Przetarg

Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz rękawic roboczych

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Grudziądzka 159,87-100 Toruń
tel. 056 6398119, 6398166,
fax. 566 398 120
e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl,
http:// https://mpo.torun.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 616816-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz rękawic roboczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 87052597300000, ul. ul. Grudziądzka  159 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6398119, 6398166, , e-mail sekretariat@mpo.torun.pl, , faks 566 398 120.
Adres strony internetowej (URL): https://mpo.torun.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.mpo.torun.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.mpo.torun.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz rękawic roboczych
Numer referencyjny: OR/ZP-19/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego odzieży roboczej i ochronnej szytej na miarę, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych i roboczych oraz środków ochrony indywidualnej.

II.5) Główny kod CPV: 18110000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18143000-3
18330000-1
18220000-7
18830000-6
18811000-7
18141000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie:Dla części 1: od dnia 28.02.2021 r. do 28.02.2022 r. Dla części 2: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W Części 1:Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy dostawy odzieży roboczej i/lub ochronnej o wartości każdej dostawy netto nie mniejszej niż 65 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W Części 2:Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy dostawy rękawic roboczych i/lub ochronnych o wartości każdej dostawy netto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:1) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu,2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:1) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,2) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowana odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne, rękawice ochronne i robocze oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej posiadają deklaracje zgodności CE, oraz potwierdzające, że asortyment dla którego określono wymagania właściwe w Polskich Normach posiada deklaracje zgodności WE, instrukcje użytkowania oraz spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG i normami zharmonizowanymi na mocy ustawodawstwa harmonizacyjnego Unii.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
W części 1: Cena96,00
W części 1: Czas dostawy odzieży3,00
W części 1: Czas dostawy obuwia1,00
W części 2: Cena70,00
W części 2: Jakość30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego odzieży roboczej i ochronnej szytej na miarę, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18110000-3, 18143000-3, 18330000-1, 18220000-7, 18830000-6, 18811000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-02-28
data zakończenia: 2022-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena96,00
Czas dostawy odzieży3,00
Czas dostawy obuwia1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część 1:Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (96) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu: C=(cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej) x 96 pkt. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (3) w kryterium CZAS DOSTAWY ODZIEŻY ofercie z terminem dostawy odzieży roboczej i ochronnej nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Pozostałe oferty otrzymają punkty według schematu:- termin dostawy do 12 dni roboczych – 2 pkt;- termin dostawy do 13 dni roboczych – 1 pkt;- termin dostawy do 14 dni roboczych – 0 pkt.Zamawiający zastrzega, że termin dostawy odzieży roboczej i ochronnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Brak wskazania w ofercie Wykonawcy terminu dostawy odzieży Zamawiający będzie rozumiał jako zaoferowanie terminu 14 dni roboczych.Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (1) w kryterium CZAS DOSTAWY OBUWIA ofercie z terminem dostawy obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Pozostałe oferty otrzymają punkty według schematu:- termin dostawy do 6 dni roboczych – 0,5 pkt;- termin dostawy do 7 dni roboczych – 0 pkt.Zamawiający zastrzega, że termin dostawy obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Brak wskazania w ofercie Wykonawcy terminu dostawy obuwia Zamawiający będzie rozumiał jako zaoferowanie terminu 7 dni roboczych.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa rękawic roboczych i ochronnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego rękawic ochronnych i roboczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18141000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena70,00
Jakość30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część 2:Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (70) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:C=(cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) / cena oferty badanej) x 70 pkt. Ocena w oparciu o kryterium JAKOŚĆ odbędzie się na podstawie dostarczonych próbek rękawic.W ramach kryterium JAKOŚĆ brane będą pod uwagę, odpowiednio dla danego produktu, w szczególności następujące cechy: - jakość materiałów (grubość) – maksymalnie 30 pkt., - jakość szycia (precyzja i trwałość szwów) – maksymalnie 30 pkt.,- wygoda (ograniczenie swobody ruchów, komfort termiczny) – maksymalnie 30 pkt., - estetyka wykonania – maksymalnie 10 pkt. Komisja przetargowa w pierwszej kolejności oceni każdą dostarczoną próbkę rękawic pod kątem: - jakości materiałów (grubość) ;- jakości szycia (precyzja i trwałość szwów);- wygody (ograniczenie swobody ruchów, komfort termiczny);- estetyki wykonania.Komisja przetargowa zastosuje następującą punktację:- niska jakość – 0 pkt;- średnia jakość – 1 pkt;- wysoka jakość – 2 pkt;w odniesieniu do każdego z rodzajów rękawic. Następnie każda uzyskana punktacja zostanie pomnożona przez ilość par/opakowań rękawic danego rodzaju objętych zamówieniem, a wyniki – zsumowane w ramach podkryterium.Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (30) w podkryterium „Jakość materiałów” ofercie z najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:M=(Liczba punktów za jakość materiałów oferty badanej / Liczba punktów za jakość materiałów oferty najlepiej ocenionej) x 30 pkt.Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (30) w podkryterium „Jakość szycia” ofercie z najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:S=(Liczba punktów za jakość szycia oferty badanej / Liczba punktów za jakość szycia oferty najlepiej ocenionej) x 30 pkt.Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (30) w podkryterium „Wygoda” ofercie z najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:W=(Liczba punktów za wygodę oferty badanej / Liczba punktów za wygodę oferty najlepiej ocenionej) x 30 pkt.Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (10) w podkryterium „Estetyka” ofercie z najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie. Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:E=(Liczba punktów za estetykę oferty badanej / Liczba punktów za estetykę oferty najlepiej ocenionej) x 10 pkt.Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów (30) w kryterium JAKOŚĆ ofercie, której suma punktów uzyskanych w podkryteriach M, S, W i E będzie największa.Pozostałe oferty otrzymają punkty według poniższego algorytmu:J=(Suma M, S, W i E oferty badanej / Suma M, S, W i E oferty najlepiej ocenionej) x 30 pkt.