Scorpio Sp. z o.o.Scorpio Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa i wymiana ciepłomierzy lokalowych w ilości 824 szt., dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych w ilości 1062 szt.

10-06-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o.
Waryńskiego 16 A,26-600 Radom
tel. 48 384 65 08
fax. 48 362 73 02
e-mail: sekretariat@rtbs.eu
http:// www.rtbs.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 559002-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o.: Dostawa i wymiana ciepłomierzy lokalowych w ilości 824 szt., dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych w ilości 1062 szt.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 67070447500000, ul. Waryńskiego  16 A , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 384 65 08, e-mail sekretariat@rtbs.eu, faks 48 362 73 02.
Adres strony internetowej (URL): www.rtbs.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rtbs.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rtbs.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Administrator" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wymiana ciepłomierzy lokalowych w ilości 824 szt., dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych w ilości 1062 szt.
Numer referencyjny: PI-P.271.3.P.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana kompletnych zestawów ciepłomierzy lokalowych w ilości 824 szt., dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych w ilości 1062 szt. w budynkach stanowiących własność RTBS ,,Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu.2. Wymagania dotyczące ciepłomierzy: 2.1. 824 szt. ciepłomierzy kompaktowych Dn 15 mm, Qn 0,6 m?/h o niskim progu rozruchu;2.2. korpus mosiężny z czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym;2.3. czujniki temperatury nie mniej niż PT 500 montowane w zaworze, zakres temp. 0-105?C; 2.4. pozycja montażu - pion i poziom na powrocie instalacji co;2.5. odporny na pole magnetyczne;2.6. zasilanie - bateria o żywotności 10 lat + rezerwa;2.7. legalizacja GUM z 2019 r., możliwość ponownej legalizacji po 5 latach;2.8. Deklaracja zgodności MID, precyzyjny pomiar wg normy PN-EN 1434 przechowywanie danych 24 miesiące;2.9. ciepłomierze fabrycznie nowe nieregenerowane, nieużywane.3. Wymagania dotyczące wodomierzy:3.1. wodomierze JS:a) zimnej wody:558 szt. pozycja montażu pion (V) klasa min. R-50 Dn 15 mm, Q3 max 1,6m?/h; 36 szt. pozycja montażu poziom (H) klasa min. R-100 Dn 15 mm, Q3 max 1,6 m?/hb) ciepłej wody:468 szt. pozycja montażu pion (V) klasa min. R-50 Dn 15 mm, Q3 max1,6 m?/h;3.2. temperatura robocza dla wody zimnej 30?C, dla wody ciepłej 90?C;3.3. odporny na ściskanie, korpus mosiężny, możliwość zamontowania modułu radiowego;3.4. łożyskowanie pozwalające osiągnięcie dużych resursów;3.5. legalizacja GUM z 2019 r., możliwość ponownej legalizacji po 5 latach;3.6. wodomierz winien posiadać Deklarację zgodności MID, zgodny z normą PN-EN 14154 oraz atest higieniczny wodomierzy o dopuszczeniu do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody zimnej i ciepłej przeznaczonej do picia i potrzeb gospodarczych;3.7. wodomierze fabrycznie nowe nieregenerowane, nieużywane.4. Wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych:4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty kart katalogowych wraz z specyfikacją techniczną urządzeń pomiarowych (ciepłomierzy, wodomierzy), których dotyczy złożona oferta.5. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:5.1. sprawdzenie szczelności i poprawności działania wodomierza i ciepłomierza po wymianie;5.2. sporządzenie dokumentacji (protokołu) po wymianie z potwierdzeniem użytkownika lokalu (w przypadku nieobecności użytkownika, z potwierdzeniem przedstawiciela Zamawiającego).6. Wymagania dotyczące gwarancji:6.1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na każde dostarczone urządzenie pomiarowe (ciepłomierze, wodomierze) oraz wszelkie wykonane prace, na okres 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;6.2. okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji;6.3. wszelkie niezbędne atesty i świadectwa oraz karty i warunki gwarancji przekazane będą wraz z protokołami odbioru końcowego;6.4. okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.7. Realizacja prac winna być prowadzona w sposób minimalizujący utrudnienia i niedogodności dla mieszkańców oraz służb administracyjnych.8. Zamawiający informuje, że wszystkie urządzenia pomiarowe (ciepłomierze, wodomierze) znajdują się w szachtach usytuowanych na klatkach schodowych budynków mieszkalnych określonych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone prace oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa).10. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, jak również w jego realizacji, nie zatrudniał pracowników Zamawiającego i nie współpracował z nimi w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637)

II.5) Główny kod CPV: 38421000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38421100-3
38550000-5
38551000-2
50411000-9
50411100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku, dotyczącego zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje w sposób należyty co najmniej 1 dostawę wraz z montażem min. 500 szt. urządzeń pomiarowych (ciepłomierzy lub wodomierzy) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania ww. dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Wykonawcy, należy złożyć: a. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym do-wodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wg załącznika nr 7 do SIWZ).UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania ww. dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów dotyczących potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (w formie oryginału bądź kserokopii przelewu) lub w przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotówkowej - dokument wystawiony na rzecz Zamawiającego (w formie oryginału). 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. XVII ust. 4 w niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy).3. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów) wg załącznika nr 6 do SIWZ.4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369). Wzór oświadczenia określony jest w załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ.5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.UWAGA: Zamawiający informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) zamieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert. Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (załącznik nr 4 i 5 SIWZ), w wymaganym terminie w pełni obciąża Wykonawcę.6. Formularz wyliczenia ceny wg załącznika nr 1 do oferty.7. Karty katalogowe wraz ze specyfikacją techniczną, o których mowa w Rozdz. III ust. 4 pkt 4.1. SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Umowy.2. Zmiany do Umowy mogą dotyczyć: 2.1. Przedmiotu Umowy:a. w przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, 2.2. Terminu wykonania zamówienia: a. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,b. na skutek okoliczności wynikających z tzw. ,,siły wyższej" lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych,UWAGA: Wydłużenie terminu może nastąpić maksymalnie o okres konieczny do usunięcia przeszkód faktycznych, prawnych, administracyjnych itp. będących przesłanką do wy-dłużenia terminu.2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy także w przypadku okoliczności powodujących opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub innych przyczyn, na które Wykonawca nie miał wpływu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Przedmiotowa kwestia uregulowana została w Rozdz. XVII ust. 24 SIWZ.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Przedmiotowa kwestia uregulowana została w Rozdz. XVII ust. 24 SIWZ.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RTBS ,,Administrator" Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom;o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w RTBS ,,Administrator" Sp. z o.o. adres e-mail: iod@rtbs.eu;o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PI-P.271.3.P.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;o posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;o nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH