google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 22.10.2019
  1 USD
  3.8408
  0.0101
  1 EUR
  4.2792
  0.0017
  1 CHF
  3.8851
  -0.0048
  1 GBP
  4.9700
  -0.0009
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z terenu Gminy Mas這wice.
  • Region: 堯dzkie
  • Zamieszczono: 2019-07-09

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 571325-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

  Gmina Mas這wice: Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z terenu Gminy Mas這wice.
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Us逝gi

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mas這wice, krajowy numer identyfikacyjny 59064810300000, ul.   , 97-515  Mas這wice, woj. 堯dzkie, pa雟two Polska, tel. 447874625, e-mail maslowice@zgwrp.org.pl, faks 447874615.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.maslowice.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.bip.maslowice.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Pisemnie zgodnie z zapisami rozdzia逝 XI SIWZ.
  Adres:
  Urz康 Gminy w Mas這wicach, Mas這wice 4, 97-515 Mas這wice - sekretariat (pok鎩 nr 1). Uwaga! Decyduj帷e znaczenie dla zachowania terminu sk豉dania ofert ma data i godzina wp造wu oferty w miejsce wskazane powy瞠j, a nie data jej wys豉nia przesy趾 pocztow lub kuriersk


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z terenu Gminy Mas這wice.
  Numer referencyjny: UG.271.14.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i zamieszka造ch z terenu Gminy Mas這wice oraz utworzenie, utrzymanie i obs逝ga gminnego punktu selektywnej zbi鏎ki odpad闚 komunalnych, zwanego dalej PSZOK. Szacowana ilo嗆 wytworzonych odpad闚 komunalnych, kt鏎a trzeba b璠zie odebra i zagospodarowa to ok. 700 Mg w ca造m okresie realizacji (od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.).Kod i nazwa zam闚ienia wed逝g Wsp鏊nego S這wnika Zam闚ie (CPV):90500000-2 - Us逝gi zwi您ane z odpadami komunalnymi90514000-3 - Us逝gi recyklingu odpad闚90511000-2 - Us逝gi wywozu odpad闚90512000-9 - Us逝gi transportu odpad闚90513100-7 - Us逝gi wywozu odpad闚 pochodz帷ych z gospodarstw domowych90533000-2 - Us逝gi gospodarki odpadamiW wyniku podpisanej umowy Wykonawca w cenie rycza速owej wykona kompleksow obs逝g w zakresie odbioru i zagospodarowania odpad闚 komunalnych z terenu Gminy Mas這wice. Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych dotyczy nieruchomo軼i, na kt鏎ych zamieszkuj mieszka鎍y, w spos鏏 zapewniaj帷y osi庵ni璚ie odpowiednich poziom闚 recyklingu, przygotowania do ponownego u篡cia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad闚 komunalnych ulegaj帷ych biodegradacji przekazywanych do sk豉dowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z p騧n. zm.), zapisami Wojew鏚zkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyj皻ego uchwa陰 Nr XL/502/17 Sejmiku Wojew鏚ztwa 鏚zkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Odpadami dla wojew鏚ztwa 堯dzkiego na lata 2016-2022 z uwzgl璠nieniem lat 2023-2028". Obs逝ga obejmuje tak瞠 zagwarantowanie dostawy w豉軼icielom nieruchomo軼i zamieszka造ch pojemnik闚 na odpady niesegregowane - nie nadaj帷e si do segregacji oraz zagwarantowanie stosownie do prowadzonej zbi鏎ki pojemnik闚 w tym work闚 na odpady zbierane selektywnie (wg zapotrzebowania w豉軼iciela nieruchomo軼i) do wszystkich nieruchomo軼i zamieszka造ch wskazanych przez Zamawiaj帷ego. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w Za陰czniku nr 1 do SIWZ. W celu poprawnej wyceny zadania Wykonawca zapozna si ze specyfik i ukszta速owaniem terenu Gminy Mas這wice.

  II.5) G堯wny kod CPV: 90500000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  90514000-3
  90511000-2
  90512000-9
  90513100-7
  90533000-2


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia: 2019-08-01   lub zako鎍zenia: 2020-07-31
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  2019-08-01 2020-07-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza, 瞠:1) posiada aktualny wpis do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej prowadzonej przez W鎩ta Gminy Mas這wice w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z p騧n. zm.);2) posiada aktualne zezwolenie na transport odpad闚 wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p騧n. zm.) lub posiadaj zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpad闚 we wskazanym zakresie i na podstawie rozporz康zenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaj闚 odpad闚, kt鏎ych zbieranie lub transport nie wymagaj zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) - jest zwolniony z obowi您ku uzyskania zezwolenia na transport odpad闚.3) jest wpisany do rejestru podmiot闚 zbieraj帷ych zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny prowadzony przez G堯wnego Inspektora Ochrony 字odowiska zgodnie z ustaw z dnia 11 wrze郾ia 2015 r. o zu篡tym sprz璚ie elektrycznym i elektronicznym ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z p騧n. zm.).
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza, i jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn co najmniej 200 000, 00 z ( s這wnie: dwie軼ie tysi璚y z這tych 00/100 gr.)
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca przedstawi: wykaz narz璠zi/sprz皻u, wyposa瞠nia zak豉du pracy lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami Wykonawca dysponuje m.in.: - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpad闚 komunalnych;- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpad闚 komunalnych;- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpad闚 komunalnych bez funkcji kompaktuj帷ej;- co najmniej 1 pojazd lekki umo磧iwiaj帷y wjazd na nie utwardzone drogi o masie ca趾owitej do 6 ton.- pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazw firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbieraj帷ego odpady komunalne od w豉軼icieli nieruchomo軼i;- pojazdami wyposa穎nymi w system monitoringu bazuj帷ego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umo磧iwiaj帷ego trwa貫 zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o po這瞠niu pojazdu i miejscach postoju oraz czujnik闚 zapisuj帷ych dane o miejscach wy豉dunku odpad闚;- konstrukcja pojazd闚 zabezpiecza豉 przed niekontrolowanym wydostaniem si odpad闚 na zewn徠rz, rozwiewaniem i rozpylaniem przewo穎nych odpad闚 oraz minimalizowa豉 oddzia造wanie czynnik闚 atmosferycznych na odpady;- pojazdy by造 wyposa穎ne w narz璠zia lub urz康zenia umo磧iwiaj帷e sprz徠anie terenu po opr騜nieniu pojemnik闚;b璠zie dysponowa na czas realizacji zadania baz magazynowo - transportow:- usytuowan w gminie Mas這wice, lub w odleg這軼i nie wi瘯szej ni 60 km od granicy tej gminy,- usytuowan na terenie, do kt鏎ego posiada tytu prawny,- wyposa瘸n w miejsce przeznaczone do parkowania pojazd闚, zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do gruntu,- wyposa瘸n w miejsce i urz康zenia do magazynowania selektywnie zebranych odpad闚 z grupy odpad闚 komunalnych, zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do gruntu oraz zabezpieczone przed dzia豉niem czynnik闚 atmosferycznych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,- wyposa瘸n w legalizowan samochodow wag najazdow, w przypadku gdy na terenie bazy nast瘼uje magazynowanie odpad闚,- wyposa穎n w urz康zenia lub systemy zapewniaj帷e zagospodarowanie w鏚 opadowych i 軼iek闚 przemys這wych,- wyposa穎n w pomieszczenia socjalne dla pracownik闚 odpowiadaj帷e liczbie zatrudnionych os鏏,- na terenie, kt鏎ej znajduje si punkt konserwacji i napraw pojazd闚 oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazd闚 - o ile czynno軼i te nie b璠 wykonywane przez uprawnione podmioty zewn皻rzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra 字odowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczeg馧owych wymaga w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:(W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie dokumenty te sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 oddzielnie.): - odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert;

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  W celu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:(W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie dokumenty te sk豉da przynajmniej jeden z Wykonawc闚.)- aktualny wpis do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej prowadzonej prze W鎩ta Gminy Mas這wice w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach;- aktualne zezwolenie na transport odpad闚 wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiadaj zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpad闚 we wskazanym zakresie i na podstawie rozporz康zenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaj闚 odpad闚, kt鏎ych zbieranie lub transport nie wymagaj zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) - jest zwolniony z obowi您ku uzyskania zezwolenia na transport odpad闚;- wpis do rejestru podmiot闚 zbieraj帷ych zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny prowadzony przez G堯wnego Inspektora Ochrony 字odowiska;- wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych Wykonawcy us逝gi w celu wykonania zam闚ienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - za陰cznik nr 6 SIWZ;- dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem niniejszego zam闚ienia, co najmniej na kwot 200 000,00 z ( s這wnie: dwie軼ie tysi璚y z這tych 00/100 gr).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stornie internetowej Zamawiaj帷ego (www.bip.maslowice.pl), o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oraz wzorem okre郵onym w za陰czniku SIWZ nr 4. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.(W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie o鈍iadczenie sk豉daj ka盥y z Wykonawc闚 oddzielnie.).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Ka盥y Wykonawca zobowi您any jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko軼i 5.000,00 PLN (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych 00/100).Do oferty nale篡 do陰czy dokument potwierdzaj帷y wniesienie wadium przez Wykonawc tzn.:a) orygina lub potwierdzon za zgodno嗆 z orygina貫m kopi bankowego polecenia przelewu lub inny dokument sporz康zony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) potwierdzaj帷y przelew kwoty wadium na konto Zamawiaj帷ego;b) orygina dokumentu b璠帷ego ka盥 inn form wadium dopuszczon przez Zamawiaj帷ego.2. Forma wadium.1) Wadium mo瞠 by wniesione w nast瘼uj帷ych formach:a) pieni康zu;b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo- kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).2) W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawiera nast瘼uj帷e elementy:? wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum - nazwy wszystkich Wykonawc闚),? wskazanie Zamawiaj帷ego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, ? wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielaj帷ego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,? dok豉dn nazw post瘼owania stanowi帷ego przyczyn wystawienia gwarancji,? wskazanie sumy gwarancyjnej,? okre郵enie terminu wa積o軼i gwarancji,? zobowi您anie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zap豉cenia pe軟ej sumy wadium w przypadku, gdy zajd ku temu ustawowe okoliczno軼i, okre郵one w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.? w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, kt鏎 nale篡 zwr鏂i Gwarantowi, zaleca si, aby nie by豉 trwale zwi您ana z ofert.? dokumenty, o kt鏎ych mowa w punkcie pkt. 1. lit. e - g musz zachowywa wa積o嗆 przez ca造 okres, w kt鏎ym Wykonawca jest zwi您any ofert. 3. Miejsce i spos鏏 wniesienia wadium.Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na nast瘼uj帷y rachunek bankowy Zamawiaj帷ego - w Banku Sp馧dzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Wielgom造ny filia Mas這wice nr 67 8973 0003 0030 0030 1918 0004 zaznaczeniem, kt鏎ego post瘼owania ono dotyczy - wadium - przetarg - Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z terenu Gminy Mas這wice".Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.Wadium wnoszone w innych formach ni pieni康z, dopuszczonych przez Zamawiaj帷ego, nale篡 za陰czy w oryginale do oferty, w osobnej kopercie opisanej ,,wadium do przetargu na Odbi鏎 i zagospodarowanie odpad闚 komunalnych z terenu Gminy Mas這wice".4. Termin wniesienia wadium.Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydowa b璠zie data i godzina wp造wu 鈔odk闚 na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego.5. Zwrot i utrata wadium. Zwrot i utrata wadium nast瘼uje na zasadach okre郵onych w ustawie prawo zam闚ie publicznych - art. 46 ust. 1-5 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Otwarcie Punktu Selektywnej Zbi鏎ki Odpad闚 Komunalnych20,00
  Akcje promujace selektywna zbi鏎k odpad闚 komunalnych20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiana umowy mo瞠 by dokonana w przypadku zaistnienia okoliczno軼i kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy, w szczeg鏊no軼i:1) z uwagi na niezale積e od stron okoliczno軼i - nieprzewidziane zmiany, wypadki losowe, dotycz帷e przedmiotu umowy oraz os鏏 kluczowych dla realizacji umowy;2) gdy zmianie uleg造 przepisy prawne istotne dla realizacji umowy; 3) wprowadzenia zmian przez Zamawiaj帷ego w stosunku do SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczaj帷ych poza zakres przedmiotu zam闚ienia, w sytuacji konieczno軼i zwi瘯szenia usprawnienia procesu realizacji zam闚ienia.2. Zamawiaj帷y dopuszcza zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp zmiany wysoko軼i wynagrodzenia okre郵onego w 5 ust. 2 w zakresie dotycz帷ym niezrealizowanej cz窷ci przedmiotu umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towar闚 i us逝g, 2) wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc. 3. W przypadku konieczno軼i zmian umowy w zakresie, o kt鏎ym mowa w ust. 2 ustala si, 瞠 zmiany mog zosta dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy.4. Wykonawca do wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 3 zobowi您any jest za陰czy wszelkie dowody na potwierdzenie, 瞠 zmiany prawa w zakresie okre郵onym w ust. 2 niniejszej umowy mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia.5. Strony dopuszczaj zmian postanowie niniejszej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach:1) zmian powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia,2) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi您uj帷ej stawki podatku VAT, (cena netto nie ulega zmianie),3) wprowadzenia zmian w stosunku do Szczeg馧owego Opisu Przedmiotu Zam闚ienia w zakresie wykonania prac nie wykraczaj帷ych poza zakres przedmiotu zam闚ienia, w sytuacji konieczno軼i zwi瘯szenia uprawnienia realizacji przedmiotu umowy,4) odst徙ienia na wniosek Zamawiaj帷ego od realizacji cz窷ci zam闚ienia i zwi您anej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wyst徙ienia obiektywnych okoliczno軼i, kt鏎ych Zamawiaj帷y nie m鏬 przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania, a kt鏎e powoduj, 瞠 wykonanie przedmiotu zam闚ienia bez ograniczenia zakresu zam闚ienia, powodowa這by dla Zamawiaj帷ego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zam闚ienia i zwi您ane z tym racjonalne wydatkowanie 鈔odk闚 publicznych.6. Ponadto Strony przewiduj mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty Wykonawcy, w przypadkach okre郵onych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p騧n.zm.).7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj zgody obu stron wyra穎n na pi鄉ie w formie aneksu pod rygorem niewa積o軼i.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-07-18, godzina: 10:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > POLSKI
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Mas這wice
  97-515 Mas這wice,
  tel.: 447874625
  fax.: 447874615
  email: Wy郵ij email
  http://www.bip.maslowice.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z opakowania.biz!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 57184 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.