google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla pracowni zawodowych w ramach projektu Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-08-09

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 580822-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

  Powiat Puławski: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla pracowni zawodowych w ramach projektu ,,Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach wniosku o dofinansowanie projektu: ,,Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim". Numer wniosku o dofinansowanie projektu RPLU.13.06.00-06-0006/16.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Puławski, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Aleja Królewska  19 , 24-100  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 886 11 36, e-mail inwestycje@pulawy.powiat.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): www.sppulawy.bip.lubelskie.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.sppulawy.bip.lubelskie.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.sppulawy.bip.lubelskie.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie zgodnie z SIWZ
  Adres:
  Kancelaria Ogólna Zamawiającego (parter, pokój 100): Powiat Puławski, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla pracowni zawodowych w ramach projektu ,,Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim"
  Numer referencyjny: RI.272.25.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  wszystkie 11 części


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla pracowni zawodowych w ramach projektu ,,Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim". Zamówienie będzie realizowane w 11 częściach, zwanych dalej częścią lub częściami. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla pracowni zawodowych w ramach projektu ,,Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim" wraz z jego montażem (podłączeniem):Część I zwana dalej Częścią I.1.Analizator biochemiczny - poz. 126 - 1 szt.38434500-1 Analizatory biochemiczne2.Analizator hematologiczny - poz. 127- 1 szt.38434520-7 Analizatory krwiMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściCzęść II zwana dalej Częścią II.1.Nefelometr - poz. 95 - 1 szt.38600000-1Przyrządy optyczne 2.Refraktometr - poz. 97 - 1 szt.3.Licznik kolonii- poz. 99 - 1 szt.38340000-0- Przyrządy do mierzenia ilości4.Polarymetr- poz. 109 - 2 szt.5.Pehametr z wyposażeniem - poz. 113 - 5 szt.38416000-4 pH-metrMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściCzęść III zwana dalej Częścią III.1.Spektrofotometr UV-Vis i bliska podczerwień - poz. 107- 2 szt.38433000-9 Spektrometry;Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściCzęść IV zwana dalej Częścią IV.1. Wyparka laboratoryjna - poz. 93- 1 szt.38436000-0. Wstrząsarki i akcesoria2. Aparat do pomiaru temp. topnienia - poz. 98 - 1 szt.38412000-6 TermometrMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściCzęść V zwana dalej Częścią V.1. Zestaw do badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej wspomaganego mieszadłem magnetycznym - poz. 123-1 szt.38500000-0 Aparatura kontrolna i badawczaMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściCzęść VI zwana dalej Częścią VI.1.Komora laminarna -poz. 104 - 1 szt.38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściCzęść VII zwana dalej Częścią VII.1.Autoklaw - poz. 101 - 1 szt.33191110-9 Autoklawy2.Wirówka - poz. 111- 1 szt.42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoriaMiejsce realizacji zamówienia (poz.1- 2): Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tych pozycji danej części3.Autoklaw - poz. 129 - 1 szt.33191110-9 Autoklawy;4. Wirówka 300-4000 obr./min - poz. 133 - 1 szt.42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoriaMiejsce realizacji zamówienia (poz.3-4): Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tych pozycji danej częściCzęść VIII zwana dalej Częścią VIII.1. Waga analityczna - poz. 114 - 1 szt.Miejsce realizacji zamówienia (poz.1): Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tej pozycji danej części2. Waga laboratoryjna z kalibracją wewnętrzną - poz. 132 - 1 szt.38310000-1 Wagi precyzyjne, Miejsce realizacji zamówienia (poz.2): Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tej pozycji danej częściCzęść IX zwana dalej Częścią IX.1. Mikroskop - poz. 117 - 9 szt.2. Mikroskop - poz. 128- 9 szt.38510000-3 MikroskopyMiejsce realizacji zamówienia (poz. 1-2): Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tej pozycji danej częściCzęść X zwana dalej Częścią X1. Młyn kulowy - poz. 115- 1 szt.42996100-5 RozdrabniarkiMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściCzęść XI zwana dalej Częścią XI1. Lepkościomierz Englera -poz. 106 - 1 szt.38425200-2 LepkościomierzeMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 38000000-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  38434500-1
  38434520-7
  38600000-1
  38340000-0
  38416000-4
  38433000-9
  38436000-0
  38412000-6
  38500000-0
  33191110-9
  42931100-2
  38310000-1
  38510000-3
  42996100-5
  38425200-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  70

  II.9) Informacje dodatkowe: Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert.Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Składana oferta musi zawierać:a) formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ,b) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.1. SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. UWAGA: dotyczy sekcji III.3 przedmiotowego ogłoszenia-Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:-ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, uniemożliwiającej dostawę w określonym pierwotnie terminie;Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie powodującym zwiększenia Wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie oraz tylko o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.- realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:a) zmiany technologiczne, w szczególności:- niedostępność na rynku urządzenia wskazanego w dokumentacji przetargowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku sprzętu. Zaoferowany sprzęt nie może mieć parametrów gorszych niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji sprzętu zaoferowanego wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów innego zaoferowanego sprzętu;- pojawienie się na rynku urządzenia nowszej generacji (bądź w nowszej technologii) pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany sprzęt nie może mieć parametrów gorszych niż określono w przedmiocie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o rozpoczęciu i prowadzeniu produkcji sprzętu nowej generacji lub nowej technologii wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;-zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru).3) dla pozostałych zmian:- w przypadku zmiany przepisów prawa (wejścia w życie) lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiający wystąpi do Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikających z powyżej wskazanych zmian;4) nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy, w szczególności:a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.3. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający (osoba upoważniona zgodnie z umową zgodnie z § 2 ust.3 umowy) może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - w formie pisemnej. 4. Strony składają wnioski o konieczności wprowadzenia nie istotnej zmiany do umowy wraz z opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny załącznik do umowy, a jego treść zastępuje pierwotnie zawartą umowę tylko w zmienionych punktach.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-08-29, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Część I zwana dalej Częścią I.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Analizator biochemiczny - poz. 126 - 1 szt.38434500-1 Analizatory biochemiczne2.Analizator hematologiczny - poz. 127- 1 szt.38434520-7 Analizatory krwiMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38434500-1, 38434520-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Część II zwana dalej Częścią II.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Nefelometr - poz. 95 - 1 szt.38600000-1Przyrządy optyczne 2.Refraktometr - poz. 97 - 1 szt.3.Licznik kolonii- poz. 99 - 1 szt.38340000-0- Przyrządy do mierzenia ilości4.Polarymetr- poz. 109 - 2 szt.5.Pehametr z wyposażeniem - poz. 113 - 5 szt.38416000-4 pH-metrMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38600000-1, 38340000-0, 38416000-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Część III zwana dalej Częścią III.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Spektrofotometr UV-Vis i bliska podczerwień - poz. 107- 2 szt.38433000-9 Spektrometry;Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38433000-9,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Część IV zwana dalej Częścią IV.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV zwana dalej Częścią IV.1. Wyparka laboratoryjna - poz. 93- 1 szt.38436000-0. Wstrząsarki i akcesoria2. Aparat do pomiaru temp. topnienia - poz. 98 - 1 szt.38412000-6 TermometrMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38436000-0, 38412000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Część V zwana dalej Częścią V.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej wspomaganego mieszadłem magnetycznym - poz. 123-1 szt.38500000-0 Aparatura kontrolna i badawczaMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38500000-0,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Część VI zwana dalej Częścią VI.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Komora laminarna -poz. 104 - 1 szt.38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 7Nazwa: Część VII zwana dalej Częścią VII.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VII zwana dalej Częścią VII.1.Autoklaw - poz. 101 - 1 szt.33191110-9 Autoklawy2.Wirówka - poz. 111- 1 szt.42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoriaMiejsce realizacji zamówienia (poz.1- 2): Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tych pozycji danej części3.Autoklaw - poz. 129 - 1 szt.33191110-9 Autoklawy;4. Wirówka 300-4000 obr./min - poz. 133 - 1 szt.42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoriaMiejsce realizacji zamówienia (poz.3-4): Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tych pozycji danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191110-9, 42931100-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 8Nazwa: Część VIII zwana dalej Częścią VIII.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Waga analityczna - poz. 114 - 1 szt.Miejsce realizacji zamówienia (poz.1): Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tej pozycji danej części2. Waga laboratoryjna z kalibracją wewnętrzną - poz. 132 - 1 szt.38310000-1 Wagi precyzyjne, Miejsce realizacji zamówienia (poz.2): Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tej pozycji danej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38310000-1,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 9Nazwa: Część IX zwana dalej Częścią IX.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mikroskop - poz. 117 - 9 szt.2. Mikroskop - poz. 128- 9 szt.38510000-3 MikroskopyMiejsce realizacji zamówienia (poz. 1-2): Zespół Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach tej pozycji danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38510000-3,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 10Nazwa: Część X zwana dalej Częścią X
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Młyn kulowy - poz. 115- 1 szt.42996100-5 RozdrabniarkiMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42996100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 11Nazwa: Część XI zwana dalej Częścią XI
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Lepkościomierz Englera -poz. 106 - 1 szt.38425200-2 LepkościomierzeMiejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej częściSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38425200-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 70
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji jakości20,00
  Termin wykonania zamówienia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Powiat Puławski
  24-100 Puławy, Aleja Królewska 19
  tel.: 081 886 11 36
  email: Wyślij email
  http://www.sppulawy.bip.lubelskie.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 67740 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.