Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
1LOGISTICS Żuralski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością HSM Polska Sp. z o.o. TOMIR Sp.j. A.Korczyński, M.Tytkowska

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży opakowań - lipiec 2019

07-08-2019, 02:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży opakowań

- lipiec 2019

 

 

PN-EN ISO 307:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 02-07-2019

Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania liczby lepkościowej rozcieńczonych roztworów poliamidów w wybranych rozpuszczalnikach.

Metodę stosuje się do poliamidów oznaczonych: PA 46, PA 6, PA 66, PA 69, PA 610, PA 612, PA 11, PA 12, PA 6T/66, PA 6I/6T, PA 6T/6I/66, PA 6T/6I, PA 6I/6T/66 i PA MXD6, określonych w ISO 16396-1, a także kopoliamidów, składników poliamidów i innych poliamidów rozpuszczalnych w wybranych rozpuszczalnikach w określonych warunkach.

Metody nie stosuje się do poliamidów otrzymywanych podczas anionowej polimeryzacji laktamów lub z użyciem związków sieciujących; takie poliamidy są zazwyczaj nierozpuszczalne w wybranych rozpuszczalnikach.

Liczbę lepkościową oznacza się zgodnie z ogólną procedurą opisaną w ISO 1628-1, przestrzegając szczególnych warunków podanych w niniejszym dokumencie.

 

PN-EN ISO 29864:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 15-07-2019

Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metody pomiaru wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu taśmy samoprzylepnej poddanej działaniu siły rozciągającej, wystarczającej do zerwania taśmy.

Niniejsze metody badania podają procedurę do badania próbek o szerokości 12 mm lub 24 mm wyciętych z dostarczonych rolek taśm samoprzylepnych. Alternatywnie, rolki taśmy samoprzylepnej o szerokości do 50 mm mogą być badane wprost, w ich pierwotnej szerokości. W tych warunkach praktycznie wytrzymałość na rozerwanie i wydłużenie będą typowe dla krawędzi ciętych producenta. Jeśli badane są nowo wycięte próbki, wyniki mogą być wyższe niż otrzymane z badania taśmy komercyjnej ze względu na lepsze cięcie krawędzi

 

PN-EN ISO 29862:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 15-07-2019

Taśmy samoprzylepne -- Oznaczanie właściwości adhezyjnych przy odrywaniu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano serię metod do badania właściwości adhezyjnych przy odrywaniu taśm samoprzylepnych.

Niniejszy dokument zawiera:
- Metoda 1: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy odrywaniu od stali nierdzewnej pod kątem 180 °;
- Metoda 2: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy odrywaniu skórki z własnego podkładu pod kątem 180 °;
- Metoda 3: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy odrywaniu dwustronnych taśm i taśm transferowych pod kątem 180 °;
- Metoda 4: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy odrywaniu wkładki do taśmy samoprzylepnej pod kątem 180 °.

W załącznikach A i B określono dalsze zmiany w protokole badań zgodnie ze szczególnymi warunkami. Wskazówki dotyczące stosowania tych metod podano w Tabeli 1.

 

PN-EN ISO 29863:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 15-07-2019

Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano szereg metod badania zdolności adhezji taśmy samoprzylepnej pod stałym obciążeniem przyłożonym równolegle do powierzchni taśmy i podłoża. Niniejszy dokument zawiera:
- metoda A: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu do pionowego standardowego panelu stalowego;
- metoda B: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu do pionowego panelu, pokrytego standardową płytą pilśniową NIST SRM 1810A1);
- metoda C: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu do pionowego panelu pokrytego płytą pilśniową, uzgodnioną między kupującym a sprzedawcą;
- metoda D: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu taśmy wzmocnionej włóknem, nałożonej na poziomy standardowy panel stalowy;
- metoda E: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu taśmy wzmocnionej włóknem, nałożonej na poziomy panel pokryty standardową płytą pilśniową NIST SRM 1810A1);
- metoda F: Taśmy samoprzylepne - Pomiar adhezji przy ścinaniu taśmy wzmacnianej włóknami nałożonej na poziomy panel pokryty płytą pilśniową, uzgodnioną między kupującym a sprzedawcą;
- metoda G: Taśmy samoprzylepne – Pomiar adhezji przy ścinaniu do pionowego standardowego panelu stalowego w podwyższonej temperaturze po 10-minutowym okresie przebywania.

 

PN-EN ISO 29864:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 15-07-2019

Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metody pomiaru wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu taśmy samoprzylepnej poddanej działaniu siły rozciągającej, wystarczającej do zerwania taśmy.

Niniejsze metody badania podają procedurę do badania próbek o szerokości 12 mm lub 24 mm wyciętych z dostarczonych rolek taśm samoprzylepnych. Alternatywnie, rolki taśmy samoprzylepnej o szerokości do 50 mm mogą być badane wprost, w ich pierwotnej szerokości. W tych warunkach praktycznie wytrzymałość na rozerwanie i wydłużenie będą typowe dla krawędzi ciętych producenta. Jeśli badane są nowo wycięte próbki, wyniki mogą być wyższe niż otrzymane z badania taśmy komercyjnej ze względu na lepsze cięcie krawędzi

 

PN-EN ISO 305:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 22-07-2019

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor oraz ich związków -- Metoda zmiany barwy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dwie metody oznaczania stabilności termicznej produktów i związków na bazie homopolimerów i kopolimerów chlorku winylu (określanych po prostu jako PVC w poniższym tekście) w zależności od stopnia odbarwienia, które występuje, gdy są narażone, w postaci arkusza, na podwyższone temperatury. Metodami tymi są:
- Metoda A: metoda łaźni olejowej
- Metoda B: metoda piecowa

Metody te mają szczególne zastosowanie do określania odporności PVC na degradację pod wpływem ciepła, co ocenia się na podstawie zmiany barwy po różnych czasach ogrzewania w znormalizowanych warunkach. Wyniki są jedynie porównawcze i mogą być niezadowalające, gdy testowane są kolorowe materiały PVC.

Czasy stabilności podane przez te dwie metody mogą nie być podobne i nie mogą być użyte do celów bezpośredniego porównania.

 

PN-EN 868-3:2017-03 - wersja polska

Data publikacji: 26-07-2019

Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań i wartości dla papieru, stosowanego do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) oraz do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) stosowanych jako systemy bariery sterylnej i/lub systemy opakowaniowe, które są przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Opakowania.biz
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły