opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych na 12 miesięcy

08-07-2024, 14:35

Dane kontaktowe

Gmina Wałbrzych
plac Magistracki 1,58-300 Wałbrzych
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.um.walbrzych.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych na 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałbrzych

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Magistracki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891322535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.eu

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Wałbrzych działa na podstawie porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w roku 2022 zawartego w dniu 08.04.2022r. (na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy) w imieniu własnym oraz pozostałych Stron porozumienia, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.

Wspólnie z Zamawiającym postępowanie prowadzi jeszcze 46 (oprócz MZUK sp.z o.o.) jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych. Pozostałe jednostki zostaną wskazane w sekcji IX

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek i drukarek dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych na 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2467f424-eb07-4024-b26b-db0770b88b0e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00401885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024808/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek (wspólny)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,170067,b89ffe5cb04e1b6aa26d194793ecfeef.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,170067,b89ffe5cb04e1b6aa26d194793ecfeef.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy https://gminawalbrzych.logintrade.net/
5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): w dokumentach zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.60.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem papieru do drukarek i kserokopiarek dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych w Wałbrzychu. Przedmiot zamówienia pod względem jakościowym i ilościowym określono w załączniku nr 1a do SWZ. Miejsca dostawy wskazano w załączniku nr 3 do Projektu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Bank Millenium SA 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
z adnotacją „Wpłata wadium – numer sprawy BZP.271.60.2024
Nazwa Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza wadium”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta /poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert, a gwarant/ poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium, o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania ofertą);
5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.
7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny.
8. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych, w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby /nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółówo w § 9 Projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Loginatrade

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe jednostki Gminy Wałbrzych biorące udział w postępowaniu:
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.,
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,
Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia,
Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu,
Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu,
I Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego,
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu,
IV Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego,
Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu,
Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1 Żłobek Samorządowy nr 3 ul. Niepodległości 15 58-303 Wałbrzych, Żłobek Samorządowy nr 7, ul. Truskawiecka 21, 58-301 Wałbrzych
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu, 58-305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 105
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu, 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu, 58-302 Wałbrzych, ul. Chałubińskiego 13
Zespół Przedszkoli Samorządowych Nr 1 Przedszkole Samorządowe Nr 8 Grodzka 13 58-316 Wałbrzych, Przedszkole Samorządowe Nr 14 Kasztelańska 7 58-316 Wałbrzych
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 58-305, ul. Henryka Jordana 4
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, 58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 24
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 5
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu, 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5A
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu, 58-303 Wałbrzych, ul. Moniuszki 118
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II, 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 43
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, 58-301 Wałbrzych, ul. Andrzeja Struga 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, 58-304 Wałbrzych, ul. Melchiora Wańkowicza 13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, 58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 50,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, 58-303 Wałbrzych, ul. Poznańska 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39
Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu, 58-308 Wałbrzych, ul. Kłodzka 29
Zespół Żłobków Samorządowych nr 2 w Wałbrzychu – Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2, 58-316 Wałbrzych, ul. Kasztelańska 7 oraz Żłobek Samorządowy nr 5, 58-309 Wałbrzych, ul. Z. Nałkowskiej 4a, Żłobek Samorządowy nr 8 w Wałbrzychu, 58-307 Wałbrzych, ul. Sosnowa 25A.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Limanowskiego 12
Przedszkole Samorządowe nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Hirszfelda 15 58-309 Wałbrzych, Sosnowa 25A 58-307 Wałbrzych
Zespół Szkół nr 5 w im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu, 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 2a
Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, 58-300 Wałbrzych ul. Jana Matejki 7
Zespół Żłobków Samorządowych nr 3 w Wałbrzychu - Żłobek Samorządowy Nr 4, 58-316 Wałbrzych ul. Giserskiej 7 oraz Żłobek Samorządowy Nr 6 58-316 Wałbrzych ul. Hetmańska 5
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami”, 58-300 Wałbrzych, Rynek 9
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, 58-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13 lok. B
Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Rusinowa", Osiedle Górnicze 19A, 58-308 Wałbrzych
Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Biały Kamień", ul. Andersa 162 A, 58-304 Wałbrzych