google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.10.2019
  1 USD
  3.8408
  0.0101
  1 EUR
  4.2792
  0.0017
  1 CHF
  3.8851
  -0.0048
  1 GBP
  4.9700
  -0.0009
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. kalendarzy na 2020 rok. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-07-09

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 570932-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. kalendarzy na 2020 rok. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2019-2020" oraz ,,RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP na 2019 r." i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 89112930100000, ul. ul. Ogrodowa  5b , 58-306  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 88-66-500, e-mail ewa.zajdel@dwup.pl, faks 74 88-66-509.
  Adres strony internetowej (URL): www.dwup.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.dwup.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Osobiście, pocztą tradycyjną przez Operatora Pocztowego lub przez Kuriera przesyłką kurierską
  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. kalendarzy na 2020 rok. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  Numer referencyjny: 18.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. kalendarzy na 2020 rok. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.2. Przedmiot zamówienia jest wykorzystywany na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych. Promocja dotyczy działań realizowanych w województwie dolnośląskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego wdrażanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.3. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu ,,Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2019-2020" oraz ,,RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP na 2019 r." i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.4. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów graficznych materiałów poligraficznych tj. kalendarzy.5. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) Wykonanie i dostawę kalendarzy:1) ściennych składanych trójdzielonych w ilości 500 sztuk2) kalendarzy książkowych A4 w ilości 500 sztukb) Przygotowanie koncepcji graficznej (projektu) każdego rodzaju kalendarzy (minimum po 2 projekty);c) Wyprodukowanie kalendarzy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; d) Dostawę gotowych kalendarzy do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 54 (Wydział Promocji i Informacji, piętro I, pok. 100), nie później jednak niż w ostatnim dniu realizacji przedmiotu zamówieniae) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.6. Szczegóły dostawy:1) Wykonawca dostarczy, w ramach wynagrodzenia, kalendarze w liczbie oraz rodzaju wskazanym w pkt. I SOPZ do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław (Wydział Promocji i Informacji, piętro I, pok. 100), po telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny dostawy (08:00 - 14:00), jednak nie później niż w ostatnim dniu realizacji przedmiotu zamówienia.2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia nie może przypadać w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.3) Wykonawca zapewni wyładunek przedmiotu zamówienia oraz złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.4) Sposób transportu oraz opakowanie kalendarzy muszą zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.5) Poszczególne rodzaje kalendarzy zostaną dostarczone w opakowaniach zbiorczych, na których Wykonawca zaznaczy rodzaj kalendarza oraz liczbę sztuk w opakowaniu.7. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia:1) Wykonawca zobowiązany jest do:a) Opracowania koncepcji projektów graficznych materiałów poligraficznych (m.in. po 2 projekty graficzne każdego rodzaju kalendarzy), zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i przedstawienia ich za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do zatwierdzenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów i wytycznych od Zamawiającego. b) Uwzględniania w przygotowanych projektach graficznych wszelkich uwag i zmian zgłaszanych każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz ponownego przedstawienia ich do akceptacji w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania poprawek i/lub sugestii od Zamawiającego; Czynności związane z przygotowaniem projektów graficznych materiałów poligraficznych i ich ostatecznym zaakceptowaniem przez Zamawiającego nie mogą trwać dłużej niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów i wytycznych od Zamawiającego;c) Wyprodukowania materiałów poligraficznych zgodnie z projektami graficznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego;d) Dostarczenia całego przedmiotu zamówienia do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz rozładunku i złożenia na terenie tut. Urzędu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;e) Wskazania imiennego osoby/osób (dane kontaktowe, adres e-mail, telefon) w celu sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.2) Zamawiający zobowiązany jest do:a) Przekazania Wykonawcy w wersji elektronicznej (e-mail) posiadanych wzorów logotypów, zdjęć/grafik oraz ewentualnych wskazówek dotyczących opracowania projektów graficznych materiałów poligraficznych, będących przedmiotem zamówienia. Zamawiającemu przysługuje prawo wielokrotnego nanoszenia poprawek przed ostatecznym zatwierdzeniem projektów graficznych materiałów poligraficznych;b) Sprawdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego dostarczonego przedmiotu zamówienia, kontrolując jego zgodność ze szczegółowym opisem ujętym w pkt. VI opisu przedmiotu zamówienia oraz ostatecznymi wersjami projektów graficznych materiałów poligraficznych. c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą lub jego przedstawicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).7. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.2) Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania czynności objętych umową zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą starannością jakiej wymaga usługa tego rodzaju, z uwzględnieniem wymogów artystycznych i technicznych.

  II.5) Główny kod CPV: 30199792-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  79822500-7
  39294100-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 60
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  60

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: nie dotyczy
  Informacje dodatkowe nie dotyczy
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: nie dotyczy
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę odpowiadającą swoim rodzajem głównym dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy w ilości co najmniej 500 sztuk każda dostawa w ramach jednego zamówienia (umowy) oraz udokumentuje, że zamówienie zostało wykonane należycie lub jest wykonywane należycie. wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie. 2.1.3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdz. III pkt. 3 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:2.1.1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 pkt. 4) ustawy PZP2.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym zakresie.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym zakresie.3) Zdolności technicznej lub zawodowej:Wiedza i doświadczenie: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę odpowiadającą swoim rodzajem głównym dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy w ilości co najmniej 500 sztuk każda dostawa w ramach jednego zamówienia (umowy) oraz udokumentuje, że zamówienie zostało wykonane należycie lub jest wykonywane należycie. wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie. 2.1.3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdz. III pkt. 3 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.Uwaga:1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, należy wykazać:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu , b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznegoc) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznegod) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny przedsiębiorstwa.2.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.2.2.1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo.o Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w ,, Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania" oraz ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu" zgodnie z art. 25 a ust 1 ustawy PZP zwanego dalej Oświadczeniami. Zał. nr 3 i 4 do SIWZ oraz w ,,Oświadczeniu Wykonawcy o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych" Zał. Nr 10 do SIWZ.o Etap II - Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone lub Wykonawca wykluczony oraz podwykonawca i inny podmiot w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeżeli będzie wskazany w ofercie) - po analizie Oświadczenia. 2.2.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1(Etap I oceny) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2.2.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.3.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.3.1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.3.1.3. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby/osób niepełnosprawnych - załącznik nr 10 do SIWZ.3.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3.1.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 3.1.1.3.1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.3.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, głównych dostaw wraz z podaniem ilości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane - załącznik nr 6 do SIWZ.2) Dowody od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że wskazane w załączniku nr 6 dostawy zostały wykonane należycie.3) Dowodami o którym mowa w pkt 3.2.1 pkt.2) może być :a) poświadczenie, referencjeb) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).3.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.5 Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu: 3.5.1. wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,3.7 Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:3.7.1. Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający.1.7.2. Formularz oferty oraz załączniki Nr 3, 4 i 5, 6, 10 powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować odrzuceniem oferty. 1.7.3. Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 i 3a PZP.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, głównych dostaw wraz z podaniem ilości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane - załącznik nr 6 do SIWZ.2) Dowody od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że wskazane w załączniku nr 6 dostawy zostały wykonane należycie.3) Dowodami o którym mowa w pkt 3.2.1 pkt.2) może być :a) poświadczenie, referencjeb) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ,3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ,4) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które jest składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP tj. informacji z otwarcia ofert - załącznik nr 5 do SIWZ,5) dokument z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.6) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby/osób niepełnosprawnych - załącznik nr 10

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena brutto60,00
  ilość projektów graficznych25,00
  zatrudnienie osób niepełnosprawnych15,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-07-17, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > j. polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
  58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b
  tel.: 74 88-66-500
  fax.: 74 88-66-509
  email: Wyślij email
  http://www.dwup.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 56843 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.