Scorpio Sp. z o.o.Scorpio Sp. z o.o.

Przetarg

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Rodzina Trzy Plus

10-06-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1,20-109 Lublin
tel. 814 663 000
fax. 814 663 001
e-mail: zamowienia@lublin.eu
http:// https://lublin.eu/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 554449-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

Gmina Lublin: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu ,,Rodzina Trzy Plus"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lublin, krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1 , 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (URL): https://lublin.eu/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lublin.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty należy składać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej: http://licytacje.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Lulin Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, pok nr 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu ,,Rodzina Trzy Plus"
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.79.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu ,,Rodzina Trzy Plus": 1) Kubek z podwójnego lekkiego szkła- 150 szt., 2) Wodoodporne etui na telefon - 100 szt., 3) Podróżny koc piknikowy - 50 szt., 4) Torba/teczka na dokumenty - 50 szt., 5) Kosz piknikowy termiczny na plażę składany - 25 szt., 6) Zawieszka na walizkę podróżną - 100 szt., 7) Maskotka z koszulką - 100 szt., 8) Parasol duży 16 panelowy - 80 szt., 9) Torba papierowa z zakładką górną i tekturowymi wzmocnieniami - 200 sztuk., 10) Torba ECO - 200 sztuk., 11) Reklamówki duże - 100 sztuk., 12) Sportowy plecak z bukłakiem 2 L - 25 sztuk., 13) Wodoodporna torba 5 L - 25 sztuk.Kod CPV 22462000-6 Materiały reklamowe

II.5) Główny kod CPV: 22462000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 26
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 26 dni roboczych od daty zawarcia umowy, według następującego porządku: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną logotyp wraz z kolorystyką podstawową w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 2) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od poprzedniego etapu przedstawi Zamawiającemu prototypy materiałów promocyjnych celem akceptacji, 3) Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od poprzedniego etapu zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedłożonych przez Wykonawcę prototypów materiałów promocyjnych, 4) Wykonawca w terminie do 17 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego prototypów wykonana i dostarczy materiały promocyjne do siedziby Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej- w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9 Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 3. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu ,,Rodzina Trzy Plus".Nr sprawy: ZP-P-I.271.79.2019
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej , w wysokości: 480,00 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) 2.Wadium może być noszone w następujących formach: -pieniądzu -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych -gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem ,,Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu ,,Rodzina Trzy Plus". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 3 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Dostawy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wys. 23% - dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT), w szczególności: 1) koszty związane z zakupem artykułów, 2) koszty związane z przygotowaniem prototypów materiałów promocyjnych oraz ich dostawą, 3) koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych tj. druk oraz tłoczenie logo na materiałach, 4) koszt dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 19.696,47PLN . Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych). 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Kod CPV 22.46.20.00-6 Materiały reklamowe
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 10 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-06-18 godzina: 11:30:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni od daty przekazania zaproszeń
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający zamyka licytację po upływie 10 minut, licząc od terminu otwarcia licytacji

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zał. nr 4 do Ogłoszenia - wzór umowyUmowa nr ______________Zawarta w Lublinie w dniu......................................pomiędzy:Gminą Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez:......................................................zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,a............................................ z siedzibą w: ................................................ (NIP, REGON, zarejestrowanym) reprezentowanym przez Pana/Panią.......................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.§ 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych w ramach Programu ,,Rodzina Trzy Plus", w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.§ 2 1. Przedmiotem umowy jest dostawa następujących materiałów promocyjnych w ramach Programu ,,Rodzina Trzy Plus": 1) Kubek z podwójnego lekkiego szkła- 150 szt., 2) Wodoodporne etui na telefon - 100 szt., 3) Podróżny koc piknikowy - 50 szt., 4) Torba/teczka na dokumenty - 50 szt., 5) Kosz piknikowy termiczny na plażę składany - 25 szt., 6) Zawieszka na walizkę podróżną - 100 szt., 7) Maskotka z koszulką - 100 szt., 8) Parasol duży 16 panelowy - 80 szt., 9) Torba papierowa z zakładką górną i tekturowymi wzmocnieniami - 200 sztuk., 10) Torba ECO - 200 sztuk., 11) Reklamówki duże - 100 sztuk., 12) Sportowy plecak z bukłakiem 2 L - 25 sztuk., 13) Wodoodporna torba 5 L - 25 sztuk. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 26 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, według następującego porządku: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną logotyp wraz z kolorystyką podstawową w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 2) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od poprzedniego etapu przedstawi Zamawiającemu prototypy materiałów promocyjnych celem akceptacji, 3) Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od poprzedniego etapu zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedłożonych przez Wykonawcę prototypów materiałów promocyjnych, 4) Wykonawca w terminie do 17 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego prototypów wykonana i dostarczy materiały promocyjne do siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do prototypu, o których mowa w ust. 1. pkt. 2) Wykonawca naniesie poprawki do prototypów materiałów promocyjnych uwzględniające uwagi Zamawiającego i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w ust. 1 pkt 2) i 3). 3. Dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 10 ust. 4. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Magdalenę Bochniarz-Gałkę, pracownika Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych w Urzędzie Miasta Lublin, tel. 81 466 34 42, e-mail: mbochniarz@lublin.eu § 5 1. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym z Zamawiającym) tj. Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin (III piętro, pokój 301), we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych, oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu oraz ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki.§ 6 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 3 do umowy) podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości i jakości przez Zamawiającego, najpóźniej 2 dni robocze po dostawie. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie droga mailową, na adres wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca usunie braki i wady w terminie 10 dni roboczych od dnia poinformowania go drogą mailową o zgłoszonych zastrzeżeniach, o których mowa w ust. 2. 4. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.§ 7 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pracę, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) ........................................................................... 2) ...........................................................................§ 8 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie.................................brutto (słownie: ......................................), w tym: ............... zł netto oraz należny podatek VAT ............... zł. 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wys. 23% - dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT), w szczególności: 1) koszty związane z zakupem artykułów, 2) koszty związane z przygotowaniem prototypów materiałów promocyjnych oraz ich dostawą, 3) koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych tj. druk oraz tłoczenie logo na materiałach, 4) koszt dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na dane: Gmina Lublin, 20-109 Lublin, plac Władysława Łokietka 1, NIP: 946-25-75-811. 5. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle1 ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego. 6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po uprzednim odbiorze bez uwag i zastrzeżeń przedmiotu Umowy w siedzibie zamawiającego. 7. Podstawą zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez obie strony umowy. 8. Środki finansowe na realizację zamówienia zaplanowane są w budżecie Miasta Lublin na 2019 r., w dziale 855 rozdziale 85503 § 4300 (zadanie budżetowe: wydatki bieżące w ramach Programu ,,Rodzina Trzy Plus"). § 9 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.§ 101. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 3 pkt 2 i 4 niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 9 niniejszej umowy. 4. Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności po trzykrotnym braku akceptacji prototypu lub wydruku próbnego przedłożonego przez Wykonawcę, w przypadku dostawy materiałów promocyjnych niezgodnych z prototypami zaakceptowanymi przez Zamawiającego lub w ilości nieodpowiadającej przedmiotowi umowy określonej w § 2 ust.1 i 2 - w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 5. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o potrąceniu i o jego wysokości. 7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 11 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 12.§ 12 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie, 2) zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 i 2 Umowy. 2. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są w następujących warunkach: 1) ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) ad pkt 2) - gdy stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 3. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust 1 i 2. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.§ 14 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.§ 15 1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzania, sprostowania, usunięcia danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 2 do umowy, stanowiącym integralną część umowy oraz, że przekazuje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania niniejszego załącznika w dniu zawarcia umowy. 2. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie powinny być udostępniane bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą.§ 16 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający .................................. ................................... Kontrasygnata Skarbnika Miasta Lublin ..........................................W załączeniu:1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.2. Klauzula informacyjna3. Protokół zdawczo-odbiorczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie, 2) zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto 2. Zmiany Umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne są w następujących warunkach: 1) ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) ad pkt 2) - gdy stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-18, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Iwona Wieżel - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z w wykonawcami w zakresie merytorycznym jest: p. Magdalena Bochniarz-Gałka, Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pok. 301, tel. 81/466-34-42 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 14.06.2019r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowieniapubliczne/ biezace-zamowienia- publiczne/dostawy/ 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 3.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin. 3.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 3.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), dalej ,,ustawa Pzp". 3.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3.8. Posiada Pani/Pan: 3.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 3.9. nie przysługuje Pani/Panu: 3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH