Przetarg

Modernizacja sieci tlenowej na terenie Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

25-05-2022, 15:00

Dane kontaktowe

NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Alpejska 42,04-628 Warszawa
e-mail: zamowieniapubliczne@ikard.pl
http:// www.ikard.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja sieci tlenowej na terenie Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000837583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Alpejska 42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-628

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ikard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci tlenowej na terenie Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-348324e0-dc10-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ikard.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ikard.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających wnioski (art. 371 ust. 3 Pzp), oferty, spełniają wymagania, o których mowa w art. 68 Pzp, oraz dodatkowo:
1) spełniają wymagania przewidziane dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne odpowiadające minimalnym wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ww. ustawy;
2) zapewniają zachowanie poufności i integralności danych w ramach wymiany
i przechowywania tych dokumentów;
3) zapewniają autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku;
4) zapewniają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty oraz ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru tych dokumentów;
5) zapewniają ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do treści tych dokumentów przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia albo składania;
6) umożliwiają ustalanie oraz zmiany ustalonych terminów pierwszego zapoznania się z treścią tych dokumentów wyłącznie przez osoby uprawnione przez zamawiającego;
7) umożliwiają podczas poszczególnych etapów postępowania dostęp do całości lub części treści tych dokumentów wyłącznie osobom uprawnionym przez zamawiającego oraz zapewniają rozliczalność tych działań;
8) umożliwiają, po określonej dacie, udostępnianie osobom trzecim całości lub części treści tych dokumentów wyłącznie przez osoby uprawnione przez zamawiającego oraz zapewniają rozliczalność tych działań;
9) zapewniają ochronę informacji zawierających dane osobowe oraz innych informacji podlegających prawnej ochronie;
10) umożliwiają usunięcie oferty w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią;
11) posiadają wbudowane funkcje umożliwiające okresowe automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa;
12) zapewniają możliwość praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego naruszenia lub próby naruszenia wymagań, o których mowa w pkt 4 i 5–10.
2. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

Ze względu na ograniczenia w ilości znaków pozostała część zapisów w informacji dodatkowej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYNSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa;
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ikard.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z umową.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

Ze względu na organicznie liczby znaków pozostałe zapisy znajdują się w SWZ - Rozdział XXII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.030.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną z montażem i dostosowanie instalacji do obecnego zużycia tlenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 44615000-4 - Zbiorniki ciśnieniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111900-4 - Tlen

51810000-3 - Usługi instalowania zbiorników

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

24111500-0 - Gazy medyczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w SWZ - Rozdział XVI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ;
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3a do SWZ;
3) Wykazy określone w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 i Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby a także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3b do SWZ - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy:
1) w zakresie obniżenia wynagrodzenia w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty;
2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
3) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń, zgód, opinii, pozwoleń lub innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, proporcjonalnie ponad termin przewidziany w postępowaniu administracyjnym;
b) w przypadku zwiększenia zakresu wykonania Umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
d) będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem konieczności zmian w dokumentacji Zamawiającego w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Umowy,
e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
f) w przypadku niemożności wykonywania Umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
g) z uwagi na okoliczności wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
h) z uwagi na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego.
4) w zakresie zmian w przyjętych rozwiązaniach w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w tym zmian materiałów, pod warunkiem, że osiągnięte efekty będą równe bądź lepsze od zakładanych przez Zamawiającego, zastosowane technologie będą korzystne dla realizowanego Przedmiotu Umowy a wprowadzone zmiany nie wpłyną na wzrost ceny, obniżenie jakości i przedłużenie terminu realizacji Umowy;
5) w zakresie zmian dotyczących podwykonawców, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa;
6) w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy Pzp;
7) w zakresie zmian osób wskazanych w ofercie, Umowie jako wykonujących zamówienie pod warunkiem zastąpienia ich osobami spełniającymi co najmniej takie wymagania, jakie dla osób postawiono w SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego proponowanych zmian osobowych. Zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy i nie spowoduje zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy;
8) w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
9) w zakresie zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zmiany umowy znajdują się w § 19 i § 20 Projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://ikard.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontynuacja zapisów z pkt 3.6):
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
4. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.


Finansowanie:
Zamówienie realizowane jest w ramach Dotacji Skarbu Państwa - Ministerstwa Zdrowia