opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Druk i dostawa bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy

18-01-2023, 10:03

Dane kontaktowe

"ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. Marszałka Piłsudskiego 12,43-100 Tychy
e-mail: [email protected]
http:// https://srodmiescie.tychy.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Druk i dostawa bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276063392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodmiescie.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c5f6610-970a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c5f6610-970a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
2) poczty elektronicznej Zamawiającego: email: [email protected] (oprócz składania oferty).

Szczegóły dotyczące komunikacji znajdują się w SWZ załączonym w dokumentacji postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca może za pośrednictwem posiadanego na Platformie e-Zamówienia konta podmiotu „Wykonawca” komunikować się z Zamawiającym, a w szczególności przekazywać dokumentację, oświadczenia, informacje, pytania i wnioski w ramach postępowania. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularzy do komunikacji, dostępnych w zakładce „Formularze”/Formularze do komunikacji”. Za pośrednictwem powyższych form następuje w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej odpowiedzi (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów ws. wymagań dla dokumentów elektronicznych, są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego wg wyboru Wykonawcy. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny/wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym z „Formularzy do komunikacji” konieczne jest posiadanie konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia, i zalogowania się na Platformie e-Zamówienia oraz posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Wykonawcy podpisu elektronicznego służącego do autentyfikacji i podpisu. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu na konto, w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest pod warunkiem spełniania przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia – posiadanie:
1) komputera PC o parametrach minimalnych Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 59.00 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Safari w ver. 11.1 i późniejsze, Microsoft Edge ver 11.0 i późniejsze,
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) system operacyjny: MS Windows 7 i późniejsze lub OSX/Mac OS 10.10 lub Ubuntu 14.04.,
lub
2) tabletu/telefonu o minimalnych parametrach: 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.03, umożliwiających zainstalowanie przeglądarki Chrome w ver. 61 i późniejsze.
6. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych (przykładowo: .rtf, .doc, .docx, .pdf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tif, .png, .zip, .tar, .gz, .7z.) i przekazuje jako załącznik do: „Formularza
do komunikacji” dostępny na Platformie e-Zamówienia.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępnym dla wszystkich użytkowników Platformy e-Zamówienia oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w SWZ załączonym w dokumentacji postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy do siedziby Zamawiającego Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy (zwanego dalej Tygodnikiem TT) na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej materiałów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach prawa opcji (do 100% wartości zamówienia podstawowego), o którym mowa w art. 441 Pzp, zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozszerzenia zamówienia poprzez:
a) dodanie insertów do dostarczanych egzemplarzy tygodnika TT,
b) zamówienie dodatkowego nakładu w ilości 5 000, 10 000, 15 000 lub 20 000 egzemplarzy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki zdolności zawodowej i technicznej spełnia Wykonawca, który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług druku tygodnika lub dziennika o nakładzie co najmniej 10 000 egzemplarzy tygodniowo, w ramach jednego zamówienia / jednej umowy (Załącznik nr 1 – wykaz usług).
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione jedynie w pieniądzu, które wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
Nr rachunku bankowego dla wpłat wadium:
ING Bank Śląski:
92 1050 1399 1000 0090 3183 9633
5. Wadium Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 436 Pzp oraz art. 455 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmian personalnych, adresowych, formy prawnej stron umowy,
2) zmiany osoby/osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy,
3) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z art. 142 ustawy Pzp, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 2207),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w pkt 3), skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania żądania,
4) zmiany ilości nakładu - zwiększenie lub zmniejszenie nakładu Tygodnika TT. Zamawiający przyjął, że minimalny nakład wynosić będzie 8 000 egzemplarzy tygodniowo,
5) na wniosek Strony, gdy dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy,
b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
c) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania przedmiotu umowy,
6) w razie, gdy podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,
7) w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia Aneksu do umowy o charakterze informacyjnym
i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji umowy, jeśli zmiany te nie mają charakteru istotnego,
8) gdy obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta,

C.D informacje dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

9) na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przez zmianę wskaźnika ceny materiałów lub kosztów rozumie się jego podwyższenie jak i obniżenie. Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu jak i zmniejszeniu,
10) jeżeli zmiana wskaźnika ceny materiałów lub kosztów, o którym mowa w pkt 9), względem wskaźnika ceny materiałów lub kosztów obowiązującego w miesiącu, w którym była składana oferta, zmieni się
o co najmniej 3%, każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem. Waloryzacji podlegać będzie zakres robót niewykonanych na dzień złożenia wniosku waloryzacyjnego. Stopień zaawansowania realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego,
11) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 9), ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych zawartym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, narastająco w okresie od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia wniosku. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi o połowę obliczonej w ten sposób różnicy cen,
12) strona może wystąpić z pierwszym wnioskiem, o którym mowa w pkt 5) po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż raz na 3 miesiące,
13) w przypadku, o którym mowa w pkt 9)-11) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy) określonego w § 3 ust. 2 umowy,
14) zmiana wynagrodzenia nastąpi w drodze stosownego aneksu.