Przetarg

Przedmiotem zamówienia są dostawy jednorazowe i sukcesywne gadżetów reklamowych z umieszczonymi logotypami Polskiego Radia S.A. oraz jego jednostek

16-11-2023, 15:19

Dane kontaktowe

Polskie Radio - Spółka Akcyjna
al. Niepodległości 77/85 ,00-977 Warszawa
tel. 226453303
e-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
http:// www.prsa.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przedmiotem zamówienia są dostawy jednorazowe i sukcesywne gadżetów reklamowych z umieszczonymi logotypami Polskiego Radia S.A. oraz jego jednostek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio - Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010420591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 77/85

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-977

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226453303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

produkcja programów wraz z ich nadawaniem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia są dostawy jednorazowe i sukcesywne gadżetów reklamowych z umieszczonymi logotypami Polskiego Radia S.A. oraz jego jednostek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abbef87a-8485-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczno – sprzętowe umożliwiające pracę na Platformie
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości (prędkość łącza internetowego) powyżej 500Kb/s.
2. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 10 i nowsze, Edge,
-Google Chrome,
- Mozilla Firefox,
- Opera,
- obsługujące protokół: XMLHttpRequest – ajax.
3. Dysponowanie sprzętem komputerowym, na którym możliwa jest praca na przeglądarkach wymienionych w pkt 2.
4. Zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
5. Włączona obsługa JavaScript.
6. Zainstalowany program Acrobat Reader.
II. Informacje dotyczące dopuszczalnych formatów przesyłanych danych, formatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
podpisu zaufanego i podpisu osobistego oraz kodowania i czasu odbioru danych
1. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
2. Format przesyłanych danych:
1) wielkość pojedynczego pliku do 50 MB, w przypadku przekazywania plików o większej objętości zalecana jest kompresja danych,
albo podział pliku na mniejsze,
2) zalecany format: .pdf, przy czym Zamawiający dopuszcza inne formaty danych, wymienione w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 113 z późn. zm.), np.: .doc, .docs, .rtf, .xps, .odt, przy czym wybór formatu nie może prowadzić do naruszenia zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3. Format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego i podpisu osobistego:
1) dokumenty, oświadczenia w formacie .pdf należy podpisywać formatem PAdES
2) dokumenty, oświadczenia składane w formatach innych niż .pdf należy podpisywać formatem XAdES.
4. Kodowanie i czas odbioru danych:
1) plik z ofertą, z dokumentami lub oświadczeniami składającymi się na ofertę, w tym z oświadczeniem o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy złożone (załączone) na Platformie, są automatycznie szyfrowane przez system, który jednocześnie blokuje
automatycznie dostęp do tych plików. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego
(odszyfrowanie następują poprzez wpisanie przez Zamawiającego kodu autoryzacji) po upływie terminu składania ofert,
2) czas odbioru danych oznaczany jest według czasu systemowego widniejącego w prawym górnym rogu strony Platformy zapisany:
„data dzienna”, hh:mm:ss + 01:00 (CET),
3) czas odbioru danych w postaci oferty, dokumentów składających się na ofertę znajduje się w kolumnie „Data złożenia oferty” i jest
zapisany jako: „rok-miesiąc-dzień; hh:mm:ss”,
4) czas odbioru danych innych niż wskazane powyżej w pkt II.3.1) znajduje się po prawej stronie przekazywanych dokumentów i jest
zapisany jako: „rok-miesiąc-dzień; hh:mm:ss”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Treść klauzuli informacyjnej została zawarta w pkt II SWZ (plik SWZ - cz. ogólna)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Treść klauzuli informacyjnej została zawarta w pkt II SWZ (plik SWZ - cz. ogólna)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dostawa jednorazowa i sukcesywne gadżetów reklamowych z umieszczonymi logotypami Polskiego Radia

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 13

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

elektronika

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342412-3 - Głośniki

31422000-0 - Zestawy baterii

32342200-4 - Słuchawki douszne

30234600-4 - Pamięć flash

31158000-8 - Ładowarki

32344200-8 - Odbiorniki radiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

artykuły biurowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192130-1 - Ołówki

30192121-5 - Długopisy kulkowe

22852100-8 - Okładki na akta

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

artykuły biurowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

22815000-6 - Notatniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 4, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39225710-5 - Butelki

33733000-7 - Okulary przeciwsłoneczne

18931100-5 - Plecaki

39221150-3 - Termosy

33734000-4 - Okulary

39221120-4 - Filiżanki i szklanki

22462000-6 - Materiały reklamowe

35113440-5 - Kamizelki odblaskowe

35121600-4 - Zawieszki

34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

39515000-5 - Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne

37441500-6 - Skakanki

37520000-9 - Zabawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Parasole

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39295200-8 - Parasole

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 6, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39221120-4 - Filiżanki i szklanki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 7, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18331000-8 - Koszulki

18300000-2 - Części garderoby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 8, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37520000-9 - Zabawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 9, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234600-4 - Pamięć flash

39221120-4 - Filiżanki i szklanki

30192121-5 - Długopisy kulkowe

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

33734000-4 - Okulary

22462000-6 - Materiały reklamowe

39221150-3 - Termosy

32342412-3 - Głośniki

31422000-0 - Zestawy baterii

32342100-3 - Słuchawki

18931100-5 - Plecaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 10, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31158100-9 - Ładowarki do baterii

30234600-4 - Pamięć flash

32342200-4 - Słuchawki douszne

32342412-3 - Głośniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 11, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18923200-7 - Portfele

18929000-7 - Kosmetyczki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 12, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39514100-9 - Ręczniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych z logo Polskiego Radia i jego jednostek zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 13, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed wyborem oferty, Zamawiający – w zadaniach, na które podzielono przedmiot zamówienia – wezwie wykonawcę, którego oferta w danym zadaniu została najwyżej oceniona, do złożenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w pkt VIII.1.5) [w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp], o braku przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a w przypadku zaistnienia ww. okoliczności – oświadczenia o przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej i dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie oferty niezależnie od ww. innego wykonawcy. Wzór oświadczeń zawiera Załącznik nr 4 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Poza oświadczeniem, o których mowa w pkt 1., w terminie składnia ofert wykonawcy zobowiązani są złożyć:
2.1 formularz oferty – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
2.2 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 1 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 1 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-A do SWZ;
2.3 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 2 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 2 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-B do SWZ;
2.4 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 3 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 3 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-C do SWZ;
2.5 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 4 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 4 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-D do SWZ;
2.6 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 5 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 5 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-E do SWZ;
2.7 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 6 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 6 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-F do SWZ;
2.8 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 7 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 7 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-G do SWZ;
2.9 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 8 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 8 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-H do SWZ;
2.10 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 9 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 9 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-I do SWZ;
2.11 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 10 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 10 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-J do SWZ;
2.12 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 11 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 11 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-K do SWZ;
2.13 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 12 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 12 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-L do SWZ;
2.14 w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 13 – wypełniony formularz cenowy zadania nr 13 – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2-Ł do SWZ;
2.15 pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wykonawca ustanawia pełnomocnika (pełnomocników) do reprezentowania go w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. W pełnomocnictwie należy określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wskazanych w Rozdziale VIII pkt wraz z oferta, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt X.1, załącza do oferty wspólnej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ i wytycznymi zawartymi w pkt X.1 oraz złożone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 6 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w terminie składania ofert składają również formularza oferty, o którym mowa w Rozdziale X pkt 2. SWZ - w zakresie i sytuacjach tam określonych.
4. W przypadku, gdy w którymkolwiek z zadań, na które podzielono przedmiot zamówienia, najwyżej ocenioną będzie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed wyborem tej oferty Zamawiający w terminie wskazanym w pkt Rozdziale X pkt 3, wezwie wykonawców do złożenia przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wymienionego Rozdziale X pkt 3. Postanowienia Rozdziału X pkt 4 – 9 mają zastosowanie.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawców.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani, jako wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Jednorazowa dostawa - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty
w następujących przypadkach i zakresie:
1) przedmiotu zamówienia, polegającym na zmianie rodzaju dostarczanego Asortymentu w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty, został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, co zostanie poświadczone oświadczeniem producenta, a proponowany przez Wykonawcę Asortyment produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem zamówienia. Warunki dotyczące ceny, dostawy, świadczenia usług, w tym gwarancyjnych, pozostają bez zmian. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takiej zmianie w terminie 5 dni roboczych przed jej wprowadzeniem;
2) w zakresie podwykonawstwa – w przypadku, gdy składając ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność wykonania usług z udziałem Podwykonawcy – pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie, nie później niż 5 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia ww. konieczności świadczenia usług z udziałem Podwykonawcy:
a) wykaże powody, dla których świadczenie usług wymaga udziału Podwykonawcy,
b) wskaże część przedmiotu Umowy, która zostanie przekazana Podwykonawcy do wykonania,
c) poda nazwy (firmy) Podwykonawcy,
3) w przypadku zmiany Podwykonawców, wskazanych w § 8 ust. 3 pod warunkiem wskazania, nie później niż 4 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą, powodu dla którego konieczna jest przedmiotowa zmiana oraz podania nazwy (firmy) Podwykonawcy .
4) w zakresie klauzul dotyczących ochrony danych osobowych – w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych, w zakresie, w jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzul zawartych w Umowie, w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa,
5) w przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, o której mowa w § 13, pod warunkami określonymi w tym paragrafie, poprzez dostosowania warunków realizacji Umowy do warunków będących następstwem okoliczności Siły Wyższej i w zakresie niezbędnym do zakończenia realizacji Umowy.
Sukcesywne dostawy - 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i okresu jej obowiązywania, o których mowa w § 2 ust. 1, w przypadku niewykorzystania w trakcie obowiązywania Umowy kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2, poprzez wydłużenie tego terminu maksymalnie do 24 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę, o której mowa Rozdziale IV.1 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-26