium wp豉cone w pieni康zu na poczet zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.16. Je瞠li wadium zostanie wniesione w pieni康zu zamawiaj帷y zwr鏂i je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek wykonawcy.17. W ofercie nale篡 wpisa nr konta, na kt鏎e zamawiaj帷y ma zwr鏂i wadium lub do陰czy do oferty upowa積ienie do odbioru wadium przez wskazan osob.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  ocena techniczna30,00
  Cena50,00
  termin dostawy20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: Nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-07-22, godzina: 09:30,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Miasto 安inouj軼ie
  72-600 安inouj軼ie, ul. Wojska Polskiego 1/5
  tel.: 91 3212780
  fax.: 91 3215995
  email: Wy郵ij email
  http://http://bip.um.swinoujscie.pl/
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z opakowania.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 56374 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.