opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa materiałów promujących Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

18-11-2022, 15:15

Dane kontaktowe

Centrum Projektów Europejskich
Domaniewska 39a ,02-672 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// https://www.cpe.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa materiałów promujących Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141681456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domaniewska 39a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-672

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cpe.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wsparcie w realizacji programów UE

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa materiałów promujących Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9254eb1c-6593-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059880/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Projekt, produkcja i dostawa materiałów promocyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.cpe.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
Link do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres skrzynki ePUP: /CPE_Warszawa/SkrytkaESP
3) poczty elektronicznej
Adres poczty elektronicznej do komunikacji to: [email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: /CPE_Warszawa/SkrytkaESP
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
8. Zamawiający dopuszcza korespondencję elektroniczną (inną niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą poczty
elektronicznej, email: [email protected]. Szczegółowo opisane w rozdziale IX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.263.42.2022.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 69000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. WARUNKI OGÓLNE:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/zakup, oznakowanie, opakowanie i dostawa materiałów, które będą służyć jako materiały promocyjne. Ich wykaz znajduje się w dalszej części OPZ w rozdziale III „lista i opis materiałów”, dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 promujących Program i jego cele.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki z grafiką i logotypami do wiernego odwzorowania na materiałach w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Oznakowane trwale mają być wszystkie materiały promocyjne. Oznakowanie musi być umieszczone bezpośrednio na materiałach lub jeżeli się nie da ze względów technologicznych na metkach trwale przytwierdzonych do nich. Jeżeli nie będzie możliwości umieszczenia oznakowania na materiałach lub metkach w wyjątkowych przypadkach oznakowanie może zostać umieszczone na opakowaniach (wymagana jest zgoda Zamawiającego na takie oznakowanie). Sposób oznakowania każdego z materiałów do ustalenia z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia.
4. Zamówienie obejmuje opracowanie przez Wykonawcę wszystkich projektów graficznych oznaczeń materiałów promocyjnych na podstawie wzorów i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Do umieszczenia będą maksymalnie: logotyp Programu, emblemat UE, nazwa Programu, adres strony internetowej (www.pbu2020.eu), informacja o finansowaniu, w zależności od miejsca jakie jest do zadruku (Funded by the European Union).
5. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym model, kolor oraz ilość i umiejscowienie znaków graficznych (w trakcie prac projektowych na żądanie Zamawiającego umiejscowienie logotypów może ulec zmianie) odnośnie wszystkich materiałów promocyjnych. Wykonawca przedstawi również Zamawiającemu do akceptacji wizualizację (w formacie PDF lub JPEG) materiałów. Przez wizualizację należy rozumieć projekt graficzny (w wersji elektronicznej lub zdjęcie) danego artykułu z naniesionymi logotypami/napisami wymaganymi przez Zamawiającego, opisanymi w poniższej specyfikacji. Wizualizacją objęte są wszystkie zamawiane artykuły wyszczególnione w SWZ. Wykonawca prześle Zamawiającemu wizualizacje drogą elektroniczną. Zamawiający dokona akceptacji wizualizacji w terminie do 2 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego ewentualnych uwag do projektu, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i w ciągu 1 dnia roboczego przedstawi poprawioną wizualizację do akceptacji.
6. Znaki graficzne na materiałach promocyjnych muszą być zgodne z zasadami systemu identyfikacji wizualnej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi dotyczącymi logotypu Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 oraz z graficzną specyfikacją flagi Unii Europejskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne odwzorowanie wskazanych w systemie kolorów. W przypadku wystąpienia niezgodności Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dokonać poprawek.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w wysokości wskazanej w OPZ na dostarczone materiały promocyjne, które mają w OPZ wskazany minimalny czas trwania gwarancji.
8. Zamówienie obejmuje dostarczenie pod wskazany przez Zamawiającego adres (siedziba Zamawiającego ul. Domaniewska 39a Warszawa), wniesienie do budynku i pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego (poziom -1, w budynku jest winda), na koszt Wykonawcy.
9. Wymagania dotyczące jakości wykonania materiałów oraz dostawy zamówienia:
• Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i muszą spełniać następujące kryteria:
a) funkcjonalności, tj. powinny spełniać swoje przeznaczenie, materiały będące przedmiotem zamówienia muszą zapewniać ich łatwe i bezproblemowe użytkowanie
b) trwałości, tj. artykuł nie ulega trwałym zniekształceniom, jest odporny na wstrząsy, artykuł nie ulega zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu, ruchome elementy materiału zapewniają jego właściwe funkcjonowanie
c) estetyki i precyzji wykonania, tj. np. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia materiału podczas właściwego i normalnego korzystania, poszczególne części materiałów są dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane, graficzne elementy materiałów nie ścierają się, nie rozmazują ani nie zmieniają kolorów np. podczas pocierania palcem powodując tym samym zabrudzenia skóry.
• Wszystkie materiały muszą być w całości wyprodukowane fabrycznie. Ponadto powinny być bezwonne lub posiadać zapach powstały wyłącznie w wyniku fabrycznego zastosowania technologii produkcji właściwej dla danego rodzaju materiału.
• Sposób transportu oraz opakowanie artykułów muszą zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.
• W przypadku powstania strat podczas transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniami Wykonawca wymieni uszkodzone materiały i dostarczy je Zamawiającemu na ten sam adres i na własny koszt w ciągu 10 dni roboczych.
• Poszczególne rodzaje materiałów zostaną dostarczone w zbiorczych opakowaniach. Na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu wraz z jego opisem, liczbę sztuk w opakowaniu oraz, tam gdzie dotyczy, wersję. Ilość poszczególnych materiałów w każdym opakowaniu zbiorczym będzie ustalona z Zamawiającym i musi być przez niego zaakceptowana.

II. HARMONOGRAM I WARUNKI REALIZACJI.
1. W ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowane modele i kolory materiałów zgodnie z OPZ.
2. Przygotowanie projektów nadruków/tłoczeń/grawerki w wersji elektronicznej przez Wykonawcę nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiającego modelu oraz koloru materiału promocyjnego.
3. Zamawiający może odrzucić wizualizację nadruku, jeśli nie będzie spełniać parametrów jakościowych (nierówności, słaba rozdzielczość, złe odwzorowanie kolorów).
4. Dostawy poszczególnych materiałów mogą odbywać się sukcesywnie, odrębnie dla każdej pozycji zamówienia. Zamawiający dokona wstępnego ilościowego odbioru każdej z dostaw oraz ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu wszystkich pozycji zamówienia. Dostarczone materiały w ramach każdej dostawy muszą być kompletne, pełnowartościowe, zgodne z ilościami podanymi w OPZ.
III. LISTA I OPIS MATERIAŁÓW- w załączniku do SWZ: ładowarka solarna- 100 szt., powerbank -150 szt., termos obiadowy- 150 szt., latarka wielofunkcyjna- 150 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Łączna cena brutto zamówienia (C) – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60
Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:
Najniższa łączna cena
brutto zamówienia
--------------------------- --------------x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
Łączna cena brutto oferty ocenianej
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Sposób wyliczenia ceny oferty określony został w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
max. 60 pkt
2. Termin dostawy (tj. ilość dni) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0-40.
Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
1. w przypadku zaproponowania dostawy w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy - 0 pkt.
2. w przypadku zaproponowania dostawy w ciągu 13-14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy - 10 pkt
3. w przypadku zaproponowania dostawy w ciągu 11-12 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy - 30 pkt
4. w przypadku zaproponowania dostawy w ciągu 9-10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy - 40 pkt.
* w przypadku dostawy przypadającej na dzień wolny od pracy, dostawa w nastąpi w dniu roboczym następującym po nim.

Maksymalny termin dostawy w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch dostaw materiałów reklamowych o łącznej wartości minimum 60 000,00 zł brutto polegających na wykonaniu, oznakowaniu, opakowaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego materiałów reklamowych wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana lub jest wykonywana należycie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy PZP nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione
w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w rozdziale VII pkt 1 SWZ musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca ten wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia wyżej wymienione warunki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Niespełnienie warunku określonego w rozdziale VII pkt 1 ppkt 1.4 niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku
podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII pkt 2 SWZ, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z
ofertą złożyć następujące dokumenty:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w
zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
Szczegółowo opisane w rozdziale XV SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na
potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale VII punkt 1 podpunkt 1.4.SWZ wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch dostaw polegających na wykonaniu, oznakowaniu, opakowaniu i dostawie materiałów reklamowych o łącznej wartości minimum 60 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ ). UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub
umocowane przez te osoby do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
1) przedstawienia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, albo
2) wskazania danych umożliwiających dostęp do wyżej wymienionych dokumentów i za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, albo
3) przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów o których mowa w odpisie z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Zapisy stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Prawo zamówień publicznych lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich
zasadach.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W przypadku wykonawców występujących wspólnie konieczne jest złożenie
oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane wspólnie przez
wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w rozdziale VII pkt 1 SWZ musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca ten wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Niespełnienie warunku określonego w rozdziale VII pkt 1 niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII pkt 2, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. Do oferty należy dołączyć: Wstępne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepoleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP – w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 7 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ. Oferta oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i
niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP muszą być złożone w oryginale.16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) (......) Wykonawcy ubiegający
się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby
uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób prezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Doprecyzowanie w rozdziale VII i XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zmiany osób wskazanych w § 1 ust. 9 dla której wystarczające jest pisemne powiadomienie.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania materiałów, jednak nie dłużej niż o 14 dni,
3. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie strony z wnioskiem o zmianę wraz z podaniem przyczyny zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, link do formularza: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) to jest z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na
podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy.