Przetarg

DOSTAWA WYPOSAŻENIA, SPRZĘTU STOŁOWO-KUCHENNEGO I SPRZĘTU AGD DLA 31 WOG I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

13-03-2023, 14:43

Dane kontaktowe

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Konstantynowska 85,95-100 Zgierz
tel. 261 442 002
e-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
http:// https://31wog.wp.mil.pl/pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA WYPOSAŻENIA, SPRZĘTU STOŁOWO-KUCHENNEGO
I SPRZĘTU AGD DLA 31 WOG I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 442 002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA, SPRZĘTU STOŁOWO-KUCHENNEGO
I SPRZĘTU AGD DLA 31 WOG I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58e8ee74-c19d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059573/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wyposażenie i sprzęt kuchenny i AGD

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://portal.smartpzp.pl/31wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://portal.smartpzp.pl/31wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Dorota Łebkowska i p. Aneta Morawska-Jędrzejczak.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem portalpzp.pl pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/31wog
Link do postępowania dostępny jest na stronie podmiotowej Zamawiającego www.31wog.wp.mil.pl w zakładce „BIP-OGŁOSZENIA-ZAMÓWIENIA”.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, 31wog.kancelaria@ron.mil.pl reprezentowany przez KOMENDANTA,
2. u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: 31wog.iod@ron.mil.pl. lub telefonicznie nr 261 442 275,
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie art. 78 ustawy PZP,
w zw. z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy *;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 43/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a

4.2.6.) Główny kod CPV: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39221130-7 - Pojemniki na żywność

39221200-9 - Zastawa stołowa

39221180-2 - Naczynia do gotowania

39221110-1 - Naczynia

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39711361-7 - Kuchenki elektryczne

39711211-1 - Miksery kuchenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI dla zadania 1-5
Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zaistnienia potrzeby zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania obiektów bloku żywnościowego
(np. konieczność zakupu nowego sprzętu). Skorzystanie przez Zamawiającego
z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi
po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
W przypadku potrzeby skorzystania z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi na piśmie (faxem) Wykonawcę o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz o jego ilości w terminie do 15 listopada 2023 r.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zamówionego w opcji w formie jednorazowej dostawy w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o zamówieniu opcjonalnym.

PRAWO OPCJI dla zadania 6
Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 80% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zwiększenia/zmiany poziomu zatrudnienia u Zamawiającego oraz podmiotach będących na jego zaopatrzeniu. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego,
z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. W przypadku potrzeby skorzystania z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi na piśmie (faxem lub e-mailem) Wykonawcę o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz o jego ilości. Prawo opcji może zostać zrealizowane w okresie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zamówionego w opcji w formie jednorazowej dostawy w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o zamówieniu opcjonalnym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI dla zadania 1-5
Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zaistnienia potrzeby zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania obiektów bloku żywnościowego
(np. konieczność zakupu nowego sprzętu). Skorzystanie przez Zamawiającego
z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi
po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
W przypadku potrzeby skorzystania z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi na piśmie (faxem) Wykonawcę o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz o jego ilości w terminie do 15 listopada 2023 r.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zamówionego w opcji w formie jednorazowej dostawy w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o zamówieniu opcjonalnym.

PRAWO OPCJI dla zadania 6
Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 80% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zwiększenia/zmiany poziomu zatrudnienia u Zamawiającego oraz podmiotach będących na jego zaopatrzeniu. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego,
z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. W przypadku potrzeby skorzystania z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi na piśmie (faxem lub e-mailem) Wykonawcę o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz o jego ilości. Prawo opcji może zostać zrealizowane w okresie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zamówionego w opcji w formie jednorazowej dostawy w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o zamówieniu opcjonalnym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI dla zadania 1-5
Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zaistnienia potrzeby zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania obiektów bloku żywnościowego
(np. konieczność zakupu nowego sprzętu). Skorzystanie przez Zamawiającego
z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi
po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
W przypadku potrzeby skorzystania z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi na piśmie (faxem) Wykonawcę o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz o jego ilości w terminie do 15 listopada 2023 r.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zamówionego w opcji w formie jednorazowej dostawy w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o zamówieniu opcjonalnym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w za łączniku nr 1a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI dla zadania 1-5
Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zaistnienia potrzeby zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania obiektów bloku żywnościowego
(np. konieczność zakupu nowego sprzętu). Skorzystanie przez Zamawiającego
z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi
po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
W przypadku potrzeby skorzystania z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi na piśmie (faxem) Wykonawcę o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz o jego ilości w terminie do 15 listopada 2023 r.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zamówionego w opcji w formie jednorazowej dostawy w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o zamówieniu opcjonalnym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI dla zadania 1-5
Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zaistnienia potrzeby zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania obiektów bloku żywnościowego
(np. konieczność zakupu nowego sprzętu). Skorzystanie przez Zamawiającego
z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi
po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
W przypadku potrzeby skorzystania z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi na piśmie (faxem) Wykonawcę o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz o jego ilości w terminie do 15 listopada 2023 r.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zamówionego w opcji w formie jednorazowej dostawy w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o zamówieniu opcjonalnym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Załączniku nr 1b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39713000-3 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI dla zadania 6
Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 80% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji zwiększenia/zmiany poziomu zatrudnienia u Zamawiającego oraz podmiotach będących na jego zaopatrzeniu. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego,
z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. W przypadku potrzeby skorzystania z zamówienia opcjonalnego Zamawiający powiadomi na piśmie (faxem lub e-mailem) Wykonawcę o asortymencie, który będzie przedmiotem zamówienia opcjonalnego oraz o jego ilości. Prawo opcji może zostać zrealizowane w okresie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zamówionego w opcji w formie jednorazowej dostawy w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o zamówieniu opcjonalnym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Etykieta ecolabel dla pralki automatycznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:
• Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
• Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji przedstawionych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych dla zadania nr 6
Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci Etykiety ECOLABEL dla pralki automatycznej (jeśli zaznaczy jego posiadanie w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ).
Oficjalne, europejskie wyróżnienie przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne. Podstawą przyznania oznakowania Ecolabel jest spełnienie wymagań opisanych w decyzjach Komisji Europejskiej dla poszczególnych grup wyrobów/usług oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie oznakowania ekologicznego.
Zamawiający dopuszcza również złożenie dokumentu równoważnego spełniającego wymagania opisane w decyzjach Komisji Europejskiej oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
Wymagana forma:
W/w dokument należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:20

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/31wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.