Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

kierownik kancelarii tajnej

Stargard, zachodniopomorskie Dodano: 2020-05-22 2020-05-22 | ID oferty: 376422


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik kancelarii tajnej Kancelaria Tajna

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W STARGARDZIE
ul. 11 Listopada 3a
73-110 Stargard

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestrowanie, wydawanie uprawnionym osobom oraz przechowywanie materiałów niejawnych podlegających ewidencji w kancelarii tajnej;
 • Terminowe wysyłanie do adresatów korespondencji niejawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Zapewnienie właściwej ochrony materiałów niejawnych znajdujących się w kancelarii tajnej.


Warunki pracy

Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych. Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie).
Nie występują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze (brak windy, podjazdów, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) i oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni (telefonicznie, poprzez e-mail jeśli podadzą takie dane kontaktowe) o dalszych etapach naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku wynosi 2967,23 zł brutto miesięcznie (+ dodatek za długoletnią pracę do wysokości max. 20% wynagrodzenia zasadniczego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261-451-518, e-mail: wkustargard@ron.mil.pl.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji publicznej lub w wojsku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"
 • Posiadanie aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia specjalistycznego z ochrony informacji niejawnych dla pracowników kancelarii tajnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"
 • Kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia specjalistycznego z ochrony informacji niejawnych dla pracowników kancelarii tajnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-01
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W STARGARDZIE
ul. 11 Listopada 3a
73-110 Stargard
z dopiskiem "oferta pracy: kierownik kancelarii tajnej"
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/kierownik-kancelarii-tajnej/stargard/15047186

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stargard zachodniopomorskie

Dane kontaktowe: