opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Świadczenie usług poligraficznych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola

10-06-2024, 12:21

Dane kontaktowe

Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Al. Jana Pawła II 25A ,37-450 Stalowa Wola
tel. 15 819 47 10
e-mail: [email protected]
http:// https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług poligraficznych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 819 47 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług poligraficznych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-375a3f4f-26fc-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00358747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029606/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.55 Usługi poligraficzne i introligatorskie na potrzeby jednostek podległych Gminie Stalowa Wola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-375a3f4f-26fc-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
(SCUW) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy ezamowienia. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Centralnym Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Komunikacja za pomocą Platformy e-Zamówienia:
1) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne (przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania).
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Centralny Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
1) Osobą ze strony Centralnego Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dominika Reizer-Trojan – Dział Zamówień Publicznych Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych, adres email: [email protected] lub [email protected] - w sprawach proceduralnych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A, 37 450 Stalowa Wola Pani Danuta Bednarz;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pan Grzegorz Madej prowadzący działalność gospodarczą pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzibą pod adresem Bodzanów 467, 32-020 Wieliczka, adres e mail: [email protected];
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Świadczenie usług poligraficznych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.;
• Pani/Pan a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , prawo do w niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-IV.271.114.2024.DRT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Usługa wykonania gadżetów promocyjnych

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych na rzecz Zamawiających - Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola:
a) Przedszkola Nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli, ul. Mieszka I 5,
37-450 Stalowa Wola;
b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Część I.
3) Centralny Zamawiający zastrzega, iż dla każdego Zamawiającego objętego niniejszym zamówieniem odbędzie się jednorazowa dostawa, obejmująca cały asortyment dla tego Zamawiającego wyszczególniony
w załączniku nr 2 do SWZ. Oznacza to, że każdy Zamawiający złoży jednorazowe zlecenie na wykonanie usługi. Jednakże dla każdego Zamawiającego dostawa ta odbędzie może odbyć się w innym terminie, zależnym od daty zaakceptowania projektu.
4) Wykonanie zamówienia polegać będzie na:
a) opracowaniu projektów graficznych;
b) wytworzeniu materiałów w oparciu o projekty graficzne, o których mowa powyżej w ilościach określonych w niniejszej specyfikacji;
c) Zamieszczone przez Zamawiających wizualizacje produktów stanowią jedynie przykład, poszczególne artykuły będą oceniane na etapie odbioru pod względem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
5) Realizacja wraz z dostawą następować będzie na podstawie zamówienia, złożonego Wykonawcy przez poszczególnych Zamawiających - Jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mailem lub telefonicznie przez osoby upoważnione z danej jednostki (np. intendent, pracownik administracyjny, kierownik).
6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienie na własny koszt do siedziby Zamawiających wskazanych ppkt 1. wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie, po wcześniejszym ustaleniu dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy Zamawiających. Dostawy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach od 7:00 do 14:00. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą.
7) Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego w formie materiałów z treścią do druku, (ale przed przystąpieniem do realizacji) przygotuje wizualizację materiałów, którą to prześle do akceptacji na właściwy adres mailowy Zamawiającego, który złożył zamówienie. Wizualizacja ma zostać przekazana Zamawiającemu, który składa odpowiednie zlecenie w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od przesłania zlecenia.
8) Zamawiający dokona niezwłocznie akceptacji przesłanych w ramach usługi poligraficznej wizualizacji lub zgłosi do nich uwagi.
9) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do otrzymanych wizualizacji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek i uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od przekazania tychże uwag. W przypadku dalszych uwag Zamawiającego do przesłanych projektów, pkt. 7 – 9 stosuje się odpowiednio. Celem uniknięcia wątpliwości strony zgodnie oświadczają, iż zgłoszenie dalszych poprawek lub uzupełnień – jeżeli dotyczą one tego samego, usterkowanego zakresu, nie przedłuża terminu na realizację zamówienia. W każdym innym przypadku termin ten liczony będzie od dnia ostatecznego zaakceptowania projektu.
10) UWAGA: Realizacja i dostawa zlecenia następuje wyłącznie po zaakceptowaniu projektu przez właściwego Zamawiającego. Przystąpienie do druku przed zaakceptowaniem projektów przez Zamawiającego następuje na wyłączne ryzyko Wykonawcy.
11) Po zgłoszeniu dokonanym przez Jednostkę Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiane gadżety promocyjne w ciągu maksymalnie 20 dni kalendarzowych (kryterium oceny ofert - czas realizacji raz z dostawą zgodnie
z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Ofertowym), liczone od dnia zaakceptowania projektu przez właściwego Zamawiającego. Wykonawca winien dokonać ich rozładunku, wniesienia do budynku – pomieszczenia (np. magazynowego) Jednostki na rzecz której dostawa jest wykonywana, a także umożliwi weryfikacje dostarczanych gadżetów promocyjnych przez upoważnionego przedstawiciela Jednostki.
12) Dostawa każdego zgłoszonego zamówienia winna zostać zrealizowana jednorazowo.
13) Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez poszczególne Jednostki.
14) Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Jednostkę, na rzecz której dostawa jest wykonywana.
15) Protokół zostanie podpisany po stwierdzeniu zgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami Jednostek określonymi w SWZ
16) Wykonawca w ramach realizowanych dostaw zapewni takie opakowanie gadżetów promocyjnych wchodzących w skład przedmiotu umowy, jakie jest niezbędne, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu, rozładunku i składowania. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zabezpieczone przez Wykonawcę w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania.
17) W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Jednostka uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do należytego wykonania (reklamacja) w terminie maksymalnie 4 dni kalendarzowych (kryterium oceny ofert - czas wymiany wadliwego produktu od momentu zgłoszenia zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Ofertowym) od zgłoszenia reklamacji tego produktu, którego jakość lub warunki dostawy zostały zakwestionowane przez przedstawicieli poszczególnych Jednostek w trakcie przyjmowania oraz sprawdzenia dostawy.
18) W przypadku zgłoszenia reklamacji, Jednostka zobowiązana jest zwrócić na koszt Wykonawcy gadżety promocyjne będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu na załatwienie reklamacji, Jednostka może dokonać zakupu, na koszt Wykonawcy produktów objętych reklamacją.
19) Wykonawca odpowiada wobec Jednostki za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ , w tym w szczególności: o niewłaściwej jakości.
20) Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres zgodny z gwarancją producenta danego asortymentu, nie krótszy niż 12 miesięcy - liczonej od daty odbioru gadżetów promocyjnych przez poszczególne Jednostki. W przypadku wymiany na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty ich odbioru. Do obliczenia biegu rękojmi i gwarancji stosuje się art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023 poz. 1610).
21) Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczyć go, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz że kwota złożonej Oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
w szczególności, przygotowania, dostawy i rozładunku w siedzibie Zamawiających.
22) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia
z zachowaniem należytej staranności i w sposób zapewniający ich wysoką jakość.
23) Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie do:
a) Zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465 z późń.zm) wykonujących następujące czynności: wykonanie przedmiotu zamówienia
w szczególności składanie, nadruk, pakowanie - co najmniej w okresie wykonywania prac – chyba, że Wykonawca wykaże, że prace, o których mowa powyżej stanowiące przedmiot umowy, nie są wykonywane w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Wymaganie powyższe nie dotyczy prac wykonywanych bezpośrednio w całości przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
24) Centralny Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Centralny Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. przez złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • CZAS REALIZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ OD MOMENTU ZAAKCEPTOWANIA PROJEKTU PRZEZ WŁAŚCIWEGO ZAMAWIAJĄCEGO

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS WYMIANY WADLIWEGO PRODUKTU OD MOMENTU ZGŁOSZENIA

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Usługa druku materiałów poligraficznych

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poligraficznej na rzecz Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola;
b) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola;
c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola;
d) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,
ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola;
e) Gmina Stalowa Wola (Urząd Miasta Stalowej Woli), ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola dla: Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ – Część II.
3) Centralny Zamawiający zastrzega, iż dla każdego Zamawiającego objętego niniejszym zamówieniem odbędzie się jednorazowa dostawa, obejmująca cały asortyment dla tego Zamawiającego wyszczególniony
w załączniku nr 2 do SWZ. Oznacza to, że każdy Zamawiający złoży jednorazowe zlecenie na wykonanie usługi. Jednakże dla każdego Zamawiającego dostawa ta odbędzie może odbyć się w innym terminie, zależnym od daty zaakceptowania projektu.
4) Wykonanie zamówienia polegać będzie na:
a) opracowaniu projektów graficznych;
b) wytworzeniu materiałów w oparciu o projekty graficzne, o których mowa powyżej w ilościach określonych w niniejszej specyfikacji;
c) Zamieszczone przez Zamawiających wizualizacje produktów stanowią jedynie przykład, poszczególne artykuły będą oceniane na etapie odbioru pod względem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
5) Realizacja wraz z dostawą następować będzie na podstawie zamówienia, złożonego Wykonawcy przez poszczególnych Zamawiających - Jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mailem lub telefonicznie przez osoby upoważnione z danej jednostki (np. intendent, pracownik administracyjny, kierownik).
6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienie na własny koszt do siedziby Zamawiających wskazanych ppkt 1. wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie, po wcześniejszym ustaleniu dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy Zamawiających. Dostawy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach od 7:00 do 14:00. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą.
7) Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego w formie materiałów
z treścią do druku, (ale przed przystąpieniem do realizacji) przygotuje wizualizację materiałów, którą to prześle do akceptacji na właściwy adres mailowy Zamawiającego, który złożył zamówienie. Wizualizacja ma zostać przekazana Zamawiającemu, który składa odpowiednie zlecenie w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od przesłania zlecenia.
8) Zamawiający dokona niezwłocznie akceptacji przesłanych w ramach usługi poligraficznej wizualizacji lub zgłosi do nich uwagi.
9) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do otrzymanych wizualizacji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek i uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od przekazania tychże uwag. W przypadku dalszych uwag Zamawiającego do przesłanych projektów, pkt. 7 – 9 stosuje się odpowiednio. Celem uniknięcia wątpliwości strony zgodnie oświadczają, iż zgłoszenie dalszych poprawek lub uzupełnień – jeżeli dotyczą one tego samego, usterkowanego zakresu, nie przedłuża terminu na realizację zamówienia. W każdym innym przypadku termin ten liczony będzie od dnia ostatecznego zaakceptowania projektu.
10) UWAGA: Realizacja i dostawa zlecenia następuje wyłącznie po zaakceptowaniu projektu przez właściwego Zamawiającego. Przystąpienie do druku przez zaakceptowaniem projektów przez Zamawiającego następuje na wyłączne ryzyko Wykonawcy.
11) Po zgłoszeniu dokonanym przez Jednostkę Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiane materiały poligraficzne w ciągu maksymalnie 20 dni kalendarzowych (kryterium oceny ofert - czas realizacji raz z dostawą zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Ofertowym), liczone od dnia zaakceptowania projektu przez właściwego Zamawiającego. Wykonawca winien dokonać ich rozładunku, wniesienia do budynku – pomieszczenia (np. magazynowego) Jednostki na rzecz której dostawa jest wykonywana, a także umożliwi weryfikacje dostarczanych materiałów poligraficznych przez upoważnionego przedstawiciela Jednostki.
12) Dostawa każdego zgłoszonego zamówienia winna zostać zrealizowana jednorazowo.
13) Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez poszczególne Jednostki.
14) Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Jednostkę, na rzecz której dostawa jest wykonywana.
15) Protokół zostanie podpisany po stwierdzeniu zgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami Jednostek określonymi w SWZ.
16) Wykonawca w ramach realizowanych dostaw zapewni takie opakowanie materiałów poligraficznych wchodzących w skład przedmiotu umowy, jakie jest niezbędne, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu, rozładunku i składowania. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zabezpieczone przez Wykonawcę w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania.
17) W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Jednostka uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do należytego wykonania (reklamacja) w terminie maksymalnie 4 dni kalendarzowych (kryterium oceny ofert - czas wymiany wadliwego produktu od momentu zgłoszenia zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Ofertowym) od zgłoszenia reklamacji tego produktu, którego jakość lub warunki dostawy zostały zakwestionowane przez przedstawicieli poszczególnych Jednostek w trakcie przyjmowania oraz sprawdzenia dostawy.
18) W przypadku zgłoszenia reklamacji, Jednostka zobowiązana jest zwrócić na koszt Wykonawcy materiały poligraficzne będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu na załatwienie reklamacji, Jednostka może dokonać zakupu, na koszt Wykonawcy produktów objętych reklamacją.
19) Wykonawca odpowiada wobec Jednostki za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, w tym w szczególności: o niewłaściwej jakości.
20) Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres zgodny z gwarancją producenta danego asortymentu, nie krótszy niż 12 miesięcy - liczonej od daty odbioru materiałów poligraficznych przez poszczególne Jednostki. W przypadku wymiany na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty ich odbioru. Do obliczenia biegu rękojmi i gwarancji stosuje się art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023 poz. 1610.
21) Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczyć go, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz że kwota złożonej Oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
w szczególności, przygotowania, dostawy i rozładunku w siedzibie Zamawiających.
22) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia
z zachowaniem należytej staranności i w sposób zapewniający ich wysoką jakość.
23) Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie do:
a) Zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465 z późń.zm) wykonujących następujące czynności: wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności składanie, nadruk, pakowanie - co najmniej w okresie wykonywania prac – chyba, że Wykonawca wykaże, że prace, o których mowa powyżej stanowiące przedmiot umowy, nie są wykonywane w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Wymaganie powyższe nie dotyczy prac wykonywanych bezpośrednio w całości przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
24) Centralny Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Centralny Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust 2 ustawy Pzp. przez złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • CZAS REALIZACJI WRAZ Z DOSTAWĄ OD MOMENTU ZAAKCEPTOWANIA PROJEKTU PRZEZ WŁAŚCIWEGO ZAMAWIAJĄCEGO

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS WYMIANY WADLIWEGO PRODUKTU OD MOMENTU ZGŁOSZENIA

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) w zakresie Części I, Części II - Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) w zakresie Części I, Części II - Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dla Części I
- Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia
w wysokości minimum 2 000,00 zł;
b) dla Części II
- Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia
w wysokości minimum 10 000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie Części I, Części II - Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia - zarówno dla Części I oraz dla Części II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą - Załącznik nr 3 do SWZ (oraz Załącznik nr 4 do SWZ jeżeli dotyczy) - zarówno dla Części I oraz dla Części II.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - zarówno dla Części I oraz dla Części II.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą - Załącznik nr 3 do SWZ (oraz Załącznik nr 4 do SWZ jeżeli dotyczy) - zarówno dla Części I oraz dla Części II.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ ORAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADA NYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ
1. Na ofertę zarówno dla Części I oraz dla Części II składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ – dokument obowiązkowy.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wyłącznie w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Zobowiązanie o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podpisane wspólnie przez Wykonawców Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Centralnego Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Centralny Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdyby wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Centralny Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
2) Centralny Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymagana liczba osób, którymi dysponują lub będą dysponować Wykonawcy, sumuje się. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu – Załącznik do SWZ.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp.- Załącznik do SWZ, składa każdy z Wykonawców (uczestnik konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Centralny Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
5) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie Formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich Wykonawców składających ofertę. Realizacja przedmiotu zamówienia w całości koordynowana będzie wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie
6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem umowy będącym załącznikiem do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia - SCUW Stalowa Wola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. - zarówno dla Części I oraz dla Części II.
2. W przypadku skorzystania przez Centralnego Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIX SWZ. Negocjacje mogą dotyczyć: ceny lub czasu realizacji wraz z dostawą od momentu zaakceptowania projektu przez właściwego zamawiającego lub czasu wymiany wadliwego produktu od momentu zgłoszenia.
3. Centralny Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji do liczby trzech Wykonawców, którzy w rankingu ofert otrzymają najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami w rozdziale XIX SWZ.
4. Centralny Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
5. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze Stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
6. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Centralny Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
7. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
a) nazwę oraz adres Centralnego Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert;
8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Centralnego Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
9. Wykonawca może podtrzymać treść złożonej oferty nie składając oferty dodatkowej.
10. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
11. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
12. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.