Przetarg

Dostawa urządzeń dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej

09-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Powstańców Warszawy 12,35-959 Rzeszów
tel. 17 7432175; 8653888; 8653
fax. 17 8651075
e-mail: dorzech@prz.edu.pl,
http:// www.prz.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584920-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: Dostawa urządzeń dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
POWR.RM.18.002, zad. 2 poz. 12 - zad. nr 3,4,5
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 17490000000000, ul. Powstańców Warszawy  12 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , e-mail dorzech@prz.edu.pl, , faks 17 8651075.
Adres strony internetowej (URL): www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ogloszenia.propublico.pl/prz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej
Numer referencyjny: NA/P/237/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Gęstosciomierz oscylacyjny - 1 szt., skaner swiatła strukturalnego - 1 szt., falownik, karta komunikacyjna, filtr - 1 szt., zestaw sterowników PCL- 4 szt., elementy konstrukcyjne do sterowników - 4 szt, panele HMI do sterowników PLC - 1 szt

II.5) Główny kod CPV: 42961000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz cenowyOświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Gęstościomierz oscylacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Gęstościomierz oscylacyjny :Zakres pomiarowy:Gęstość: 0 do 3 g/cm3Temperatura: 0 do 100 st. CCiśnienie: 0 do 10 barDokładność pomiarowa w całym zakresie pomiarowym (min.):Gęstość: 0,0001 g/cm3Temperatura: 0,05 st. CPowtarzalność w całym zakresie pomiarowym (min.):Gęstość: 0,00005 g/cm3Temperatura: 0,02 st. CZgodność z normami: ASTM D4052, PN-EN ISO 12185 lub równoważnymiMinimalna ilość próbki: ok.1 mlKamera umożliwiająca podgląd celi pomiarowej.Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru lepkości lub refraktometr.System sprawdzający poprawność napełnienia w całej celi pomiarowej z alertami ostrzegawczymi.System informujący o błędach napełnienia celi pomiarowejZintegrowana pompka do osuszania celi pomiarowej z możliwością zaprogramowania wyłączenia po określonym czasie.Wbudowany czujnik ciśnieniaSterowanie: panel dotykowy TFT 10.4"Możliwość wyświetlania jednocześnie co najmniej 10-ciu parametrów na ekranieZłącza: USB (nie mniej niż 4), Ethernet, możliwość podłączenia do komputera, VGA, CAN, RS232Możliwość rejestracji wyników w pamięci urządzeniaMenu w języku polskimAparat wzorcowany w GUM lub OUM w jednej temperaturzeGwarancja min. 3 lataCo najmniej dwa nieodpłatne przeglądy serwisowe w czasie trwania gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42961000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Skaner światła strukturalnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:RĘCZNY SKANER ŚWIATŁA STRUKTURALNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (BEZTERMINOWE), JEDNOSTKA STERUJĄCA - mobilna stacja robocza, MODEL FIZYCZNY DO ZADAŃ BADAWCZYCH (NP. KORPUS)Skaner:- skaner optyczny działający w oparciu o technologię światła strukturalnego LED dla obiektów o gabarytach w przedziale od 500 do 2000 mm,- urządzenie pozwalające na skanowanie 3D obiektów w trybie ręcznym (bez statywów, ramion),- oprogramowanie do akwizycji danych w czasie rzeczywistym podczas skanowania,- jednostka sterująca (laptop),- płyta kalibracyjna służąca do kalibracji skanera,- niezbędnego okablowanie (zasilacz, kable do podłączenia z jednostką sterującą),- walizka służąca do bezpiecznego przechowywania i przemieszczania skanera,- zwarta i lekka (max. 1 kg) konstrukcja,- skanowanie obiektów z użyciem technologii światła strukturalnego LED,- prędkość pomiarowa nie gorsza niż 500,000 pomiarów/s,- objętość pomiarowa w zakresie od 300 x 300 x 300 do 400 x 400 x 400 mm,- rozdzielczość pomiaru co najmniej 0,25 mm,- dokładność pomiarowa co najmniej 0,25 mm,- sposób łączenia poszczególnych skanów w oparciu o markery refleksyjne,best-fit (najlepsze dopasowanie), geometrię, kolor- odległość podczas skanowania max. 400mm,- co najmniej 2000 refleksyjnych punktów referencyjnych do pozycjonowania skanera naklejanych na obiekt,- głębia koloru przechwytywanej tekstury: 24bity,- rozdzielczość tekstury min. 150DPI,- dodatkowa kamera przechwytująca teksturę,- łatwy sposób połączenia z jednostką sterującą np. poprzez port USB,- skaner gotowy do pracy zaraz po podłączeniu jednostki sterującej, nie wymaga wygrzewania,- minimum 48 miesięcy aktualizacji oprogramowania i wsparcia technicznego.Mobilna stacja robocza: stacja robocza mobilna typu laptop, procesor co najmniej 6-rdzeniowy o wydajności nie mniejszej niż 10200 pkt. wg 3DMark06 CPU, RAM co najmniej 16GB, pojemność dysku twardego co najmniej 250GB, karta graficzna dedykowana do zastosowań CAD o wydajności nie mniejszej niż 22500 pkt. wg 3DMark06 oraz z pamięcią co najmniej 4096 MB, rozdzielczość matrycy co najmniej 1920 x 1080, co najmniej dwa złącza USB w tym jedno USB 3.0, myszka bezprzewodowa, torba do bezpiecznego przechowywania i transportu, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit lub równoważny pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważnyOprogramowanie pomiarowe (bezterminowe): - min 48. Licencji jednostanowiskowych oprogramowania- oprogramowanie wyposażone w moduły przechwytywania danych, edycji danych i analizy wymiarowej danych,- przechwytywanie danych podczas skanowania,- podgląd przechwytywanych danych w czasie rzeczywistym,- możliwość bieżącej oceny co do jakości i ilości akwizycji danych,- poligonizacji pobranych danych do siatki trójkątów,- możliwość ustawień parametrów poligonizacji,- możliwość skanowania obiektu w kliku projektach i łączenia poszczególnych projektów na podstawie markerów i funkcji best-fit,- funkcja automatycznego usuwania szumów pomiarowych,- funkcja tworzenia układu współrzędnych dla zeskanowanego obiektu,- możliwość generowania prostych elementów geometrycznych (punkt, prosta, płaszczyzna, kula, walec, stożek, krzywa swobodna) z możliwością ich edycji,- możliwość generowania powierzchni typu NURBS,- możliwość bezpośredniego eksportu wygenerowanych powierzchni CAD do oprogramowania SolidWorks, Inventor, Solid Edge,- funkcje wymiarowania zeskanowanych danych,- eksport siatki trójkątów do formatów: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr.- możliwość importowania modeli CAD w formatach .step, .iges,- możliwość pomiaru odchyłek kształtu i położenia, - moduł raportowania do pliku .xls,- możliwość analizy wymiarowej 2D i 3D,- reprezentacja odchyłek od wymiarów nominalnych w postaci kolorowej mapy z możliwością definicji skali,- automatyczne generowanie interaktywnej siatki reprezentacji wartości odchylenia od nominału w zależności od aktualnej pozycji modelu wizualnego,- automatyczne tworzenie programu pomiarowego w trakcie analizy wymiarowej realizowanej przez użytkownika,Model fizyczny do zadań badawczych (np. korpus)- nieodpłatne przekazanie modelu do celów szkoleniowych RĘCZNY SKANER ŚWIATŁA STRUKTURALNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (BEZTERMINOWE), JEDNOSTKA STERUJĄCA - mobilna stacja robocza, MODEL FIZYCZNY DO ZADAŃ BADAWCZYCH (NP. KORPUS)Skaner:- skaner optyczny działający w oparciu o technologię światła strukturalnego LED dla obiektów o gabarytach w przedziale od 500 do 2000 mm,- urządzenie pozwalające na skanowanie 3D obiektów w trybie ręcznym (bez statywów, ramion),- oprogramowanie do akwizycji danych w czasie rzeczywistym podczas skanowania,- jednostka sterująca (laptop),- płyta kalibracyjna służąca do kalibracji skanera,- niezbędnego okablowanie (zasilacz, kable do podłączenia z jednostką sterującą),- walizka służąca do bezpiecznego przechowywania i przemieszczania skanera,- zwarta i lekka (max. 1 kg) konstrukcja,- skanowanie obiektów z użyciem technologii światła strukturalnego LED,- prędkość pomiarowa nie gorsza niż 500,000 pomiarów/s,- objętość pomiarowa w zakresie od 300 x 300 x 300 do 400 x 400 x 400 mm,- rozdzielczość pomiaru co najmniej 0,25 mm,- dokładność pomiarowa co najmniej 0,25 mm,- sposób łączenia poszczególnych skanów w oparciu o markery refleksyjne,best-fit (najlepsze dopasowanie), geometrię, kolor- odległość podczas skanowania max. 400mm,- co najmniej 2000 refleksyjnych punktów referencyjnych do pozycjonowania skanera naklejanych na obiekt,- głębia koloru przechwytywanej tekstury: 24bity,- rozdzielczość tekstury min. 150DPI,- dodatkowa kamera przechwytująca teksturę,- łatwy sposób połączenia z jednostką sterującą np. poprzez port USB,- skaner gotowy do pracy zaraz po podłączeniu jednostki sterującej, nie wymaga wygrzewania,- minimum 48 miesięcy aktualizacji oprogramowania i wsparcia technicznego.Mobilna stacja robocza: stacja robocza mobilna typu laptop, procesor co najmniej 6-rdzeniowy o wydajności nie mniejszej niż 10200 pkt. wg 3DMark06 CPU, RAM co najmniej 16GB, pojemność dysku twardego co najmniej 250GB, karta graficzna dedykowana do zastosowań CAD o wydajności nie mniejszej niż 22500 pkt. wg 3DMark06 oraz z pamięcią co najmniej 4096 MB, rozdzielczość matrycy co najmniej 1920 x 1080, co najmniej dwa złącza USB w tym jedno USB 3.0, myszka bezprzewodowa, torba do bezpiecznego przechowywania i transportu, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit lub równoważny pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważnyOprogramowanie pomiarowe (bezterminowe): - min 48. Licencji jednostanowiskowych oprogramowania- oprogramowanie wyposażone w moduły przechwytywania danych, edycji danych i analizy wymiarowej danych,- przechwytywanie danych podczas skanowania,- podgląd przechwytywanych danych w czasie rzeczywistym,- możliwość bieżącej oceny co do jakości i ilości akwizycji danych,- poligonizacji pobranych danych do siatki trójkątów,- możliwość ustawień parametrów poligonizacji,- możliwość skanowania obiektu w kliku projektach i łączenia poszczególnych projektów na podstawie markerów i funkcji best-fit,- funkcja automatycznego usuwania szumów pomiarowych,- funkcja tworzenia układu współrzędnych dla zeskanowanego obiektu,- możliwość generowania prostych elementów geometrycznych (punkt, prosta, płaszczyzna, kula, walec, stożek, krzywa swobodna) z możliwością ich edycji,- możliwość generowania powierzchni typu NURBS,- możliwość bezpośredniego eksportu wygenerowanych powierzchni CAD do oprogramowania SolidWorks, Inventor, Solid Edge,- funkcje wymiarowania zeskanowanych danych,- eksport siatki trójkątów do formatów: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr.- możliwość importowania modeli CAD w formatach .step, .iges,- możliwość pomiaru odchyłek kształtu i położenia, - moduł raportowania do pliku .xls,- możliwość analizy wymiarowej 2D i 3D,- reprezentacja odchyłek od wymiarów nominalnych w postaci kolorowej mapy z możliwością definicji skali,- automatyczne generowanie interaktywnej siatki reprezentacji wartości odchylenia od nominału w zależności od aktualnej pozycji modelu wizualnego,- automatyczne tworzenie programu pomiarowego w trakcie analizy wymiarowej realizowanej przez użytkownika,Model fizyczny do zadań badawczych (np. korpus)- nieodpłatne przekazanie modelu do celów szkoleniowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38520000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Falownik, karta komunikacyjna, filtr przeciwzakłóceniowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. FalownikFalownik wektorowy, Moc silnika maks 2,2/3kW, Wyjście napięciowe 0...10V, Sposób programowania klawiatura, panel operatorski, PC, Podłączenie elektryczne zaciski śrubowe, Zabezpieczenieprzeciążenie, przegrzanie, spadek napięcia, wzrost napięcia, zwarcie, Temperatura pracy -10...50°C, Częstotliwość wyjściowa 0,1...400Hz, Liczba wejść 10 Liczba wejść analogowych 4, Czas rozbiegu/dobiegu 0,01...3600/0,01...3600s Liczba wyjść analogowych 1, Klasa szczelności IP20,2. Karta komunikacyjna DeviceNet falownika z pkt 1Karta zapewniająca komunikację po standardzie DeviceNet z falownikiem z pkt.1, 3. Filtr przeciwzakłóceniowyFiltr liniowy do falowników MX2 trójfazowych (400V AC) Prąd maksymalny: 5A, Moc od 0,37 do 1,1kW,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31155000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Doposażenie laboratorium robotyki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Poz.1Sterownik PLC z elementem stanowiska pomiarowego do akwizycji danych, 4 szt. (zestaw), składający się z:- zasilacza 24V/8A,- modułu CPU 1516-3PN/DP o następujących możliwościach:- zasilanie napięciem stałym 24V DC,- zintegrowana pamięć na program użytkownika: co najmniej 1MB,- zintegrowana pamięć na dane: co najmniej 5 MB,- typowy czas wykonywania operacji binarnych: maksymalnie 10 ns,- typowy czas wykonywania operacji na słowie (16 bitów): maksymalnie 12 ns,- liczba obsługiwanych liczników: co najmniej 2048,- liczba obsługiwanych timerów: co najmniej 2048,- liczba obsługiwanych wejść: co najmniej 32 kbajty, wszystkie w tabeli obrazu procesu,- liczba obsługiwanych wyjść: co najmniej 32 kbajty, wszystkie w tabeli obrazu procesu,- obsługa protokołów komunikacji: Profinet, Profibus- modułu wejść cyfrowych 32 DI,- modułu wyjść cyfrowych 32 DQ,- modułu wejść analogowych 8 AI,- modułu wyjść analogowych 4 AQ,- karty MMC 24 MB,- listew przyłączeniowych (4 szt. do zestawu),- szyny montażowej, co najmniej 480 mm długości,- kabla ethernet-owego,- oprogramowania Siemens TIA PORTAL lub równoważne umożliwiającego programowanie sterownika, oraz posiadanych już sterowników Siemens S7-300,- elementu stanowiska pomiarowego do akwizycji danych pomiarowych (konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, panel w obudowie stalowej z 16 wyprowadzeniami do podłączenia wejść cyfrowych, 16 wyprowadzeniami do podłączenia wyjść cyfrowych, moduł do wyświetlania w postaci alfanumerycznej wartości dwóch sygnałów wyjściowych, BCD Output/Input - moduł wyświetlacza/zadajnika BCD, moduł do ustalania za pomocą potencjometrów wartości dwóch analogowych sygnałów wejściowych 0...12,5V wraz z możliwością ich pomiaru i wyświetleniem wyniku na panelu przy pomocy wyświetlacza LED, czterosegmentowy moduł zadajnika kodu BCD, 2 szybkie złącza DB37 z możliwością zadawania sygnałówPoz.2Elementy konstrukcyjne do montażu sterowników z poz. 1 w postaci stanowiska szkoleniowego sztuk 4, Poz. 3Panel dotykowy interfejsu HMI o następujących własnościach:- programowany w tym samym oprogramowaniu co zamawiane sterowniki, z możliwością integracji projektu na panel z projektem na sterownik, - z dotykowym ekranem o przekątnej co najmniej 7 cali,- o liczbie wyświetlanych kolorów na ekranie: co najmniej 65536 kolorów,- o rozdzielczości ekranu: co najmniej 800x480 punktów,- z co najmniej ośmioma przyciskami funkcyjnymi fizycznymi na obudowie urządzenia,- z interfejsem USB,- z możliwością komunikacji z zastosowaniem protokołu Profinet.Ilość: Komplet edukacyjny 1 zestaw zawierający 6 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42961000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Elektrowrzeciono
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Elektrowrzeciono moc 2,2/3KW, obroty max 24 0000 RPM.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31110000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: