opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Zakup papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych

16-11-2023, 13:00

Dane kontaktowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jana Pawła II nr 70,00-175 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.arimr.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II nr 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-175

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a0cba0a-82e2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103283/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostarczanie art. biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Centrali ARiMR w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy informuje, że komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający udostępnia informacje dotyczące formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych umożliwiających pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF,
6. Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy,
4.2. organy kontrolne,
4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902),
4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPiZP.2619.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 zamówienia – dostawa papieru kserograficznego.
1. Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach części nr 1 zamówienia papieru kserograficznego w asortymencie, o cechach, parametrach i w ilościach wskazanych w Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1. do SWZ.
2. W kolumnie [f] „Liczba jednostek” Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1. do SWZ podano szacunkowe ilości papieru określone na podstawie dotychczasowego zużycia, faktycznie zamawiane ilości będą wynikać z indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby papieru kserograficznego określonego w kolumnie [f] „Liczba jednostek” Tabeli nr 1 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1. do SWZ. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.
4. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia przeznaczone są do bezpośredniego zużycia przez Pracowników Zamawiającego.
5. Dostawa papieru kserograficznego będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego. Zamówiony przez Zamawiającego papier kserograficzny będzie dostarczony przez Wykonawcę na adres wskazany przez Zamawiającego (Warszawa, ul. Poleczki 33) bezpośrednio do wyznaczonych pokoi.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 9.1. do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia – dostawa artykułów biurowych.
1. Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach części nr 2 zamówienia artykułów biurowych w asortymencie, o cechach, parametrach i w ilościach wskazanych w Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1.2. do SWZ.
2. W kolumnie [f] „Ilość jednostek” Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.2. do SWZ podano szacunkowe ilości artykułów określone na podstawie dotychczasowego zużycia, faktycznie zamawiane ilości będą wynikać z indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
3. Zdjęcia wzorów teczek archiwizacyjnych z poz. 63, 64 Tabeli nr 1 stanowią Załącznik nr 8 do SWZ. Wzory teczek są dostępne również do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Poleczki 33. W celu dokonania wglądu wzoru teczek należy zwrócić się do Zamawiającego, przesyłając wniosek o możliwość dokonania wglądu wzoru teczek w siedzibie Zamawiającego poprzez platformę zakupową na adres: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr. We wniosku należy wskazać imię i nazwisko osób, które dokonają wglądu wzoru teczek oraz numer telefonu, pod którym pracownicy Zamawiającego ustalą z przedstawicielami Wykonawcy miejsce oraz termin dokonania wglądu wzoru teczek.
4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od parametrów opisanych w Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1.2. do SWZ. Dla każdej pozycji Wykonawca jest zobowiązany podać markę, model oferowanego równoważnego produktu.
5. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych Wykonawca, zobowiązany jest dostarczyć próbki artykułów w ilości po 1 (jednej) sztuce, a w przypadku poz. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1.2. do SWZ po 1 (jednej) sztuce z każdego koloru wymaganego przez Zamawiającego. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych przez Wykonawcę próbek oferowanych równoważnych artykułów biurowych. Czynności badania i oceny zostaną przeprowadzone w sposób obiektywny poprzez porównanie cech fizycznych i użytkowych oferowanych równoważnych artykułów biurowych z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ. Zamawiający informuje, że złożone próbki mogą ulec zniszczeniu podczas ich badania. Zamawiający przewiduje zwrot złożonych próbek Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby artykułów biurowych określonych w Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1.2. do SWZ. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.
7. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia przeznaczone są do bezpośredniego zużycia przez Pracowników Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 9.2. do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej:
1.1.1. dla części nr 1 zamówienia – dostawa papieru kserograficznego, co najmniej 2 dostawy (umowy), o wartości każdej z tych dostaw nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy), każda dostawa (wykonana w ramach jednej umowy), obejmująca zakresem dostawę artykułów biurowych i/lub papieru kserograficznego.
1.1.2. dla części nr 2 zamówienia – dostawa artykułów biurowych, co najmniej 2 dostawy (umowy), o wartości każdej z tych dostaw nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy), każda dostawa (wykonana w ramach jednej umowy), obejmująca zakresem dostawę artykułów biurowych i/lub papieru kserograficznego.
UWAGA 1
- Jeżeli wartość usługi (umowy) wskazanej w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jej wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A – tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia usługi (umowy) o zakresie jak wyżej wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania (zgodnie z tabelą A – tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia; w przypadku usług nadal realizowanych - wg tabeli kursów średnich walut obcych z dnia rozpoczęcia realizacji danej usługi.
- Dla wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedna część zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi dostawami (umowami).
UWAGA 2
W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w Rozdz. IV niniejszej SWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
2.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
2.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
2.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
2.5. art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy
- sporządzone według wzoru, który stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Część nr 1 zamówienia – dostawa papieru kserograficznego. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego papieru kserograficznego z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych: karty produktu producenta oferowanego papieru kserograficznego lub inny dokument wystawiony przez producenta oferowanego papieru kserograficznego potwierdzający wymagane parametry papieru kserograficznego wymienionego w poz. 1 i 2, Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1. do SWZ.
2. Część nr 2 zamówienia – dostawa artykułów biurowych. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych przez Wykonawców artykułów równoważnych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: próbki artykułów równoważnych w ilości po 1 (jednej) sztuce, a w przypadku poz. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.2. do SWZ, po 1 (jednej) sztuce z każdego koloru wymaganego przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Część nr 1 zamówienia – dostawa papieru kserograficznego. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego papieru kserograficznego z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych: karty produktu producenta oferowanego papieru kserograficznego lub inny dokument wystawiony przez producenta oferowanego papieru kserograficznego potwierdzający wymagane parametry papieru kserograficznego wymienionego w poz. 1 i 2, Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.1. do SWZ.
2. Część nr 2 zamówienia – dostawa artykułów biurowych. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych przez Wykonawców artykułów równoważnych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: próbki artykułów równoważnych w ilości po 1 (jednej) sztuce, a w przypadku poz. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, Tabeli nr 1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.2. do SWZ, po 1 (jednej) sztuce z każdego koloru wymaganego przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym wg Załącznika nr 1.1. do SWZ lub Załącznika nr 1.2. do SWZ za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
2.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów).
2.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy do jego reprezentowania, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.
2.3. Dowód wniesienia wadium. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, powinno ono obowiązywać przez cały okres związania ofertą.
2.4. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby. Postanowienia pkt 2.1. i 2.2. oraz Rozdz. IV.4 SWZ stosuje się odpowiednio.
2.5. Aktualne na dzień składania ofert:
2.5.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
2.5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenia, o których mowa w pkt 2.5.1. oraz 2.5.2. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2.6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
1.1. 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych zero groszy), dla części nr 1 zamówienia – dostawa papieru kserograficznego.
1.2. 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych zero groszy), dla części nr 2 zamówienia – dostawa artykułów biurowych.
2. Wadium może być wniesione w:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz.462).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie numer rachunku – 45 1130 1062 8000 0000 0002 8175, z dopiskiem na przelewie: „wadium w postępowaniu na „Zakup papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych, część nr …”.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2.2.-2.4., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie Zakupowej. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – numer referencyjny sprawy, nazwa postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
5. Dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 98 ust. 6 ustawy.
6. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
8. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek o zwrot wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:
1. oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
2. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdz. III.1. SWZ,
3. zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
5. przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty,
6. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 9.1. do SWZ oraz Załącznik nr 9.2. do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. dot. Sekcji 4.2.10 - dot. części nr 1 i nr 2 zamówienia "Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej":
1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
1.1. Część nr 1 zamówienia – dostawa papieru kserograficznego, sprzedaż i dostarczanie papieru będzie następowało na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego od dnia zawarcia Umowy (jednak nie wcześniej niż od 2 stycznia 2024 r.) do wyczerpania maksymalnej łącznej ceny brutto określonej w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.
1.2. Część nr 2 zamówienia – dostawa artykułów biurowych, sprzedaż i dostarczanie artykułów będzie następowało na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego od dnia zawarcia Umowy (jednak nie wcześniej niż od 2 stycznia 2024 r.) do wyczerpania maksymalnej łącznej ceny brutto określonej w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.
2. Szczegółowe terminy realizacji zobowiązań umownych zostały określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących odpowiednio Załącznik nr 9.1. do SWZ oraz Załącznik nr 9.2. do SWZ.
II. Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert
1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.
UWAGA: dotyczy części nr 2 zamówienia – dostawa artykułów biurowych, należy złożyć jedynie w przypadku zaoferowania artykułów równoważnych.
Przedmiotowe środki dowodowe - próbkę oferowanych artykułów równoważnych, należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwą i adresem oraz zaadresowanej jak poniżej i złożyć w biurze Zamawiającego mieszczącym się pod adresem: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, Parter – Kancelaria Główna. Termin składania przedmiotowych środków dowodowych upływa wraz z terminem składania ofert, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
[nazwa i adres Wykonawcy]
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
„PRÓBKA - Załącznik do oferty w postępowaniu na „Zakup papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych”
Część nr 2 zamówienia – dostawa artykułów biurowych
nr ref. DPiZP.2619.17.2023
NIE OTWIERAĆ przed dniem 24.11.2023 r., godz. 12:00
2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 10.00.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 12.00.
4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty wynikające z niezastosowania się przez Wykonawcę do wymagań niniejszej SWZ.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy, odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych, z uwagi na to, że wymaga przedstawienia w części nr 2 zamówienia przedmiotowych środków dowodowych (próbki oferowanych artykułów równoważnych), których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.