opakowania

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW FOLII KOLOR POLIETYLENOWEJ (PE) O KODZIE 15 01 02

08-07-2024, 14:40

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna
Krakowska 315 d ,43-300 Bielsko-Biała
e-mail: [email protected]
http:// www.zgo.bielsko.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW FOLII KOLOR POLIETYLENOWEJ (PE) O KODZIE 15 01 02

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072321490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 315 d

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW FOLII KOLOR POLIETYLENOWEJ (PE) O KODZIE 15 01 02

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bcc1d29-3ac3-11ef-b37c-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00401912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bcc1d29-3ac3-11ef-b37c-4e696a6d8c25

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1bcc1d29-3ac3-11ef-b37c-4e696a6d8c25

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego
na podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego i Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: e-mail: [email protected]
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum Pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularz do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularza do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: [email protected] (nie dotyczy składania ofert).
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „zgłoś problem”.
13. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy
e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystać z platformy e-Zamówienia i przestrzegać postanowień tego regulaminu.
14. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/ZP/ZGO/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie w procesie recyklingu odpadów folii kolor polietylenowej (PE) o kodzie 15 01 02 wydzielonej z odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganych prawem aktualnych decyzji środowiskowych na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 02, o których mowa w art. 27, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz posiadać numer rejestrowy BDO. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 1 000 Mg.
Zamawiający wymaga, aby odpad o kodzie 15 01 02 został poddany jednemu z procesów odzysku od R2 do R9 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).
Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wartością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa minimalną ilość przedmiotu zamówienia w wysokości 300 Mg. Ilość ta może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu.

Folia PE jest wytwarzana w Zakładzie Zamawiającego z niesegregowanych odpadów komunalnych oraz z selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych. Odpad będzie przygotowany przez Zamawiającego
w postaci sprasowanej, wiązany drutem stalowym. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą ok: 80 x 120 x 80-120 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi około 400 kg. Zamawiający umożliwi zainteresowanym (po uprzednim umówieniu się) oględziny przedmiotu zamówienia oraz ewentualne pobranie próbek do badań pod kątem możliwości recyklingu.
Odbiór odpadów folii PE odbywał się będzie transportem Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1800, w ilościach uprzednio ustalonych drogą mailową przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.
Ważenie odebranych przez Wykonawcę odpadów odbywało się będzie na zalegalizowanych wagach Zamawiającego (zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego) oraz potwierdzane będzie kwitem wagowym
oraz kartą przekazania odpadów wygenerowaną a w systemie BDO.
Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Dokumenty związane z przekazaniem odpadów będą wystawiane na zasadach wynikających z wymagań prawnych w tym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
- informację o rejestracji w BDO (z podaniem numeru) w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych i transportu odpadów o kodzie 15 01 02. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zlecał usługę transportu firmie zewnętrznej, wówczas jest zobowiązany dostarczyć, przed odbiorem pierwszej partii odpadu informację o rejestracji w BDO (z podaniem numeru) firmy transportującej w zakresie odpadów o kodzie 15 01 02.
- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu odpadów o kodzie 15 01 02 o których mowa w art. 27, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające recykling odpadów
o kodzie 15 01 02, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym instalacja do recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ww. ustawie
o odpadach;
W przypadku gdy ww. zezwolenie/pozwolenie nie zostało dostosowane do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), przedłożenie oświadczenia o przekazaniu właściwemu organowi wniosku dostosowawczego w tym zakresie w terminie do 05.03.2020 r, zgodnie z art. 10 ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

3. zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
• wykaz niezbędnych pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia.
Do spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązuje się do wykazania, że posiada co najmniej 1 środek transportowy do przewozu co najmniej 8 Mg odpadów, odpowiednio oznakowany oraz posiadający trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające rozwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu, zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie transportu odpadów.
Do sporządzenia wykazu niezbędnego pojazdu do realizacji zamówienia należy wykorzystać Załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7.
- odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu odpadów o kodzie 15 01 02 o których mowa w art. 27, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające odzysk/recykling odpadów o kodzie 15 01 02, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym instalacja do recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ww. ustawie o odpadach;
W przypadku gdy ww. zezwolenie/pozwolenie nie zostało dostosowane do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), przedłożenie oświadczenia o przekazaniu właściwemu organowi wniosku dostosowawczego w tym zakresie w terminie do 05.03.2020 r, zgodnie z art. 10 ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

- informację o rejestracji w BDO (z podaniem numeru) w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych i transportu odpadów o kodzie 15 01 02. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zlecał usługę transportu firmie zewnętrznej, wówczas jest zobowiązany dostarczyć, przed odbiorem pierwszej partii odpadu informację o rejestracji w BDO (z podaniem numeru) firmy transportującej w zakresie odpadów o kodzie 15 01 02.
- wykaz pojazdów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, jakie usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
- potwierdzenia posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiany wynikłe z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu faktycznego lub prawnego;
a) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ;
b) zmiany obowiązującej stawki VAT;
c) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego;
d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1bcc1d29-3ac3-11ef-b37c-4e696a6d8c25

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni