google

  opakowania: metalowe, szklane, papierowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wydruk materiałów promocyjnych dla projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie.
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2019-02-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511908-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: Wydruk materiałów promocyjnych dla projektu Platformy Startowe ,,Start In Podkarpackie."
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Platformy Startowe ,,Start In Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 69026033085969, ul. ul. Szopena  51 , 35959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8520600, 8520610, e-mail zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, faks 178 520 611.
  Adres strony internetowej (URL): www.rarr.rzeszow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  spółka prawa handlowego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.rarr.rzeszow.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.rarr.rzeszow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta musi być złożona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego
  Adres:
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, sekretariat, pokój nr 317


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydruk materiałów promocyjnych dla projektu Platformy Startowe ,,Start In Podkarpackie."
  Numer referencyjny: ZP 9/2019/BP-CRP
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  nie
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów promocyjnych dla projektu Platformy Startowe ,,Start In Podkarpackie", który został podzielony na dwie części: Część I - wydruk materiałów reklamowych oraz Część II - wydruk materiałów papierowych. Przedmiotem zamówienia dla części I jest usługa wydruku dla projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie obejmująca wykonanie 3 szt. roll-upów jednostronnych, 3 szt. ścianek typu snake jednostronnych, 3 szt. jednostronnych ścianek wystawienniczych tekstylnych, prostych, zwanych dalej łącznie: materiały reklamowe. Zamówienie obejmuje opracowanie graficzne materiałów reklamowych, wykonanie materiałów reklamowych, dostawę materiałów reklamowych do siedziby Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia dla części II jest usługa wydruku materiałów papierowych dla projektu Platformy Startowe ,,Start In Podkarpackie" obejmująca wykonanie 10 000 szt. ulotek, 1000 szt. plakatów, 10 000 szt. wizytówek, zwanych dalej łącznie materiałami papierowymi. Zamówienie obejmuje opracowanie graficzne materiałów papierowych, wydruk materiałów papierowych oraz dostawę materiałów papierowych do siedziby Zamawiającego.Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty wielkości zamówienia przewidzianego dla części II, o którym mowa powyżej w postaci zmniejszenia ilości wizytówek o maksymalnie 1200 szt. O ostatecznej ilości zamawianych materiałów promocyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 6 m-cy przed zakończeniem terminu umowy. Szczegóły tj. wielkość, zakres i rodzaj zamawianych materiałów określa dokument pn.: Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:1) Opis, zakres i przedmiot części:CZĘŚĆ I - wydruk materiałów reklamowychPrzedmiotem zamówienia jest usługa wydruku dla projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie:- 3 szt. roll-upów jednostronnych,- 3 szt. ścianek typu snake jednostronnych,- 3 szt. jednostronnych ścianek wystawienniczych tekstylnych, prostych,- zwanych dalej łącznie: materiały reklamowe. Zamówienie obejmuje: - opracowanie graficzne materiałów reklamowych, - wykonanie materiałów reklamowych, - dostawę materiałów reklamowych do siedziby Zamawiającego.CZĘŚĆ II - wydruk materiałów papierowychPrzedmiotem zamówienia jest wydruk dla projektu Platformy Startowe ,,Start In Podkarpackie":- 10 000 szt. ulotek,- 1000 szt. plakatów,- 10 000 szt. wizytówek - zwanych dalej łącznie materiały papierowe. Zamówienie obejmuje: - opracowanie graficzne materiałów papierowych, - wydruk materiałów papierowych,- dostawę materiałów papierowych do siedziby Zamawiającego.

  II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: dot. części I i II zamówienia: Termin rozpoczęcia umowy: od dnia podpisania umowy, Termin zakończenia umowy: Część I- 29 marca 2019 r.,Część II- etap I- 29 marca 2019 r., etap II- do wyczerpania określonej ilości materiałów papierowych, lecz nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. Wówczas umowa przestaje wiązać przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.Za termin zakończenia umowy uważa się dzień protokolarnego odbioru ostatniego pojedynczego zamówienia. Jeżeli w SIWZ lub we wzorze umowy jest mowa o ,,dniach roboczych" to Zamawiający rozumie je, jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w SIWZ lub we wzorze umowy jest mowa o ,,dniach" to Zamawiający rozumie je, jako dni od poniedziałku do niedzieli.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe nie dotyczy
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe nie dotyczy
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe: nie dotyczy

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert). Uwaga: Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  nie dotyczy
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  nie dotyczy

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. wypełniony i podpisany Formularz oferta,2. oświadczenie niezbędne do przyznania punktów w innym kryterium niż cena tj. dla części I w kryterium ,,okres gwarancji", dla części II ,,termin dostawy pojedynczego zamówienia",3. pełnomocnictwa - jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza.4. dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w Formularzu oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.UWAGA! w zakresie punktu III.3) ogłoszenia Zamawiający wymaga jedynie przedłożenia Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. Zaznaczenie wyłącznie tego oświadczenia jest niemożliwe ze względów technicznych.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  nie dotyczy


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:
  nie dotyczy


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:
  nie dotyczy
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  nie dotyczy
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe
  nie dotyczy

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:
  nie dotyczy
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:
  nie dotyczy
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  nie dotyczy

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  nie dotyczy

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Część I1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie dotyczącym: 1) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust 1 pkt 2),2) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wycofania z rynku przedmiotu zamówienia określonego w części I Opisu przedmiotu zamówienia, 3) zmiany terminu realizacji Umowy:a) gdy będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu,b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu,c) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),d) opóźnień leżących po stronie Zamawiającego.2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust.1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Warunkiem dokonania zmian Umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stroną inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.4. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Część II1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie dotyczącym: 1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia tj. dokonania korekty wielkości Zamówienia w postaci zmniejszenia ilości wizytówek o maksymalnie 1200 szt., 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.e) zakresu przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt 1),3) zmiany terminu realizacji Umowy:a) gdy będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu,b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu,c) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),d) opóźnień leżących po stronie Zamawiającego.2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt e) nie mogą spowodować zmiany ceny jednostkowej.3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust.1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. Warunkiem dokonania zmian Umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stroną inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.5. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-18, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  nie dotyczy

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Wydruk materiałów reklamowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku dla projektu Platformy Startowe Start In Podkarpackie:- 3 szt. roll-upów jednostronnych,- 3 szt. ścianek typu snake jednostronnych,- 3 szt. jednostronnych ścianek wystawienniczych tekstylnych, prostych,- zwanych dalej łącznie: materiały reklamowe. Zamówienie obejmuje: - opracowanie graficzne materiałów reklamowych, - wykonanie materiałów reklamowych, - dostawę materiałów reklamowych do siedziby Zamawiającego.Szczegóły tj. wielkość, zakres i rodzaj zamawianych materiałów określa dokument pn.: Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-03-29
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa (brutto)60,00
  okres gwarancji 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin rozpoczęcia umowy: od dnia podpisania umowy, 2. Termin zakończenia umowy: 29 marca 2019 r.Za termin zakończenia umowy uważa się dzień protokolarnego odbioru ostatniego pojedynczego zamówienia. Jeżeli w SIWZ lub we wzorze umowy jest mowa o ,,dniach roboczych" to Zamawiający rozumie je, jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w SIWZ lub we wzorze umowy jest mowa o ,,dniach" to Zamawiający rozumie je, jako dni od poniedziałku do niedzieli.


  Część nr: 2Nazwa: wydruk materiałów papierowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku dla projektu Platformy Startowe ,,Start In Podkarpackie":- 10 000 szt. ulotek,- 1000 szt. plakatów,- 10 000 szt. wizytówek - zwanych dalej łącznie materiały papierowe. Zamówienie obejmuje: - opracowanie graficzne materiałów papierowych, - wydruk materiałów papierowych,- dostawę materiałów papierowych do siedziby Zamawiającego.Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty wielkości zamówienia przewidzianego dla części II, o którym mowa powyżej w postaci zmniejszenia ilości wizytówek o maksymalnie 1200 szt. O ostatecznej ilości zamawianych materiałów promocyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 6 m-cy przed zakończeniem terminu umowy. Szczegóły tj. wielkość, zakres i rodzaj zamawianych materiałów określa dokument pn.: Opis przedmiotu zamówienia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2021-04-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa (brutto) 60,00
  termin dostawy pojedynczego zamówienia 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin rozpoczęcia umowy: od dnia podpisania umowy, 2. Termin zakończenia umowy: etap I- 29 marca 2019 r., etap II- do wyczerpania określonej ilości materiałów papierowych, lecz nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. Wówczas umowa przestaje wiązać przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.Za termin zakończenia umowy uważa się dzień protokolarnego odbioru ostatniego pojedynczego zamówienia. Jeżeli w SIWZ lub we wzorze umowy jest mowa o ,,dniach roboczych" to Zamawiający rozumie je, jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w SIWZ lub we wzorze umowy jest mowa o ,,dniach" to Zamawiający rozumie je, jako dni od poniedziałku do niedzieli.


  Dane kontaktowe

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
  tel.: 017 8520600, 8520610
  fax.: 178 520 611
  email: Wyślij email
  http://www.rarr.rzeszow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z opakowania.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8851 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.