google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • DRUK ULOTEK, NAKLEJEK, INFORMATORA, KALENDARZA ORAZ ROLLUPÓW STANOWIĄCYCH ELEMENT KAMPANII SPOŁECZNEJ WIDZISZ-REAGUJ! JEŚLI NIE TY, TO KTO?WRAZ Z ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-08-09

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 584530-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo: DRUK ULOTEK, NAKLEJEK, INFORMATORA, KALENDARZA ORAZ ROLLUPÓW STANOWIĄCYCH ELEMENT KAMPANII SPOŁECZNEJ ,,WIDZISZ-REAGUJ! JEŚLI NIE TY, TO KTO?'WRAZ Z ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, krajowy numer identyfikacyjny 015259640, ul. Powstańców Śląskich  70 , 01-381  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4437550, , e-mail bemowo.WZP@um.warszawa.pl, , faks 22 3254007.
  Adres strony internetowej (URL): www.bemowo.waw.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bemowo.waw.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bemowo.waw.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Osobiście, za pośrednictwem kuriera, poczty, itp.
  Adres:
  Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, parter, stanowisko podawcze 1 lub 2 (nie dotyczy przesyłek pocztowych i kurierskich - kurierzy obowiązani są dostarczyć oferty do kancelarii Zamawiającego, parter, pok. 024)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DRUK ULOTEK, NAKLEJEK, INFORMATORA, KALENDARZA ORAZ ROLLUPÓW STANOWIĄCYCH ELEMENT KAMPANII SPOŁECZNEJ ,,WIDZISZ-REAGUJ! JEŚLI NIE TY, TO KTO?'WRAZ Z ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO
  Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.58.2019.PPO
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest druk ulotek, naklejek, informatora, kalendarza orazrollupów stanowiących element kampanii społecznej ,,WIDZISZ-REAGUJ! JEŚLI NIE TY, TO KTO? WRAZ Z ICHDOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 doSIWZ

  II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-18

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  A. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ1. Oferta sporządzona na formularzu ,,Oferty" stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.3. PróbkiW celu dokonania przez Zamawiającego oceny oferty w kryterium ,,jakość nadruku" Wykonawca złoży wraz z ofertą próbki:- 1 sztukę ulotki,- 1 sztukę kalendarza,- 1 sztukę naklejkio Przez próbkę ,,1 sztuka ulotki" Zamawiający rozumie 1 ulotkę zgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia w pkt 1 w zakresie wiersza 3-6. Zamawiający dopuszcza ulotkę o min. liczbie 6 stron - harmonijka w następujących formatach po złożeniu: A5(148 x 210 mm) (+/- 10 mm), A6 (105 x 148 mm) (+/- 10 mm) lub DL (99 x 210 mm) (+/- 10 mm). Wymaga się, aby ulotka posiadała dowolny tekst kontrastowy w stosunku do tła, o minimalnej powierzchni 90 mm x 180 mm oraz co najmniej dwa kolorowe dowolne zdjęcia, z czego jedno o minimalnej powierzchni 100 mm x 90 mm.o Przez próbkę ,,1 sztuka kalendarza" Zamawiający rozumie kalendarz zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia w pkt 4 w zakresie wiersza 3-7. Zamawiający do oceny próbki w kryterium ,,jakość nadruku" wymaga, aby na każdej stronie kalendarza znajdowało się minimum jedno zdjęcie w rozmiarze minimum 220 x 270 mm (+/- 20 mm) oraz wykaz dni minimum jednego miesiąca. Nadrukowany rok kalendarza nie ma znaczenia. o Przez próbkę ,,1 sztuka naklejki" Zamawiający rozumie 1 arkusz folii tożsamej jakościowo z zaoferowaną, w rozmiarze nie mniejszym niż 120mm x 100mm z dowolnym zadrukiem kolorowym (min. 4 kolorów) o minimalnych wymiarach 70mm x 80 mm oraz dowolnym tekstem pisanym czcionką w dowolnym rozmiarze Kolor czcionki ma być kontrastowy do tła.W przypadku nie złożenia którejkolwiek z wymaganych próbek lub złożenia większej liczby próbek (np. 2 szt. ulotki ) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Złożona próbka nie będzie podlegała uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 4. UWAGA! W przypadku, gdy ofertę lub oświadczenia w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.B. OŚWIADCZENIE SKŁADANE SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na ww. stronie przez Zamawiającego wraz z informacją z sesji otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie). Oświadczenie, w formie wskazanej w niniejszym Rozdziale, część D, ust. 2 należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XII pkt.1.C. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII część A, ust 2 SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa niezależnie każdy z tych Wykonawców w zakresie braku podstaw wykluczenia. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII część B SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa niezależnie każdy z tych Wykonawców w zakresie braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń. D. FORMA SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW1. Oferta, o której mowa w rozdziale VII części A pkt 1 niniejszej SIWZ oraz Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII części A pkt 2 niniejszej SIWZ muszą być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.2. Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia tych dokumentów dokonuje odpowiednio podmiot, którego te dokumenty dotyczą (Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).3. Dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania musi być złożony w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  https://aukcje.um.warszawa.pl/
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Zamawiający przeprowadzi aukcjęelektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcjielektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: - jedynym elementem oceny ofert w aukcji elektronicznejjest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia (cena - 50%). Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdegoWykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej,umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejnekorzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: a) postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzonebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. b) postąpieniaskładane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym wrozdziale XIV pkt 1 ppkt 1) SIWZ. c) oferta złożona przez wykonawcę przestaje wiązać, jeżeli złoży on korzystniejszą ofertę wtoku aukcji. d) Zamawiający nie przewiduje zastosowania mechanizmu dogrywek.
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zamawiający określa minimalne postąpienie na kwotę 150,00 PLN.
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanymza pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: a)posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; b) w przypadku komputerów zsystemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkęinternetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłąszyfrowania 128 bit. c) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinienposiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługąJavy, siłą szyfrowania 128 bit; d) zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lubnowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; e) posiadaćdostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); f) posiadać podłączony lubwbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; g)posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi byćwidoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows (magazynie logicznym o nazwie ,,Osobisty" certyfikatów systemuWindows)
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: a) Zamawiający zaprosi drogąelektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający otworzyaukcję elektroniczną w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od przekazania zaproszenia. b) Sposób zalogowania się naplatformie aukcyjnej zostanie określony przez operatora platformy w późniejszym terminie. c) Wykonawcy chcący wziąć udziałw aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przezoperatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  aukcja jednoetapowa
  Czas trwania: 15 minut z dogrywkami trwającymi 3 minuty

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż poupływie 15 minut od otwarcia aukcji. 10. Po zakończeniu aukcji elektronicznej wykonawca, którego oferta zostanie wybranajako najkorzystniejsza przystępując do zawarcia umowy składa zaktualizowany formularz cenowy. Ceny jednostkowe brutto wformularzu cenowym muszą zostać określone tak, aby łączna wartość zamówienia wynikająca z przemnożenia cenjednostkowych i ilości nie przekroczyła ceny brutto wylicytowanej (załącznik musi być podpisany)


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena brutto oferty50,00
  jakość nadruku50,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonaniazmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresieprzedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy w razie zaistnieniazdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działaniaterrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działaniaorganów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nieprzekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu umowy. Termin będzie liczony od chwili zaistnieniaudokumentowanej przez Wykonawcę okoliczności do czasu jej ustania. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany papieru,określonego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w zakresie producenta lub parametrów:gramatury nominalnej, białości i nieprzezroczystości, w przypadku braku jego dostępności na rynku, wycofania z produkcji zzastrzeżeniem, że: - parametry nowego papieru będą nie gorsze niż parametry papieru wskazanego w pkt I Opisu PrzedmiotuZamówienia - zmiana nie wpłynie na wynagrodzenie określone w § 8 umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-08-19, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo
  01-381 Warszawa, Powstańców Śląskich 70
  tel.: 22 4437550,
  fax.: 22 3254007
  email: Wyślij email
  http://www.bemowo.waw.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 67791 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.