Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa: tomu pokonferencyjnego Dylan i jego czasy oraz książki Leszek Kołakowski. Bibliografia. Suplement; Część 2: Wykonanie i dostawa folderu Młody Weiss".

10-06-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
ul. Rynek Starego Miasta 20,00-272 Warszawa
tel. 0-22 8314061, 6359652
fax. 0-22 8317692
e-mail: administracja@muzeumliteratury.pl
http:// www.muzeumliteratury.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 558792-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza: Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa: tomu pokonferencyjnego ,,Dylan i jego czasy" oraz książki ,,Leszek Kołakowski. Bibliografia. Suplement"; Część 2: Wykonanie i dostawa folderu ,,Młody Weiss".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 16294058000140, ul. ul. Rynek Starego Miasta 20  , 00-272  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 8314061, 6359652, e-mail administracja@muzeumliteratury.pl, faks 0-22 8317692.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumliteratury.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeumliteratury.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumliteratury.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa, Dział Administracji, pokój nr 67

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa: tomu pokonferencyjnego ,,Dylan i jego czasy" oraz książki ,,Leszek Kołakowski. Bibliografia. Suplement"; Część 2: Wykonanie i dostawa folderu ,,Młody Weiss".
Numer referencyjny: ZP/4/Dz. Prom./2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do dowolnej liczby części (dwie części) zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa druków dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z podziałem na 2 części: Część 1: Wykonanie i dostawa: tomu pokonferencyjnego ,,Dylan i jego czasy" oraz książki ,,Leszek Kołakowski. Bibliografia. Suplement"; Część 2: Wykonanie i dostawa folderu ,,Młody Weiss".Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na dwie części: I. Cześć 1 - Wykonanie i dostawa: tomu pokonferencyjnego ,,Dylan i jego czasy" (nakład 200 egz.) oraz książki ,,Leszek Kołakowski. Bibliografia. Suplement" (nakład 300 egz.); Część 2: Wykonanie i dostawa folderu ,,Młody Weiss (nakład: 3 wersje językowe po 500 szt. każda (łącznie 1.500 szt.)). Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę druków próbnych dla Części 1. Druk wszystkich publikacji będzie realizowany z i na materiałach własnych Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla każdej części, zawiera Załącznik Nr 1a do SIWZ oraz Załącznik Nr 1b do SIWZ (odpowiednio do CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2). Wykonanie zamówienia obejmuje również pakowanie w kartony, dostarczenie i fizyczne wniesienie wszystkich egzemplarzy w/w książek (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, tj. - do siedziby Muzeum Literatury (wejście od ul. Brzozowej 17, parter) oraz - do Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa, I piętro, winda. Koszty związane z dostawą (opakowanie, transport + wniesienie, ubezpieczenie na czas transportu) gotowego przedmiotu zamówienia winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79823000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w terminie: 1) dla Części 1 - do 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wydruków próbnych dla Części 1; 2) dla Części 2 - do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku dla Części 2. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty składające się na ofertę: 1. Oferta (w oryginale) sporządzona na formularzu ofertowym - stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ; 2. Do oferty należy dołączyć przykładowy druk (książka/publikacja - dla Części 1; folder/ulotka - dla Części 2) wydrukowane przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie próbki winno znajdować się na próbce) w zakresie niezbędnym do oceny jakości zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dla każdej części, na którą Wykonawca złożył ofertę. Wymagania dotyczące próbek zostały opisane w ROZDZIALE XI niniejszej SIWZ. UWAGA: Drukarnie, które brały udział w przetargu ogłoszonym przez Muzeum Literatury w dniu 03.04.2019 r. i złożyły ofertę na ,,Cześć drugą - wykonanie i dostawa książki: 1) tom pokonferencyjny poświęcony poetce Zuzannie Ginczance" i przesłały wówczas próbki publikacji do oceny, a nie zwróciły się z wnioskiem do Zamawiającego o ich zwrot w trybie art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z czym Zamawiający jest dalej w ich dyspozycji - zwolnione są z przesyłania próbek - do Części 1 w przedmiotowym postępowaniu; 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo w oryginale bądź potwierdzonej notarialne za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z aktualnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy (KRS lub CEiDG). Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ; 4. Aktualne na dzień składania oferty oświadczenie Wykonawcy (w oryginale) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ; 5. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w ROZDZIALE VIII ust. 14 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Jakość40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy - stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych, 2) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 3) wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy, 4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, 5) powierzenia określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego Podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Cześć 1 - wykonanie i dostawa: tomu pokonferencyjnego ,,Dylan i jego czasy" oraz książki ,,Leszek Kołakowski. Bibliografia. Suplement"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 1 - wykonanie i dostawa: 1) tomu pokonferencyjnego ,,Dylan i jego czasy" - w ilości 200 egz., technika druku - druk offsetowy oraz 2) książki ,,Leszek Kołakowski. Bibliografia. Suplement" w ilości 300 egz., technika druku - druk offsetowy. Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę druków próbnych (do każdej z dwóch pozycji - w zakresie zgodnym z opisem w SIWZ). Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na warunkach opisanych w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Jakość40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w terminie: dla Części 1 - do 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wydruków próbnych dla Części 1. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Część nr: 2Nazwa: 2) Cześć 2 - wykonanie i dostawa folderu ,,Młody Weiss".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 2 - wykonanie i dostawa folderu ,,Młody Weiss". Nakład: 3 wersje językowe po 500 szt. każda (łącznie 1.500 szt.). Technika druku - druk offsetowy. Bigowanie - sześć bigów (w tym jeden podwójny w odległości 4 mm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79810000-5, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Jakość40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w terminie: dla Części 2 - do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku dla Części 2.