ML Sp. z o.o.
Scorpio Sp. z o.o.Scorpio Sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa Część 1 – elementy do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR dla zadania A pn. „Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu w postaci wina o podwyższonych walorach jakościowych” ¬ Część 2 – sprężony gaz spożywczy - AZOT do pilotażowego wdrożenia MPLR dla zadania C ¬pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina i wytworzenia produktów winiarskich, w postaci zastosowania innowacyjnej linii rozlewczej (MPLR) do wina i produktów winiarskich” w ramach Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie" w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa o przyznaniu pomocy nr 00002.DDD.6509.00027.2018.01)

22-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25,50-375 Wrocław
tel. 713 205 020
fax. 713 205 386
e-mail: biuro.zampub@upwr.edu.pl
http:// https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542688-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Dostawa Część 1 – elementy do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR dla zadania A pn. „Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu w postaci wina o podwyższonych walorach jakościowych” ¬ Część 2 – sprężony gaz spożywczy - AZOT do pilotażowego wdrożenia MPLR dla zadania C ¬pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina i wytworzenia produktów winiarskich, w postaci zastosowania innowacyjnej linii rozlewczej (MPLR) do wina i produktów winiarskich” w ramach Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie" w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa o przyznaniu pomocy nr 00002.DDD.6509.00027.2018.01)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie" w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa o przyznaniu pomocy nr 00002.DDD.6509.00027.2018.01)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 18670000000000, ul. ul. C.K. Norwida  25 , 50-375  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 205 020, e-mail biuro.zampub@upwr.edu.pl, faks 713 205 386.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój nr 144 (Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Część 1 – elementy do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR dla zadania A pn. „Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu w postaci wina o podwyższonych walorach jakościowych” ¬ Część 2 – sprężony gaz spożywczy - AZOT do pilotażowego wdrożenia MPLR dla zadania C ¬pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina i wytworzenia produktów winiarskich, w postaci zastosowania innowacyjnej linii rozlewczej (MPLR) do wina i produktów winiarskich” w ramach Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie" w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (umowa o przyznaniu pomocy nr 00002.DDD.6509.00027.2018.01)
Numer referencyjny: R0AP0000.271.34.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. CZĘŚĆ NR 1 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.1.2. Termin dostawy: do 150 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.1.3. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ. 1.4. Ogólne warunki realizacji:1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:a) dostawy elementów do MPLR a następnie dokonania montażu i rozruchu elementów do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (dalej: MPLR) na samochodzie, wskazanym przez Zamawiającego (samochód dostawczy o min. 7,2 - max. DMC 7,5 tony i wymiarach skrzyni auta w przedziałach dł./szer./wys.: 6,1-6,5m/2,1-2,4m/2,3-2,5m),b) przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania umowy rysunku technicznego oferowanych podzespołów MPLR. Rysunek ma zawierać rozstaw nóg monobloków (minimum: szerokość, długość, wysokość, wagę). Rysunek pozwoli dostawcy auta precyzyjnie zamontować w konstrukcji skrzyni pojazdu dodatkowe elementy (dodatkowe ramy nośne), na których Wykonawca MPLR dokona montażu podzespołów linii rozlewczej,c) montażu podzespołów MPLR i tym samym ingerencji w konstrukcję auta wyłącznie w dodatkowych elementach skrzyni auta (dodatkowe ramy nośne). Zabrania się ingerencji w inne elementy skrzyni auta, co mogłoby spowodować utratę gwarancji na pojazd,d) w porozumieniu z dostawcą samochodu do dostarczenia i zamontowania na własny koszt podzespołów linii rozlewczej MPLR w siedzibie dostawcy auta. Następnie wspólnie z dostawcą auta, w terminie określonym w pkt. 1.2 powyżej, dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu (zamontowane urządzenia na aucie),e) rozruchu testowego Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR) na terenie siedziby dostawcy auta. Następnie wspólnie z dostawcą auta, w terminie wskazanym w pkt 1.2 powyżej, Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu (łącznie z zamontowanymi urządzeniami na aucie).f) Miejscem dostawy i odbioru samochodu wraz z zamontowanymi elementami MPLR jest Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Samotwór, ul. Owocowa 4, godz. 8.00-15.00.2) Przewiduje się jeden odbiór techniczny przedmiotu umowy. Odbiór techniczny MPLR obejmie: elementy do MPLR, weryfikację poprawności funkcjonowania MPLR oraz weryfikację prawidłowego montażu elementów do MPLR na samochodzie.1.5. Warunki gwarancji: szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ.Czas trwania gwarancji i rękojmi stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Minimalny termin gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.1.6. Zaliczkowanie: Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki, o której mowa w art. 151a ustawy Pzp, na poczet wykonania przedmiotu umowy – szczegółowe warunku udzielenia zaliczki znajdują się we worze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ a także w Rozdziale 18 niniejszej SIWZ.1.7. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ.2. Część nr 2 2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprężonego gazu spożywczego N2 (azotu) zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.Zamówienie obejmuje zakup łącznie 4 000 m3 (gazu spożywczego N2).Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany do wdrożenia Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR), która stanowi odrębny przedmiot zamówienia określony w Części nr 1 niniejszej SIWZ. 2.2. Termin dostawy: dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 r.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw częściowych w terminie do 4 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.Termin dostaw częściowych stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. 2.3. Miejsce dostawy: Dostawy będą realizowane bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego rozmieszczonych na terenie Wrocławia.2.4. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ. 2.5. Ogólne warunki realizacji:1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiot umowy zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.2 do SIWZ na własny koszt i ryzyko.2) Poprzez dostawę rozumie się dostarczenie gazu we własnej butli Wykonawcy do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego w każdorazowo składanym zamówieniu, odłączenie istniejącej butli, podłączenie dostarczonej butli z gazem oraz odebranie butli podlegającej zwrotowi.3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj.: w trakcie trwania umowy wykorzysta co najmniej 50% ilości przedmiotu zamówienia opisanej w §1 ust. 1 projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ. Pozostałe 50% ilości przedmiotu zamówienia zostanie wykorzystane w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego wynikającego z konieczności powtarzania prób w przeprowadzanych badaniach.4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na podstawie złożonego zamówienia pocztą elektroniczną przez pracownika Zamawiającego (Odbiorcę). Zamówienia będą składane sukcesywnie w okresie trwania umowy.5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wzór formularza elektronicznego zamówienia, który winien zawierać możliwość wpisania co najmniej:• nazwę jednostki organizacyjnej (Odbiorcy) i jego numer w rejestrze Wykonawcy• datę zamówienia,• imię i nazwisko osoby sporządzającej zamówienie,• określenie ilości zamawianego gazu,• wielkość butli,• adres dostawy,• określenie lokalizacji punktu poboru (adres, nr budynku, nr pomieszczenia, boks na zewnątrz itp.)• dodatkowe informacje dotyczące sposobu przetransportowania butli do miejsca podłączenia (schody, nr kondygnacji, winda, itp.),• dane kontaktowe do osoby odbierającej dostawę,• informację odnośnie odbieranej butli.6) Każda dostawa będzie potwierdzona dokumentem dostawy podpisanym przez Strony.7) Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego, przy pierwszej dostawie karty charakterystyki produktu w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji elektronicznej lub udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej wraz udostępnieniem linków/adresów, gdzie będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty.8) Dostawy będą odbywać się w butlach Wykonawcy. Butle mają być sprawne technicznie i spełniać wszelkie niezbędne badania techniczne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, dopuszczające je do użytku. Butle powinny być czyste (bez śladów rdzy).9) Rozładunku butli będzie dokonywał pracownik Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego. Butle zostaną dostarczone do punktu przyłączeniowego przez pracownika Wykonawcy. 10) Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego butle z gazem miała możliwość sprawdzenia zawartości dostawy w obecności osoby dostarczającej. Sprawdzenie będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem w szczególności w zakresie ilości oraz rodzaju dostarczonego gazu.2.6. Warunki gwarancji i rękojmi: okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ.2.7. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 38000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42213000-2
24111700-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Część nr 1 1.1. Wymagany termin realizacji (dostawa wraz z montażem): do 150 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.1.2. Termin dostawy może ulec zmianie na warunkach określonych w § 14 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ.2. Część nr 2 2.1. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 r.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw częściowych w terminie do 4 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.2.2. Termin dostaw częściowych stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań zarówno do Części nr 1 jak i do Części nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań zarówno do Części nr 1 jak i do Części nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał co najmniej dwie dostawy podzespołów linii rozlewczych o wartości co najmniej 300.000,00zł brutto każda, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzonych przez zleceniodawców, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:• referencje, • inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej - oświadczenie Wykonawcy.Część nr 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał co najmniej jedną dostawę gazów spożywczych o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzonych przez zleceniodawców, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:• referencje, • inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej - oświadczenie Wykonawcy.Jeżeli załączony wykaz wykonanych dostaw będzie potwierdzać wartość tych dostaw w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP z dnia, w którym niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według kursu średniego NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców wymienionych w Rozdziale 7 SIWZ.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP Wykonawcy warunek określony w punkcie 5.1. ust 2. ppkt. 3) SIWZ zostanie uznany za spełniony gdy jego spełnienie wykaże jeden z wykonawców składających ofertę wspólną lub wszyscy wykonawcy łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu (złożyć wraz z oferta) następujące oświadczenia idokumenty (dot. Części nr 1, dot. Części nr 2) : 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz 2a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach, oraz o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Ocena będzie dokonana poprzez sprawdzenie w treści oferty złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania musi zostać złożone odrębnie przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub pełnomocnika spółki cywilnej w imieniu każdego z nich. Jeżeli przesłanki z art. 24 ustawy Pzp zostaną spełnione względem choćby jednego wspólnika spółki cywilnej skutkować to będzie wykluczeniem z postępowania spółki cywilnej.4. Do oferty Wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (Załącznik nr 3a do SIWZ) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych.6.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; dotyczy również podwykonawców i podmiotu trzeciego – jeżeli występują.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w ust. 7.7 pkt. 2 lit.a) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust 7.8. pkt. 7.8.1. lit. a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w pkt 7.8.1 lit. a) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.10. Składane przez wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu /barku podstaw do wykluczenia przez cały okres postępowania od upływu terminu składania ofert.11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 7.7 oraz 7.8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 12. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w 7.7.1 oraz ppkt 7.7.2 SIWZ13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 7.7, 7.8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 14. Forma dokumentów 1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z zachowaniem zasad opisanych w pkt 2 i 3 poniżej.2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.3) Pod pojęciem „oryginał” należy rozumieć papierową wersję dokumentu, natomiast „kopia” to papierowa wersja dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem. Nie dopuszcza się „oryginału” w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie dopuszcza się „kopii” w postaci kopii dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) W oryginale należy złożyć:• Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ• zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 7 ust.7. 4 SIWZ (Załącznik 3a do SIWZ),• ewentualne pełnomocnictwo (lub kopia notarialnie potwierdzona).5) Dokumenty, jakie wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem to: • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składany na wezwanie zamawiającego• oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - składane przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,6) W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z wykonawców osobno składa:• oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ,• oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, • zobowiązanie podmiotu trzeciego. 7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokument jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.9) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.10) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez zamawiającego zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 11) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 13) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).14) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.:potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa: a) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 4.1 do SIWZ dla Części nr 1; Załącznik nr 4.2 do SIWZ dla Części nr 2-adekwatnie do Części, na którą wykonawca składa ofertę). Jeżeli dołączony wykaz wykonanych dostaw będzie potwierdzać wartość tych dostaw w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według kursu średniego NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2 powyżej.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. Forma dokumentów 1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z zachowaniem zasad opisanych w pkt 2 i 3 poniżej.2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.3) Pod pojęciem „oryginał” należy rozumieć papierową wersję dokumentu, natomiast „kopia” to papierowa wersja dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem. Nie dopuszcza się „oryginału” w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie dopuszcza się „kopii” w postaci kopii dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) W oryginale należy złożyć:• zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 7 ust.7. 4 SIWZ (Załącznik 3a do SIWZ),5) Dokumenty, jakie wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem to: • wykaz dostaw wraz z dowodami, składany na wezwanie Zamawiającego (Zał. nr 4.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 4.2 do SIWZ dla Części nr 2- adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę),6) W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z wykonawców osobno składa:• zobowiązanie podmiotu trzeciego. 7) W przypadku oferty składanej wspólnie wykonawcy składają razem: • wykaz dostaw wraz z dowodami (Zał. nr 4.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 4.2do SIWZ dla Części nr 2- adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę),8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokument jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.10) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.11) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez zamawiającego zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się:a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.b) Wypełnione Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 1.2do SIWZ dla Części nr 2- adekwatnie do Części, na którą Wykonawca skłąda ofertę),c) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza pow. podwykonawcy na formularzu oferty,d) dokumenty potw. równoważność oferowanych dostaw (jeśli dotyczy).Ponadto, wraz z ofertą należy złożyć: a) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (Załącznik 3a do SIWZ; jeśli dotyczy),b) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 7.1, 7.2, 7.3 SIWZ.c) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów w oryginale d) oświadczenia umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach oceny ofert - na formularzu oferty. e) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Forma dokumentów 1) W oryginale należy złożyć:• Formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SIWZ) • Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 1.2 do SIWZ dla Części nr 2-adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę),• Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ• zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 7 ust.7. 4 SIWZ (Załącznik 3a do SIWZ),• ewentualne pełnomocnictwo (lub kopia notarialnie potwierdzona).2) Dokumenty, jakie wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem to: • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składany na wezwanie zamawiającego,• wykaz dostaw wraz z dowodami, składany na wezwanie Zamawiającego (Zał. nr 4.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 4.2 do SIWZ dla Części nr 2- adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę),• oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - składane przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,3) W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z wykonawców osobno składa:• oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ,• oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, • zobowiązanie podmiotu trzeciego. W przypadku oferty składanej wspólnie wykonawcy składają razem: • Formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SIWZ), • Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 1.2 do SIWZ dla Części nr 2 - adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę),• wykaz dostaw wraz z dowodami (Zał. nr 4.1 do SIWZ dla Części nr 1, Zał. nr 4.2 do SIWZ dla Części nr 2- adekwatnie do Części, na którą Wykonawca składa ofertę),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
W zakresie Części nr 2 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.W zakresie Części nr 1 Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki wg. poniższych zasad:1. Na wniosek Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki, o której mowa w art. 151a ustawy Pzp, na poczet wykonania przedmiotu umowy.2. Zaliczka może zostać udzielona w wysokości 90% wynagrodzenia brutto Wykonawca, określonego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.3. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w kwocie równej kwocie wnioskowanej zaliczki.4. Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz zestawienie kosztów. Na podstawie wniosku Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki. Decyzja Zamawiającego będzie udzielona bez zbędnej zwłoki. Wypłata zaliczki nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej i wniesienia zabezpieczenia zaliczki w kwocie równej kwocie wnioskowanej zaliczki.5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej może zostać wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 6. Zabezpieczenie zaliczki musi być wniesione najpóźniej na 7 dni przed przewidywaną datą udzielenia zaliczki.7. Z treści zabezpieczenia zaliczki wnoszonej w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia zaliczki w następujących okolicznościach:1) Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie zamówienie, na poczet którego została wypłacona zaliczka,2) Wykonawca nie dochował terminu, o którym mowa ust. 18.12 poniżej, a opóźnienie trwa 5 dni,3) Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 4) umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania, 5) Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.8. Treści zabezpieczenia zaliczki wnoszonej w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu prac, których finansowanie ma zostać pokryte z udzielonej zaliczki,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) okresu na jaki jest udzielana zaliczka z uwzględnieniem terminów, o których mowa ust. 14 poniżej,5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w ust. 18.16.9. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako gwarancje bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie Zamawiającego, a także nie będą przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie będą poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia wnoszonego w formie poręczenia. 10. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie: 1) pieniężnej – Wykonawca dokonał przelewu, w terminie określonym w ust. 6 powyżej ,na konto wskazane przez Zamawiającego podane w decyzji, o której mowa w ust. 4 powyżej, 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony u Zamawiającego w terminie określonym w ust. 6 powyżej.11. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i postanowień Rozdziału 18 SIWZ.12. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdy zbliża się termin wygaśnięcia zabezpieczenia, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na 20 dni przed terminem wygaśnięcia zabezpieczenia do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania umowy i złożenia przedłużonego zabezpieczenia w postaci oryginału gwarancji/poręczenia u Zamawiającego. W razie opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapłaci karę, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3) we wzorze umowy (Zał. nr 5.1. do SIWZ) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedłużonego zabezpieczenia.13. Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki, tj. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 13 wzoru umowy (Zał. nr 5.1. do SIWZ). 14. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego (bez wad), o którym mowa w § 4 ust. 13 wzoru umowy (Zał. nr 5.1. do SIWZ).15. Jeżeli zabezpieczenie zaliczki wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.16. Zamawiający ma prawo zatrzymać lub zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku gdy:1) Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie zamówienie, na poczet którego została wypłacona zaliczka,2) Wykonawca nie dochował terminu, o którym mowa ust. 12 powyżej, a opóźnienie trwa 5 dni,3) Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 4) umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania, 5) Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.17. Zamawiający może również żądać zwrotu kwoty zaliczki niezależnie od przysługujących mu kar umownych.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych:a) w § 14 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr Załącznik nr 5.1 do SIWZ dla CZĘŚCI nr 1,b) w § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr Załącznik nr 5.2 do SIWZ dla CZĘŚCI nr 2.CZĘŚĆ NR 1 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w szczególności następujących zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa następujące warunki tych zmian:1.1. wydłużenie terminu realizacji dostawy w następujących sytuacjach:a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania przedmiotu umowy lub opóźnieniem zakończenia w stosunku do pierwotnie wyznaczonej przez Zamawiającego daty zakończenia w tym w szczególności lecz nie wyłącznie:• w wyniku niezawarcia umowy na dostawę samochodu, na którym ma być zamontowany niniejszy przedmiot umowy,• wskutek niedostarczenia w wyznaczonym terminie samochodu, na którym ma być zamontowany przedmiot umowy, przez dostawcę samochodu (wybranego w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), • odmowy przez Zamawiającego odbioru samochód od jego dostawcy w przypadku stwierdzenia jego niekompletności lub istotnej wadliwości lub stwierdzenia jakiegokolwiek jego uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechanicznego lub stwierdzenia, iż dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy nie jest zgodny z warunkami zawartej umowy z dostawcą samochodu lub nie jest zgodny z postanowieniami przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego;• odstąpienia Zamawiającego od umowy z dostawcą samochodu. 1.2. inne zmiany:1) zmianę przedmiotu umowy wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie innym, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących SIWZ oraz w umowie w przypadku pojawienia się wyrobów nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego o ile zmiana taka jest dopuszczalna w świetle postanowień zawartej przez Zamawiającego Umowy o Dofinansowanie; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia,2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,3) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą zamawiającego, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, tj.: a) powierzenie Podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie Wykonawcy, b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, c) wprowadzenie nowego Podwykonawcy, również w przypadku gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że dostawę przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie, d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,4) zmiana wartości umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.2. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej:1) Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy.2) Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 1 powyżej na należyte wykonanie umowy.3) Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.4) Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. Możliwość wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 4) wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).6) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. lit.b) powyżej data odbioru przedmiotu umowy zostanie wyznaczona na dzień przypadający po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o możliwości wykonania montażu na samochodzie zakupionym przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej za wyjątkiem zmiany, o której mowa w 1 pkt 1.2. ppkt 4), mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu.8) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zasad określonych w § 14 wzoru umowy stanowiącego załacznik nr 5.1 do SIWZ podlega unieważnieniu.CZĘŚĆ NR 2 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w szczególności następujących zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa następujące warunki tych zmian:1.1. wydłużenie terminu realizacji dostaw częściowych w następujących sytuacjach:1) zawieszenia wykonywania umowy przez Zamawiającego,2) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,3) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,4) w przypadku wystąpienia siły wyższej; 1.2. inne zmiany:1) dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie jakości lub innych parametrów przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie, przy czym zmiana taka musi być spowodowana:a) wprowadzeniem do obrotu produktu równoważnego w okresie realizacji umowy, pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy; b) niedostępnością na rynku materiałów lub sprzętu wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku- pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny jednostkowej gazu i wynagrodzenia należnego Wykonawcy;2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,3) możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą zamawiającego, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, tj.: a) powierzenie Podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie Wykonawcy, b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, c) wprowadzenie nowego Podwykonawcy, również w przypadku gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że dostawę przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie, d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,4) zmiana wartości umowy w przypadku:a) zmiany stawki podatku od towarów i usług.b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.2. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1:1) Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 poprzez złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy.2) Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 1 na należyte wykonanie umowy.3) Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.4) Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. Możliwość wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 4 lit.a) wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).6) Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 4 lit b) - d) nie obejmują dostaw wykonywanych w pierwszych 12-tu miesiącach realizacji umowy.7) Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 4 dotyczą tylko tych części, które nie były objęte fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany,8) Zmiany wymienione w ust. 1 za wyjątkiem zmiany, o której mowa w 1 pkt 1.2. ppkt 4 lit.a), mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu.9) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zasad określonych w § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5.2 do SIWZ podlega unieważnieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z w/w przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (dot. Części nr 1 i 2)1.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.1.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.1.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;b) określenia warunków udziału w postępowaniu;c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;d) odrzucenia oferty odwołującego;e) opisu przedmiotu zamówienia;f) wyboru najkorzystniejszej oferty.1.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.1.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.1.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.1.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.1.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 1.9. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.Pzp1.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.1.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.1.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.1.13. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albob) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;3)1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albob) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.1.14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.1.15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.1.16. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 1.17. W postępowaniu toczącym się wskutek skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 Działu VI ustawy Pzp nie stanowią inaczej.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na Część nr 1 lub na Część nr 2, lub na obie Części. 3.Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwościprowadzenia rozliczeń w innych walutach niż zł. 4.Zamawiający nie przewiduje wyboru ofertynajkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 5.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztówudziału w postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Budzyńska, e-mail: katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl 9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23. 11. 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 .7. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że do komunikacji w niniejszym postępowaniu należy korzystać z następujących sposobów przekazywania informacji:1) adres poczty elektronicznej dostępny całą dobę: katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl; w przypadku korzystania z poczty e-mail, do następujących czynności:a) wezwanie kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy w celu złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia; odpowiadając na to wezwanie Wykonawca składa dokumenty w formie papierowej w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w rozdz. 7 ust. 13 SIWZ;b) wezwanie kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy w celu uzupełnienia wadliwych lub brakujących dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia; odpowiadając na to wezwanie Wykonawca składa dokumenty w formie papierowej w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w rozdz. 7 ust. 13 SIWZ;c) wezwanie kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy w celu uzupełnienia brakujących lub wadliwych pełnomocnictw; odpowiadając na to wezwanie Wykonawca składa dokument pełnomocnictwa w formie papierowej w postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;d) wezwanie kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty, rażąco niskiej ceny, zgody na poprawę omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp oraz do wyrażenia zgody/odmowy na przedłużenie związania ofertą. W przypadku odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w lit. „d”, Wykonawca może dokonać ww. czynności za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcye) informacja Zamawiającego dla Wykonawcy o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści oferty;f) wezwanie kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy w celu złożenia wyjaśnień o których mowa w art. 26 ust. 3 i 26 ust. 4 ustawy Pzp; odpowiadając na to wezwanie dopuszczalne jest złożenie wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy,g) informacja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej;h) informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania;i) informacja Zamawiającego o wniesieniu odwołania po upływie terminu składania ofert;j) zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ; Wykonawca składa zapytanie w postaci wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Zamawiający nie wymaga stosowania przez Wykonawcę wiadomości w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla skuteczności tej czynności, a jej dokonanie jest dopuszczalne z użyciem każdego środka komunikacji wskazanego w niniejszej SIWZ.Zamawiający informuje, że zastosowanie poczty elektronicznej do czynności ww. nie wyłącza możliwości ich dokonania z zastosowaniem formy pisemnej, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zawsze dopuszczalna. Wielkość wiadomości odbieranej przez Zamawiającego nie może być większa niż 50 MB.k) adres poczty tradycyjnej: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pok. 144 – Kancelaria Ogólna, czynna w godzinach: 7:00-15:00 z oznaczeniem przesyłki sygnaturą sprawy: R0AP0000.271.34.2020 w przypadku przekazywania informacji za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca;10. Oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem. W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, uzupełnień czy poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej:1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),2) osobiście, za pośrednictwem posłańca.Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej.11. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 12. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż wiadomość (przekazana na adres e-mail podany przez wykonawcę) została doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jej treścią. 13. Wykonawca każdorazowo informuje zamawiającego o zmianach adresu poczty elektronicznej, adresu do korespondencji. 14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia korzystając ze wszystkich wskazanych w rozdziale nr 8 SIWZ środków komunikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę oraz treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając informacje na stronie internetowej: https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy17. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania powinna być opatrzona sygnaturą niniejszego postępowania R0AP0000.271.34.2020 zamieszczoną w temacie wiadomości i tytule dokumentu.18. Korespondencja przesłana przez Wykonawcę na adresy inne niż podane w rozdziale 8 SIWZ traktowana będzie jako niedostarczona do Zamawiającego.19. Zamawiający informuje, że przed terminem składania ofert nie będzie indywidualnie udzielał odpowiedzi czy wyjaśnień dotyczących SIWZ wykonawcom którzy tego żądali. Wszystkie zmiany, wyjaśnienia, uzupełnienia na równych zasadach będą udostępniane jedynie na stronie internetowej wskazanej w SIWZ.20. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1 – elementy do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR dla zadania A pn. „Opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu w postaci wina o podwyższonych walorach jakościowych” w ramach Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie" w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 1 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej MPLR zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.1.2. Termin dostawy: do 150 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.1.3. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ. 1.4. Ogólne warunki realizacji:1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:a) dostawy elementów do MPLR a następnie dokonania montażu i rozruchu elementów do budowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (dalej: MPLR) na samochodzie, wskazanym przez Zamawiającego (samochód dostawczy o min. 7,2 - max. DMC 7,5 tony i wymiarach skrzyni auta w przedziałach dł./szer./wys.: 6,1-6,5m/2,1-2,4m/2,3-2,5m),b) przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania umowy rysunku technicznego oferowanych podzespołów MPLR. Rysunek ma zawierać rozstaw nóg monobloków (minimum: szerokość, długość, wysokość, wagę). Rysunek pozwoli dostawcy auta precyzyjnie zamontować w konstrukcji skrzyni pojazdu dodatkowe elementy (dodatkowe ramy nośne), na których Wykonawca MPLR dokona montażu podzespołów linii rozlewczej,c) montażu podzespołów MPLR i tym samym ingerencji w konstrukcję auta wyłącznie w dodatkowych elementach skrzyni auta (dodatkowe ramy nośne). Zabrania się ingerencji w inne elementy skrzyni auta, co mogłoby spowodować utratę gwarancji na pojazd,d) w porozumieniu z dostawcą samochodu do dostarczenia i zamontowania na własny koszt podzespołów linii rozlewczej MPLR w siedzibie dostawcy auta. Następnie wspólnie z dostawcą auta, w terminie określonym w pkt. 1.2 powyżej, dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu (zamontowane urządzenia na aucie),e) rozruchu testowego Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR) na terenie siedziby dostawcy auta. Następnie wspólnie z dostawcą auta, w terminie wskazanym w pkt 3.1.2 powyżej, Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu (łącznie z zamontowanymi urządzeniami na aucie).f) Miejscem dostawy i odbioru samochodu wraz z zamontowanymi elementami MPLR jest Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Samotwór, ul. Owocowa 4, godz. 8.00-15.00.2) Przewiduje się jeden odbiór techniczny przedmiotu umowy. Odbiór techniczny MPLR obejmie: elementy do MPLR, weryfikację poprawności funkcjonowania MPLR oraz weryfikację prawidłowego montażu elementów do MPLR na samochodzie.1.5. Warunki gwarancji: szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ.Czas trwania gwarancji i rękojmi stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Minimalny termin gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.1.6. Zaliczkowanie: Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki, o której mowa w art. 151a ustawy Pzp, na poczet wykonania przedmiotu umowy – szczegółowe warunku udzielenia zaliczki znajdują się we worze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ a także w Rozdziale 18 SIWZ.1.7. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 42213000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin realizacji (dostawa wraz z montażem): do 150 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.2. Termin dostawy może ulec zmianie na warunkach określonych w § 14 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: Część 2 – sprężony gaz spożywczy - AZOT do pilotażowego wdrożenia MPLR dla zadania C ¬pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie znacznie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina i wytworzenia produktów winiarskich, w postaci zastosowania innowacyjnej linii rozlewczej (MPLR) do wina i produktów winiarskich” w ramach Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokal
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2 2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprężonego gazu spożywczego N2 (azotu) zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.Zamówienie obejmuje zakup łącznie 4 000 m3 (gazu spożywczego N2).Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany do wdrożenia Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR), która stanowi odrębny przedmiot zamówienia określony w Części nr 1 niniejszej SIWZ. 2.2. Termin dostawy: dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 r.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw częściowych w terminie do 4 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.Termin dostaw częściowych stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. 2.3. Miejsce dostawy: Dostawy będą realizowane bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego rozmieszczonych na terenie Wrocławia.2.4. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ. 2.5. Ogólne warunki realizacji:1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiot umowy zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.2 do SIWZ na własny koszt i ryzyko.2) Poprzez dostawę rozumie się dostarczenie gazu we własnej butli Wykonawcy do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego w każdorazowo składanym zamówieniu, odłączenie istniejącej butli, podłączenie dostarczonej butli z gazem oraz odebranie butli podlegającej zwrotowi.3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj.: w trakcie trwania umowy wykorzysta co najmniej 50% ilości przedmiotu zamówienia opisanej w §1 ust. 1 projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ. Pozostałe 50% ilości przedmiotu zamówienia zostanie wykorzystane w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego wynikającego z konieczności powtarzania prób w przeprowadzanych badaniach.4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na podstawie złożonego zamówienia pocztą elektroniczną przez pracownika Zamawiającego (Odbiorcę). Zamówienia będą składane sukcesywnie w okresie trwania umowy.5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wzór formularza elektronicznego zamówienia, który winien zawierać możliwość wpisania co najmniej:• nazwę jednostki organizacyjnej (Odbiorcy) i jego numer w rejestrze Wykonawcy• datę zamówienia,• imię i nazwisko osoby sporządzającej zamówienie,• określenie ilości zamawianego gazu,• wielkość butli,• adres dostawy,• określenie lokalizacji punktu poboru (adres, nr budynku, nr pomieszczenia, boks na zewnątrz itp.)• dodatkowe informacje dotyczące sposobu przetransportowania butli do miejsca podłączenia (schody, nr kondygnacji, winda, itp.),• dane kontaktowe do osoby odbierającej dostawę,• informację odnośnie odbieranej butli.6) Każda dostawa będzie potwierdzona dokumentem dostawy podpisanym przez Strony.7) Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego, przy pierwszej dostawie karty charakterystyki produktu w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji elektronicznej lub udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej wraz udostępnieniem linków/adresów, gdzie będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty.8) Dostawy będą odbywać się w butlach Wykonawcy. Butle mają być sprawne technicznie i spełniać wszelkie niezbędne badania techniczne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, dopuszczające je do użytku. Butle powinny być czyste (bez śladów rdzy).9) Rozładunku butli będzie dokonywał pracownik Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego. Butle zostaną dostarczone do punktu przyłączeniowego przez pracownika Wykonawcy. 10) Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego butle z gazem miała możliwość sprawdzenia zawartości dostawy w obecności osoby dostarczającej. Sprawdzenie będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem w szczególności w zakresie ilości oraz rodzaju dostarczonego gazu.2.6. Warunki gwarancji i rękojmi: okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ.2.7. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111700-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin dostaw cząstkowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 r.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw częściowych w terminie do 4 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.2.Termin dostaw częściowych stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ