Przetarg

DOSTAWA I MONTAŻ LICZNIKÓW WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM

11-09-2023, 08:07

Dane kontaktowe

MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. 3 Maja 21,62-500 Konin
tel. 632457541
e-mail: sekretariat@mtbs.konin.pl
http:// https://www.konin.pl/mtbs/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA I MONTAŻ LICZNIKÓW WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311093742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 21

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632457541

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mtbs.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.konin.pl/mtbs/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA I MONTAŻ LICZNIKÓW WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d57e317c-5065-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00389142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma przetargowa https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział XII SWZ Informacje na platformie przetargowej https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXV Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/MTBS/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, radiowych ciepłomierzy i wodomierzy (zgodnie z poniższą tabelką) oraz utylizacja starych wodomierzy i ciepłomierzy.


UWAGA: wyjątkiem jest budynek przy ul. Aleje 1 Maja 22A gdzie przedmiotem zamówienia są liczniki bez odczytu radiowego.


Nazwa
budynku Liczba
lokali Wodomierze (szt.) Ciepłomierze
(szt.)
Piłsudskiego 20 71 mieszkań 72 z.w. 72c.w.u - 71 ciepłomierzy
Topazowa 20 64 mieszkania 64z.w. 64c.w.u. - 64 ciepłomierzy
Topazowa 20A 2 lokale usługowe 2z.w. 2c.w.u. 3 ciepłomierze
Piłsudskiego 22B 15 mieszkań 15z.w. 15c.w.u. 15 ciepłomierzy
Piłsudskiego 22C 31 mieszkań 31z.w. 31c.w.u. 31 ciepłomierzy
Piłsudskiego 22D 20 mieszkań 21z.w. 21c.w.u. - 21 ciepłomierzy
Wodna 37 (24 mieszkania 8 lokali usługowych) 33z.w. 33c.w.u. 33 ciepłomierzy
Aleje 1-go Maja 22A 13 lokali usługowych 14 z.w.

Wymagania dotyczące wodomierzy:
a) Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną roku, w którym są dostarczane.
b) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne.
c) Klasa metrologiczna: minimum R100-H, R50-V według PN-EN 14154.
d) Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu.
e) Liczydło wodomierza ośmiopozycyjne z dokładnością odczytu 1 litr (trzy miejsca po przecinku).
f) Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny).
g) Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza
bez zrywania cech legalizacyjnych.
h) Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej.
i) Montaż modułu radiowego w kapsule wodomierza.
j) Moduł radiowy wyposażony w baterię o żywotności min. 10 lat.
k) Export odczytów zdalnych wodomierzy do arkusza kalkulacyjnego Exel.
l) Transmisja danych jednokierunkowa.
m) Funkcje wskazań modułu radiowego:
n) Podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
o) Podanie informacji o alarmach, w tym:
• użyciu magnesu neodymowego,
• demontażu modułu radiowego,
• przecieku,
• stanie baterii,
p) przepływie wstecznym,
q) Rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy na połowę i koniec każdego miesiąca,
r) możliwość współpracy z internetowym systemem przesyłu danych.
Wymagania dotyczące i ciepłomierzy:
a) ciepłomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną roku, w którym są dostarczane,
b) dopuszczenie wg MID,
c) wielostrumieniowy przetwornik przepływu,
d) sensoryka rozpoznania kierunku przepływu,
e) zintegrowany moduł radiowy,
f) export odczytów zdalnych wodomierzy do arkusza kalkulacyjnego Exel,
g) transmisja danych jednokierunkowa,
h) możliwość współpracy z internetowym systemem przesyłu danych.

4.2. Inne istotne informacje:
1. Zakup i montaż wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym (w budynku przy ul. Aleje 1 Maja 22A wodomierze bez oczytu radiowego).
2. Demontaż starych wodomierzy i ciepłomierzy mieszkaniowych, spisanie stanów demontowanych liczników oraz utylizacja starych wodomierzy i ciepłomierzy potwierdzona dokumentem/protokołem.
3. Zdalny system odczytu i ewidencji poboru wody za pomocą wodomierzy oraz poboru ciepła za pomocą ciepłomierzy z możliwością pobrania i wykorzystania tych danych przez Internet. Wprowadzenie nowo zamontowanych układów pomiarowych do systemu zdalnego odczytu liczników (faktyczny stan licznika – 3 miejsca po przecinku).
4. Odczyt radiowy dostępny przez okres 5 lat.
5. Plombowanie liczników.
6. Codzienny podgląd internetowy stanów liczników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

38550000-5 - Liczniki

38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium cena ofertowa oraz czas wymiany zepsutego licznika

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany zepsutego licznika

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę tożsamą z przedmiotem zamówienia, dotyczącą dostawy i montaż liczników wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym o wartości brutto min. 100.000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy i, do realizacji których te zdolności są wymagane. W powyższym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (należy wypełnić załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określają zapisy SWZ oraz załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni