Przetarg

Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

18-11-2022, 13:53

Dane kontaktowe

POWIAT GRODZISKI
ul. Daleka 11a ,05-825 Grodzisk Mazowiecki
e-mail: zp@powiat-grodziski.pl
http:// http://www.powiat-grodziski.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRODZISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daleka 11a

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-grodziski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-grodziski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e974ee0-6710-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339813/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ. 1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1
rozporządzenia).
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2
rozporządzenia).
4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w
przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia). cd w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: email:
iod@powiat-grodziski.pl, telefon: ( 22) 724-05-01 wew. 200,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania „ Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ” - oznaczenie
sprawy ZP.272.1.9.2022,
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego. Szczegółowy wykaz artykułów znajduje się w załączniku nr 7.
Nazwa artykułu Jednostka miary przyjęta do obliczeń Szacunkowa ilość jednostek miary, planowana do zakupu przez Zamawiającego
AKUMULATOREK NIKLOWO-METALOWO-WODORKOWY ładowany AAA (4 szt.) op. 12
BATERIA AA alk. (4 szt.) op. 19
BATERIA AAA alk. (4 szt.) op. 8
BLOCZEK kostka biała klejona, 85x85x40 bloczek 1
BLOCZEK kostka biała nieklejona (wkład), 83x 83x75 gramatura: 70g - 80g bloczek 12
BLOCZEK kostka biała nieklejona w plastikowym pudełku, wymiary zewnętrzne pojemnika: 92x92x82mm bloczek 6
BLOCZEK kostka kolorowa klejona, 85x85x40 bloczek 10
BLOCZEK kostka kolorowa klejona, 85x85x85 bloczek 4
BLOCZEK kostka kolorowa nieklejona (wkład), 83x83x75 bloczek 12
BLOCZEK samoprzylepny, (1x100kart.),75x75, kol. żółty bloczek 23
BLOCZEK samoprzylepny (1x100kart.), 76x105, kol. Żółty bloczek 26
BLOCZEK samoprzylepny (1x100kart.), 76x76 neon-różne kol.,gramatura: 70gsm (+/- 4%) bloczek 182
BLOCZEK samoprzylepny (1x400kart.), 76x76,kolor neon gramatura: 75gsm, posiada znka ekologiczny zielony punkt bloczek 29
BLOCZEK samoprzylepny, (1x100kart.) 76x76, kol. żółty, wykonane z papieru (100% pulpa drzewna), posiada certyfikat zielony punkt bloczek 74
BLOCZEK samoprzylepny 76x76, ilość karteczek: 90 +-5szt, gramatura: min. 74gsm, występuje w min.5 kolorach bloczek 1
BLOCZEK samoprzylepny, (1x450kart.) 76x76, kolor niebiesko-zielony,kolor różowy ,niebieski lub zielony do wyboru przez Zamawiającego,gramatura: 70-72gsm bloczek 10
BLOCZKI samoprzylepne, (3x100kart.) 51x38, kol. żółty,wykonane z papieru (100% pulpa drzewna),gramatura: 70gsm, posada znak ekologiczny zielony punkt op.(3 bloczki w op.) 109
BLOK do flipchartów, gładki, gramatura 70g/m2, 65cmx100cm, 40 kart., nazwa i marka dowolna szt. 1
BLOK w kratkę A4/100, nazwa i marka dowolna szt. 1
BLOK w kratkę A5/100, nazwa i marka dowolna szt. 1
BRULION A4, 96 kar., tw. op., w kratkę, nazwa i marka dowolna szt. 5
BRULION A5, 96 kar., tw. op., w kratkę, nazwa i marka dowolna szt. 7
CIENKOPIS 0,4mm, występuje w 47 kolorach szt. 21
CIENKOPIS 0,5mm automatyczny z płynnym tuszem żelowym EnerGel, grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania 900m, na wymienny wkład LRN5 szt. 355
CIENKOPIS kulkowy, 0,3mm, różne kol., z igłową końcówką, ergonomicznym gumowym uchwytem i obudową z okienkiem pozwalającym na kontrolę zużycia tuszu, z systemem HI-Tecpoint, długość linii pisania 1500m szt. 19
"CLIPBOARD deska z klipem A4, nieotwierana, różne kol.,podkładka do pisania bez okładki, wykonana z tektury o grubości ok. 2mm
pokryta wysokiej jakości PVC na dłuższym boku znajduje się kieszonka na długopis lub ołówek,możliwość zawieszenia podkładki za pomocą specjalnego oczka umieszczonego w zacisku" szt. 4
DATOWNIK, wersja polska, wys. czcionki 4mm szt. 15
DŁUGOPIS na łańcuszku z wymiennym kładem, ciężka podstawa szt. 12
DŁUGOPIS jednorazowy, (1,0mm) różne kol., średnica końcówki 1mm, szerokość linii pisania 0,32mm, długość linii pisania 3000m,(+-5%), przezroczysta bezbarwna obudowa nie zawiera PVC, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu szt. 4
DŁUGOPIS, różne kol., niklowo-srebrna końcówka 0,7 mm odporna na uderzenia, wymienny wkład, wodoodporny tusz o intensywnym, nieblaknącym kolorze, długość linii pisania 1500 m szt. 327
Długopis w przezroczystej obudowie z systemem przyciskowym posiadający rewolucyjny system tuszu ULV ,grubość linii pisania: M 0,4 mm szt. 4
DŁUGOPIS kulkowy, do papieru śliskiego i kredowego (0,7mm), różne kol.,grubość linii pisania ok.35mm, długość linii pisania 450m, tusz zasycha w 1 sekundę, na wkład wymienny SXR-72 szt. 85
DŁUGOPIS na łańcuszku, przylepny, lekka podstawa, różne kol. szt. 7
DŁUGOPIS na sprężynce, ciężka podstawa, transparentny szt. 1
Długopis automatyczny, z wkładem olejowym wodoodpornym,z gumowym uchwytem,obudowa krystaliczna, grubość linii pisania 0,21mm, długość linii pisania 1100m, różne kolory szt. 19
Długopis automatyczny z trójkątnym gumowanym uchwytem, grubość linii pisania 0,27mm, długość linii pisania 1000m, na wkład BKS7H, rózne kolory szt. 11
Długopis z końcówką z niklowanego srebra,grubość linii pisania 0,27 mm, długość linii pisania 1500m, na wkład wymienny BKL77, różżne kolory szt. 61
Długopis automatyczny z gumowy uchwytem,grubość linii pisania 0,25mm, długość linii pisania 1300m, tusz z certyfikatem ISO 14145-2, różne kolory szt. 92
Długopis automatyczny 0,7mm, z gumowym uchwytem, grubość linii pisania 0,27-0,33, długość linii pisania 800m (+/-200m), Końcówka pisząca Niklowane srebro z kulką z węglika wolframu, różne kolory szt. 56
Długopis końcówka 0,7 mm, długość linii pisania 800m/+/-200/,końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu, różżne kolory szt. 3
Długopis jednorazowy z końcówką 0,7 mm lub 1 mm ( do wyboru przez Zamawiającego), obudowa przezroczysta, końcówka i skuwka w kolorze tuszu, występuje w min.4 kolorach, producent nazwa i grubość końcówki trwale naniesiona na obudowie długopisu szt. 201
DRUK Dziennik budowy A4, 10 kart. szt. 4
DRUK Ewidencja wyjść w godzinach służbowych, A4, druk dwustronny, 32 kartki szt. 11
DRUK Księga druków ścisłego zarachowania A4 poziom,OFFSET 710-1 /MIP, zeszyt 40 stron szt. 4
DRUK Polecenie wyjazdu służbowego, A5, 100 kar., zadrukowany dwustronnie, z dziurkami do seg., perforowany, klejony grzbietowo, z komórką – sprawdzono pod względem merytorycznym bloczek 6
DRUK Rozliczenie zaliczki, 409-5 szt. 1
DRUK Wniosek o zaliczkę, 408-5 szt. 1
DZIENNIK korespondencyjny A4,192 kart. szt. 1
DZIURKACZ metalowy, z ogranicznikiem formatu, do 65 kartek, różne kol. szt. 1
DZIURKACZ metalowy, z ogranicznikiem formatu, do 30 kartek, różne kol. szt. 3
DZIURKACZ metalowy, z ogranicznikiem formatu, do 40 kartek, różne kol. szt. 4
DZIURKACZ z ogranicznikiem formatu, do 30 kartek, różne kol., wymiary 98 x 109 x 121, posiada certyfikat GS, gwarancja producenta 10 lat szt. 8
"DZIURKACZ z ogranicznikiem formatu, do 10 kartek, różne kol., wymiary 100 x 70 x 81, posiada 10-letnia gwarancja i certyfikat bezpieczeństwa GS " szt. 8
EKIERKA, plastikowa, długość 19cm, przezroczysta, nazwa i marka dowolna szt. 1
ETYKIETY poliestrowa matowa białe 40mm x 20mm (1000szt) z klejem akrylowym (do druk.ZEBRA) rolka (1000 etykiet) 1
ETYKIETY termiczne białe 50mm x 30mm (1000szt) z klejem akrylowym (do druk.ZEBRA) rolka (1000 etykiet) 26
ETYKIETY do segregatora wsuwane 48mm x 153mm/+-/1mm/ (do segregatora 75mm), wykonane z papieru offsetowego 250g op.(20 szt.) 8
ETYKIETY do segregatora wsuwane 28mm x 153mm /+-/1mm/ (do segregatora 50mm), wykonane z papieru offsetowego 250g op.(20 szt.) 5
ETYKIETY do segregatora wsuwane 50mm x 158mm (do segregatora 75mm), z certyfikatem FSC op.(10 szt.) 2
ETYKIETY do segregatora wsuwane 30mm x 158mm (do segregatora 50mm) , z certyfikatem FSC op.(10 szt.) 1
ETYKIETY SAMOP. 210 x 297 op. 7
FOLIOPIS 2,5 mm, różne kol., tusz spełnia normę ISO 554,posiada System Cap-Off - 14 dni, długość linii pisania 800m szt. 4
FOLIOPIS 0,6 mm, różne kol., tusz spełnia normę ISO 554,posiada System Cap-Off - 14 dni, długość linii pisania 800m szt. 1
GRAFITY do ołówka 0,3mm HB op. 5
GRAFITY do ołówka 0,5mm HB op. 13
GRZBIET zaciskowy / wsuwany 15mm, różne kol. szt. 1
GRZBIET zaciskowy / wsuwany 6mm, różne kol. szt. 1
GRZBIET zaciskowy / wsuwany 9mm, różne kol. szt. 1
"Najwyższej jakości gumka wykonana z naturalnego kauczuku nie zawiera PVC Wymiary:
- średnica 1,5 cm
- wysokość 9 cm, Trójkątny ergonomiczny kształt pozwala pracować nią jak z ołówkiem " szt. 1
GUMKA polimerowa mała, wymiar:43x17,4x11,7mm, waga 12,6g szt. 10
GUMKA duża wykonana z polimeru w kolorze czarnym szt. 12
GUMKI krzyżowe 160 x 1,5 x 4, śr.ok.100mm, różne kol., nazwa i marka dowolna op.(1 kg) 3
GUMKI recepturki, wąskie, średnie, szerokie, różne kol., nazwa i marka dowolna op.(1kg) 7
KALENDARZ biurkowy, tygodniowy stojący-spirala, 125mm x 175mm szt. 41
KALENDARZ biurowy piórnik, BF07, nazwa i marka dowolna szt. 2
KALENDARZ jednoplanszowy ścienny, nazwa i marka dowolna szt. 2
KALENDARZ książkowy A5, dzienny, różne kol. szt. 6
KALENDARZ na biurko leżący BIUWAR, 590mm x 420mm, 40 kart., nazwa i marka dowolna szt. 53
KALENDARZ trójdzielny, 300x770mm, ścienny, nazwa i marka dowolna szt. 55

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30237430-2 - Markery

39292400-9 - Przybory do pisania

30197644-2 - Papier kserograficzny

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30192130-1 - Ołówki

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie

30197220-4 - Spinacze do papieru

30199230-1 - Koperty

30197200-8 - Skoroszyty kołowe i spinacze do papieru

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 70% (0,7);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,7 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Termin dostawy” ( termin dostawy o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt a istotnych postanowień umowy) w dniach:
1) znaczenie kryterium - 30% (0,3);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
Liczba punktów w kryterium „termin dostawy” zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą:
Deklarowany termin dostawy Ilość punktów
Do 2 dni roboczych 30 pkt

3 dni robocze 15 pkt

4 dni robocze 0 pkt

Oznaczenia:
T – ilość punktów badanej oferty dla kryterium „Termin dostawy”
Uwaga:
W celu przyznania punktów w powyższym kryterium Zamawiajacy rozpatrywać będzie informacje podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
W przypadku, gdy w formularzu nie zostanie wpisany termin dostawy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny dopuszczalny termin dostawy, który wynosi 4 dni i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

T- Termin dostawy. Do wyliczenia terminu Zamawiający przyjmie „Termin dostawy” wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

C+T

W przypadku wskazania terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku wartości z przecinkami ( np. 3,5 dnia roboczego) wartość zostanie zaokrąglana w dół do pełnego dnia. W przypadku podania terminu w innych jednostkach (np. godziny) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.


3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla postępowania warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum dwie dostawy artykułów biurowych o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: `1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego tj.:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
6. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) powyżej , liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, w przypadku
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której
umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, takich jak odpis lub informacje z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zamawiający
może żądać pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawców.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy oraz cen jednostkowych za świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy w przypadku:
ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług ;
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o okolicznościach o których mowa w § 7 ust. 2.
4. Niezależnie od zmian o których mowa powyżej wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:
1) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług określający zmianę ceny towarów i usług w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego,
5
podanego dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;
2) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 15,00% uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;
3) zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której realizacja przypadła po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20%.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27