opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

SUKCESYWNA DOSTAWA UŻYWANYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

18-05-2023, 13:58

Dane kontaktowe

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. 6 Dywizji Piechoty 60,78-100 Kołobrzeg
tel. +48943533230
fax. +48943533251
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA UŻYWANYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: BZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330256540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Dywizji Piechoty 60

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48943533230

1.5.8.) Numer faksu: +48943533251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA UŻYWANYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8a4c915-f56f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., składa się pod rygorem nieważności, w:
1.1 formie elektronicznej
1.2 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3) W przedmiotowym postępowaniu przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywać się będzie:
elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zielenkolobrzeg.
ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich złożenia/wysłania na Platformie.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”.
6) Ogólne zasady korzystania z Platformy opisane są w Rozdz.III podrozdz. 1 SWZ;
7) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Miejskiego Zakładu, Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w
Kołobrzegu Sp. z o.o., tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-
17.00), e-mail: [email protected];
8) Szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały
określone w Rozdz.III podrozdz. 1 SWZ;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w załączniku nr 3 do SWZ "Klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w załączniku nr 3 do SWZ "Klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 1 dotyczy dostawy używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 litrów w kolorze zielonym, brązowym i niebieskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – stanowiący część III SWZ
- projektowane postanowienia umowy – stanowiące część II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała
największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty.
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
3) Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.
4) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom
określonym w ustawie i spełniać warunki zamówienia określone w SWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5) Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. III podrozdz. 4 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 2 dotyczy dostawy używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 litrów w kolorze czarnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – stanowiący część III SWZ
- projektowane postanowienia umowy – stanowiące część II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała
największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty.
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
3) Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.
4) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom
określonym w ustawie i spełniać warunki zamówienia określone w SWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5) Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. III podrozdz. 4 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 3 dotyczy dostawy używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 litrów w kolorze żółtym, brązowym i niebieskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – stanowiący część III SWZ
- projektowane postanowienia umowy – stanowiące część II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała
największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty.
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
3) Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.
4) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom
określonym w ustawie i spełniać warunki zamówienia określone w SWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5) Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. III podrozdz. 4 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 4 dotyczy dostawy używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 litrów w kolorze czarnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – stanowiący część III SWZ
- projektowane postanowienia umowy – stanowiące część II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała
największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty.
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
3) Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.
4) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom
określonym w ustawie i spełniać warunki zamówienia określone w SWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5) Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. III podrozdz. 4 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie CZĘŚCI NR 5 dotyczy dostawy używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów w kolorze żółtym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia – stanowiący część III SWZ
- projektowane postanowienia umowy – stanowiące część II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która będzie zawierała
największą liczbę punktów w bilansie ceny oferty.
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
3) Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.
4) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom
określonym w ustawie i spełniać warunki zamówienia określone w SWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5) Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
Pełny opis kryteriów oceny ofert zawarto w Rozdz. III podrozdz. 4 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy,
Formularz cenowy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1) Polepszenia parametrów technicznych dostawy lub zaoferowania innych korzystniejszych dla zamawiającego warunków
dostawy;
2) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
3) Zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej
4) zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia Umowy poprzez
dostosowanie treści Umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
5) zmiany przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, co skutkować będzie zmianą
naliczonych kwot podatku VAT, do dostaw wykonywanych po dniu, w którym przepisy zaczną obowiązywać.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zielen-kolobrzeg.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy również z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835).